Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr.12

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 9.00

Sēde atklāta plkst. 9.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Asars

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa) , Inese Kārkliņa

Sēdē piedalās:

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

PSIA "Sociālās aprūpes centrs "Sloka"" valdes loceklis

Gundars Prolis

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Jūrmalas Futbola skolas direktora p. i.

Kaspars Gorkšs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pašvaldības Īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs

Elviss Venters

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skolas” nolikums”

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai

5.

Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “ Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu

7.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

-

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Papildu jautājumu iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumu sēdes darba kārtībā aiz pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skolas” nolikums”

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai

5.

Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “ Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu

7.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr. 514)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skolas” nolikums” (nolikums Nr. 77)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skolas” nolikums”.

4. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 515)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai.

5. Par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā (lēmums Nr. 516)

Ziņotājs:

J. Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu starptautiskajai konferencei Jūrmalā.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 517)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” atzīšanu par spēku zaudējušu.

7. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr. 518)

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 519)

Ziņotājs:

S. Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda nepiedalās balsojumā), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst. 9.22.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 30. novembrī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Lisovska


Lejupielāde: DOC un PDF