Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 76

protokols Nr. 11, 66. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13
“Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu un Pašvaldību
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Pārvaldes funkcionālā pakļautībā ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes (turpmāk – Iestādes), izņemot Jūrmalas Bērnu un jauniešu centru, Jūrmalas Sporta skolu un Jūrmalas Futbola skolu, kas ir Pārvaldes pārraudzībā.”.

1.2. Aizstāt 10.4. un 10.5. apakšpunktā vārdus “izglītības iestādes” ar vārdu “Iestādes”.

1.3. Papildināt ar 10.7. un 10.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.7. Pārraudzīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra, Jūrmalas Sporta skolas un Jūrmalas Futbola skolas darbību atbilstoši šo iestāžu nolikumiem;

10.8. īstenot izglītības iestāžu vadītāju, un pakļautībā esošo izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu novērtēšanas, motivācijas sistēmu profesionālās kvalifikācijas uzraudzību. ”.

1.4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes vadītājs, Attīstības plānošanas nodaļa, Skolvadības nodaļa, Metodiskā atbalsta nodaļa, Sporta un labbūtības nodaļa. Pārvaldes vadītāja tiešā pakļautībā ir vecākais lietvedis, personāla vadītājs un vecākais jurists .”.

1.5. Svītrot 12.11. apakšpunktu.

1.6. Svītrot 12.19. apakšpunktu.

1.7. Aizstāt 28.2. apakšpunktā vārdus “izglītības iestādes” ar vārdu “Iestādes”.

2. Nolikuma 1. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF