Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Jānis Asars, Uldis Kronblūms,
Iveta Blaua, Guntars Anspoks

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Kristīne Hermane

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Salvis Miķelsons

Priekšsēdētāja palīdze

Anda Šveica

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte

Rasma Valdmane

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Mežsaimniecības nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anete Anna Siatkovska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas mūzikas skolas direktore

Gunta Liepiņa

PII "Zvaniņš" vadītāja

Oksana Poldsepa

PII "Bitīte” vadītāja

Ilona Pāvule-Vītola

PII "Lācītis" vadītāja p.i.

Inta Helde

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

4.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

5.

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

8.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis”

9.

Par debitoru parādu norakstīšanu

10.

Par debitoru parādu norakstīšanu

11.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

12.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” projekta īstenošanu

13.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” noslēgumu

14.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

18.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

19.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

20.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanai

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanai

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022 .gada 22 .decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023 .gada budžetu”

23.

Par būves nojaukšanu Riekstu ielā 10, Jūrmalā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumā Nr. 123 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju”

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 166 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu iela 5, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jaunā ielā 19, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upmalas ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūsiņa ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas, sadales un apvienošanas apstiprināšanu Lašu ielā 22, Jūrmalā, Lašu ielā 24, Jūrmalā, Lašu ielā 26, Jūrmalā, Lašu ielā 28, Jūrmalā, Lašu ielā 1112, Jūrmalā, Lašu ielā 1113, Jūrmalā, Lašu ielā 1111, Jūrmalā, adreses piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viņķu ielā 26, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 8. augusta lēmumā Nr. 481 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu”

38.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-226, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Skolas ielā 71, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

46.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Kanālu iela 0044, Jūrmalā, daļas nomu

49.

Par zemesgabala Steķu iela 2616, Jūrmalā, daļas nomu

50.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Dāvja iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0066, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

51.

Par valsts īpašumā esošā zemesgabala Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

52.

Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

R.Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

·

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

R.Parasigs-Parasiņš izsakās, ka Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”—“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas deputāti ir iesūtījuši priekšlikumu domes sēdē iekļaut jautājumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojuma palielinājumu. Lūdz to iekļaut kā papildu jautājumu sēdes darba kārtībā.

R.Sproģe - uz 2023. gada 17. janvāra saņemto vēstuli 24. janvārī tika nosūtīta atbilde. Tā kā jautājums nav sagatavots kā lēmuma projekts, tas nav saskaņots un iesniegts noteiktajā termiņā, sēdes darba kārtībā netiek iekļauts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumu par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. Nr. 207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

4.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

5.

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

8.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis”

9.

Par debitoru parādu norakstīšanu

10.

Par debitoru parādu norakstīšanu

11.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

12.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” projekta īstenošanu

13.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” noslēgumu

14.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

16.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

18.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

19.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

20.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanai

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanai

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022 .gada 22 .decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023 .gada budžetu”

23.

Par būves nojaukšanu Riekstu ielā 10, Jūrmalā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumā Nr. 123 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju”

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 166 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu iela 5, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

28.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jaunā ielā 19, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upmalas ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūsiņa ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas, sadales un apvienošanas apstiprināšanu Lašu ielā 22, Jūrmalā, Lašu ielā 24, Jūrmalā, Lašu ielā 26, Jūrmalā, Lašu ielā 28, Jūrmalā, Lašu ielā 1112, Jūrmalā, Lašu ielā 1113, Jūrmalā, Lašu ielā 1111, Jūrmalā, adreses piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā

35.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viņķu ielā 26, Jūrmalā

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 8. augusta lēmumā Nr. 481 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu”

38.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-226, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Skolas ielā 71, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

46.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par zemesgabala Kanālu iela 0044, Jūrmalā, daļas nomu

49.

Par zemesgabala Steķu iela 2616, Jūrmalā, daļas nomu

50.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Dāvja iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0066, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

51.

Par valsts īpašumā esošā zemesgabala Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

52.

Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

53.

Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr. 1)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), J.Lediņš nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

J.Asars izsakās par balsošanas motīviem - vēlas, lai J.Lediņš visu savu uzmanību veltītu Jūrmalai un Jūrmalas iedzīvotāju interešu aizstāvībai un arī uzņemoties Kultūras komitejas vadību, iepazītu šīs komitejas jomas darbību, tādēļ balsojumā atturējās.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. Nr. 207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr. 2)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka, ņemot vērā deputāta J.Lediņa saņemto iesniegumu par atteikumu pildīt Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētaja vietnieka amata pienākumus, ir Finanšu komitejas priekšlikums par Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētaja vietnieku apstiprināt Jūrmalas domes deputātu G.Anspoku.  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Blaua, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars, G.Anspoks)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. Nr. 207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

4. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr. 1)

Ziņotājs:

A.Šveica

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

5. Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu (lēmums Nr. 3)

Ziņotājs:

R.Valdmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” (lēmums Nr. 4)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu (lēmums Nr. 5)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.

8. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis” (lēmums Nr. 6)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis”.

9. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 7

Ziņotājs:

I.Pāvule-Vītola

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

10. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 8)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

11. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 9)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

12. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” projekta īstenošanu (lēmums Nr. 10)

Ziņotājs:

I.Helde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” projekta īstenošanu.

13. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” noslēgumu (lēmums Nr. 11)

Ziņotājs:

I.Helde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work” noslēgumu.

14. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 12)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā ” (lēmums Nr. 13)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”.

16. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība” (nolikums Nr. 2)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – par šiem grozījumiem līdzīgi kā iepriekšējā balsojumā par šāda atbalsta īstenošanu atturējās, jo uzskata, ka šis atbalsta veids nesekmē jaunu sporta pasākumu rašanos Jūrmalā, bet rada priekšrocības jau iepriekš īstenotajiem sporta pasākumiem.

17. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam” (nolikums Nr. 3)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”.

18. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums (nolikums Nr. 4)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikumu.

19. Par naudas balvas piešķiršanu sportistam (lēmums Nr. 14)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistam.

20. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanai (lēmums Nr. 15)

Ziņotājs:

K.Hermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanai.

21. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanai (lēmums Nr. 16)

Ziņotājs:

K.Hermane ziņo, ka ir sagatavota papildināta lēmuma projekta redakcija, kur preambulā ir iekļauts saņemtais sabiedrības iesniegums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanai.

22. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 1)

Ziņotājs:

K.Hermane ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam, ir sagatavota papildināta saistošo noteikumu projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

23. Par būves nojaukšanu Riekstu ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr. 17)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Riekstu ielā 10, Jūrmalā.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr. 18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumā Nr. 123 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju” (lēmums Nr. 19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumā Nr. 123 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju”.

26. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 166 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 20)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 166 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

27. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu iela 5, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu iela 5, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

28. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jaunā ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr. 22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jaunā ielā 19, Jūrmalā.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upmalas ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upmalas ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūsiņa ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūsiņa ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas, sadales un apvienošanas apstiprināšanu Lašu ielā 22, Jūrmalā, Lašu ielā 24, Jūrmalā, Lašu ielā 26, Jūrmalā, Lašu ielā 28, Jūrmalā, Lašu ielā 1112, Jūrmalā, Lašu ielā 1113, Jūrmalā, Lašu ielā 1111, Jūrmalā, adreses piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr. 27)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās, ka, viņaprāt, jau sākotnēji bija nepareizi, ka šis zemesgabals tika izslēgts no Lielupes ostas teritorijas un arī solījumi par attīstības plāniem šajā zemesgabalā ir izplēnējuši. Ir ļoti žēl par šādu rezultātu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas, sadales un apvienošanas apstiprināšanu Lašu ielā 22, Jūrmalā, Lašu ielā 24, Jūrmalā, Lašu ielā 26, Jūrmalā, Lašu ielā 28, Jūrmalā, Lašu ielā 1112, Jūrmalā, Lašu ielā 1113, Jūrmalā, Lašu ielā 1111, Jūrmalā, adreses piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr. 28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā.

35. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viņķu ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr. 29)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta precizēta redakcija, kur ir precizēts detālplānojuma izstrādes vadītājs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viņķu ielā 26, Jūrmalā.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu.

37. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 8. augusta lēmumā Nr. 481 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu” (lēmums Nr. 31)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 8. augusta lēmumā Nr. 481 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu”.

38. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-226, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 32)

39. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 33)

40. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 34)

41. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 35)

42. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 36)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-226, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

43. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 37)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 38)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par zemesgabala Skolas ielā 71, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr. 39)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Skolas ielā 71, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

46. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 40)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 41)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48. Par zemesgabala Kanālu iela 0044, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 42)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kanālu iela 0044, Jūrmalā, daļas nomu.

49. Par zemesgabala Steķu iela 2616, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 43)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Steķu iela 2616, Jūrmalā, daļas nomu.

50. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Dāvja iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0066, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 44)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Dāvja iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0066, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

51. Par valsts īpašumā esošā zemesgabala Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr. 45)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās, ka noklausoties Attīstības un vides jautājumu komitejas audio ierakstu, kurā tika atbalstīta zemesgabala pārņemšana, ir mulsinājuši ziņotāja izteikumi, ka pēc tam, kad pašvaldība būs iznomājusi nojumes apsaimniekošanai nepieciešamo platību, nojumes īpašnieki varēs prasīt atsavināšanu. Viņaprāt, nekāda atsavināšana vairs nav iespējama. Lūdz ziņotāju to paskaidrot.

S.Miķelsons izsakās, ka var paskaidrot to, ka, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, viennozīmīgi, veidojas piespiedu zemes nomas tiesiskās attiecības. Ja pašvaldība pārņem konkrētu zemesgabalu no valsts, pašvaldībai kā zemes īpašniekam ir jāparedz piespiedu zemes nomas līgums ar ēku īpašnieku.

U.Kronblūms – no pievienotajiem dokumentiem un citas zināmas informācijas saprot, ka pašreizējais zemesgabala īpašnieks SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” personā ir piedāvājis nojumes īpašniekam nomas līgumu par 500 m2 lielu platību, bet nojumes īpašnieks atsakās to parakstīt. Jautā, vai tā ir?

S.Miķelsons atbild, ka pie lēmuma projekta ir pievienoti visi dokumenti, kas saņemti no SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, t.sk. zemes nomas līguma projekts, ko ēku īpašnieks ir attiecies parakstīt.

U.Kronblūms - ar domes priekšsēdētājas atļauju vēlas uzdot jautājumu Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekam J.Lediņam, kurš ir vadījis komitejas sēdes un gatavojis materiālus tajā brīdī, kad pašvaldība nolēma pārņemt un arī tad, kad nepārņemt šo zemesgabalu, citējot J.Lediņa iepriekš komitejā pausto viedokli:

“Ievērojot to, ka zemesgabals ir jākopj un jāuztur, jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, jautājuma izskatīšana par zemesgabala pārņemšanu ir izdevīga zemesgabala īpašniekam un pārvaldītājam SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un būvju īpašniekam SIA “EM Investments”, ierosina zemesgabalu nepārņemt.” Jautā J.Lediņam, kādi ir apsvērumi, kāpēc šobrīd viņš maina šo viedokli un, vai ir plānos nākotnē kaut kā atbrīvoties no šī zemesgabala apsaimniekošanas?

J.Lediņš atbild, ka ir mainījies likums, bet tālākā rīcība noteikti nav atkarīga personīgi no viņa, jo šis zemesgabals nav viņa privātīpašums.

U.Kronblūms izsakās, ka ir prieks, ka ar neatlaidību un sabiedrības atbalstu, viņam ir izdevies panākt, ka valsts rūpīgi izvērtē katru gadījumu, kad būvju īpašnieki pēc izmaiņām Meža likumā cenšas privatizēt neadekvātas mežu platības. Lēmuma projekts par atteikumu privatizēt ir sagatavots ne tikai par šo Jaundubulti 1402, bet arī par meža zemi Bulduri 1607. Vismaz šobrīd šie zemesgabali paliks iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.

Viņa ieskatā Jūrmalas dome līdz šim ir apzināti darījusi visu, lai atbalstītu zemesgabala privatizāciju un gatavojas pārņemt to tikai tad, kad Ministru kabinets jau ir sagatavojis būvju īpašniekiem nelabvēlīgu lēmuma projektu. Pašvaldība jau iepriekš bija tiesīga lemt par zemesgabala pārņemšanu līdzīgi kā iepriekš 2020. gada 29. oktobra lēmumā Nr.588 “Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā”, kur vismaz divos zemesgabalos Bulduri 1116 un Kaugurciems 1103 nebija nekādu pašvaldībai piederošu objektu, tikai zeme.

Vēlas arī norādīt, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” var arī neslēgt nomas līgumu un nosūtīt maksāšanas paziņojumu vai rēķinu. Tas gadījumam, ja nojumes īpašnieks SIA “EM Investments” nākotnē atteiksies parakstīt nomas līgumu ar pašvaldību, kā tas ir šobrīd ar SIA ”Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” piedāvāto nomas līgumu par 500 m2 iznomājamo platību. Viņa ieskatā būvēm 100 m2  platībā iznomājamai platībai būtu jābūt ne vairāk par 300 m2.

R.Sproģe izsakās, ka šobrīd šis zemesgabals tiek pārņemts pašvaldības īpašumā saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā. Šobrīd pašvaldība tālākas darbības t.sk. atsavināšanu nav plānojusi veikt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts īpašumā esošā zemesgabala Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

52. Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi (noteikumi Nr. 1)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), nolēma:

pieņemt darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumus.

R.Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā “atturējās” ne tāpēc, ka neatbalstītu atalgojuma palielinājumu kādam, bet gan tāpēc, ka, viņaprāt, šī sistēma nav vienlīdzīga pret visiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā strādājošiem. Uz daudziem speciālistiem – pedagogiem, to palīgiem un sociālajiem darbiniekiem šī vērtēšanas sistēma neattiecas. Uzskata, ka motivācijai darbiniekiem visā pašvaldībā būtu jābūt vienlīdzīgai pret visiem.

53. Par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 46)

Ziņotājs:

A.A.Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.33.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 28. februārī plkst.10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF