Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 77

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46
“Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola”
nolikums”

protokols Nr. 12, 3. punkts

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Profesionālās izglītības
likuma 15. panta
pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Futbola skolas nolikums”.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārraudzībā. Tai var būt savs zīmogs, sava simbolika, noteikta parauga veidlapa un norēķinu konts kredītiestādē.”.

3. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

“48. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā, noteikto.”.

4. Papildināt ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

“48.1 Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Iestādes direktors apstiprinātā budžeta ietvaros, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām saimnieciska rakstura līgumus par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.”.

5. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

“52. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka Iestādes direktors, saskaņojot ar Pārvaldi.”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF