Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 8. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda
Literatūras nozares projektu pieteikumu
konkursā ar projekta pieteikumu
“Grāmatu virpulis”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2022. gada 22. decembra sēdei (protokols Nr. 16 (448)), atsaucoties uz Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2 “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, Jūrmalas domes 2023. gada 12. janvāra Kultūras komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās septiņas literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar autoru grāmatām.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru bērnu un pusaudžu vidū;

3.2. popularizēta lasīšana un latviešu autoru darbi bērnu un pusaudžu vidū;

3.3. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku loma kā ģimenēm draudzīgām bibliotēkām;

3.4. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku loma kā tikšanās vietām apkaimju iedzīvotājiem un viesiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1400,00 euro (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi), kas 100 % apmērā ir VKKF finansējums.

6. Projekta īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar VKKF.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF