Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr. 51

protokols Nr. 2, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265
“Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles
piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa
pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un projektu īstenošanu
pēc valsts budžeta aizdevuma
apstiprināšanas”

Saskaņā ar “Pašvaldību likuma” 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Atbilstoši 2022. gada 30. jūnija Jūrmalas domes lēmumam Nr. 265 “ Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” (turpmāk - Lēmums Nr. 265) un 2022. gada 18. augusta Jūrmalas domes lēmumam Nr. 379 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu”” (turpmāk – Lēmums Nr. 379) projekta “ Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2021. gada 15. jūnija)” (turpmāk – projekts) būvdarbu norises un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir noteikts 2023. gada 31. maijs un projekta izmaksu kopsumma ir noteikta 16 138 442.08 euro (sešpadsmit miljoni viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 08 centi), tai skaitā:

1) būvdarbu izmaksu kopsumma ir noteikta 15 975 761.08 euro (piecpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 08 centi);

2) būvuzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 50 514.00 euro (piecdesmit tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro un 00 centi);

3) autoruzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 86 684.40 euro (astoņdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 40 centi);

4) būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksu kopsumma ir noteikta 25 482.60 euro (divdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 60 centi).

Atbilstoši Lēmumā Nr. 379 noteiktajam, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu tika plānots nodrošināt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2 675 334.65 euro (divi miljoni seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro un 65 centi), Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegta aizdevuma 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegta aizdevuma 3 213 547.43 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 43 centi).

Pamatojoties uz 2022. gada 23. novembra Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes protokola Nr.21 3.1. punktā noteikto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai valsts budžeta aizdevums projekta īstenošanai tika apstiprināts 3 213 547.00 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā, jeb par 0.43 euro mazāk, kā sākotnēji plānots, kā rezultātā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējums projekta īstenošanai palielinās līdz 2 675 335.08 euro (divi miljoni seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 08 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu tiek plānots nodrošināt no:

1) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2 675 335.08 euro (divi miljoni seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 08 centi) apmērā, tai skaitā:

· 2021. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi);

· 2022. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 671 554.24 euro (seši simti septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit četri euro un 24 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 1 237 322.68 euro (viens miljons divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 68 centi).

2) valsts budžeta sniegta aizdevuma 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā, pamatojoties uz 2021. gada 5. jūlijā starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. 1.2-16.5.6/21-836 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2/1/21/363) (turpmāk – Aizdevums Nr. 1), tai skaitā:

· 2021. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 3 682 217.04 euro (trīs miljoni seši simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 04 centi);

· 2022. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 2 680 075.12 euro (divi miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 12 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 3 887 267.84 euro (trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 84 centi).

3) valsts budžeta sniegta aizdevuma 3 213 547.00 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā, pamatojoties uz 2022. gada 2. decembrī starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. 1.2-16.5.6/22-1525 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2/1/22/547) (turpmāk – Aizdevums Nr. 2), tai skaitā:

· 2022. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 606 774.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

Atbilstoši augstāk minētajam, Lēmumā Nr. 379 noteiktā, plānotā projekta īstenošanas 2022. gada izdevumu kopsumma ir 4 958 403.36 euro (četri miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīs euro un 36 centi). Faktiskā projekta īstenošanas 2022. gada izdevumu kopsumma ir noteikta par 1 519 054.43 euro (viens miljons pieci simti deviņpadsmit tūkstoši piecdesmit četri euro un 43 centi) mazāka, kā plānotā jeb 3 439 348.93 euro (trīs miljoni četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 93 centi), tai skaitā faktiski ieguldītā:

· Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa ir 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi) jeb par 55 122.04 euro (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 04 centi) lielāka, kā sākotnēji plānotā;

· Aizdevuma Nr. 1 summa ir 1 338 245.80 euro (viens miljons trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 80 centi) jeb par 1 341 829.32 euro (viens miljons trīs simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit deviņi euro un 32 centi) mazāka, kā sākotnēji plānotā;

· Aizdevuma Nr. 2 summa ir 1 374 426.85 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 85 centi) jeb par 232 347.15 euro (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 15 centi) mazāka, kā sākotnēji plānotā.

Atbilstoši ar Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 10. punktā noteiktajam, ja pašvaldība pēc valsts aizdevuma līguma noslēgšanas līdz 2022. gada 31. decembrim nav izmantojusi valsts aizdevuma līgumā paredzēto valsts budžeta aizdevumu 2022. gadam, tā 2022. gadā neapgūto valsts budžeta aizdevumu nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Attiecīgi, 2022. gada neapgūtā Aizdevuma līguma Nr. 2 summa 232 347.15 euro (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 15 centi) apmērā 2023. gada ietvaros ir finansējama no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta, kopējo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējumu projekta īstenošanai palielinot līdz 2 907 682.23 euro (divi miljoni deviņi simti septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un 23 centi).

Projekta īstenošanas ietvaros būvdarbi tiek veikti pamatojoties uz 2021. gada 22. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “LITANA&TORENSBERG”, kuru veido tās biedri SIA “TORENSBERG”, reģistrācijas Nr. 40003831936 un slēgta akciju sabiedrība “Litana ir Ko”, reģistrācijas Nr. 163105617 (Lietuva), (turpmāk – būvuzņēmējs), noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-293 (turpmāk – būvdarbu līgums).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā ir saņemta būvuzņēmēja 2023. gada 10. februāra vēstule Nr. 35/02 “Par līguma izpildes termiņu” (kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedībā reģistrēta 2023. gada 10. februārī ar Nr. 1.1-37/23S-2082; turpmāk - vēstule). Vēstulē būvuzņēmējs, norādot uz objektīviem, infrastruktūras objekta būvdarbu izpildi kavējošiem apstākļiem (ģeopolitiskās situācijas izmaiņu radītie materiālu sagādes sarežģījumi, būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei, ekspertīzei un apstiprināšanai nepieciešamais laiks, klimatisko un laika apstākļu ietekme uz būvdarbu tehnoloģiskā procesa norisi), lūdz pagarināt projekta būvdarbu norises un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu par trim mēnešiem, līdz 2023. gada 31. augustam. Papildu būvuzņēmējs ir noteicis un Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ir iesniedzis papildu būvdarbu tāmi, kur papildu būvdarbu izmaksu summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir noteikta 239 813.53 euro (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 53 centi) apmērā (turpmāk – papildu darbi Nr. 3). Papildu darbu tāmē Nr. 3 būvuzņēmējs ir iekļāvis:

· būvlaukuma organizācijas izmaksas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam par trim mēnešiem;

· būvdarbu 3. kārtas ietvaros veicamo āra sporta laukuma izbūv es būvprojekta izmaiņu risinājumu realizācijas izmaksas . Būvdarbu 3. kārtas ietvaros veicamo āra sporta laukuma izbūv es būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrāde, pamatojoties uz Lēmumā Nr. 265 noteikto, ir veikta 2022. gada ietvaros;

· būvdarbu 1. kārtas ietvaros veicamo skolas virtuves telpu izbūves un aprīkojuma uzstādīšanas izmaiņu risinājumu realizācijas izmaksas. Izmaiņas skolas virtuves telpu plānojumā un virtuvē uzstādāmā aprīkojuma specifikācijā ir veiktas ar mērķi optimizēt šo telpu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

· būvdarbu 1. kārtas ietvaros izbūvējamo skolas ēku mehāniskās stiprības noturībai nepieciešamo dzelzsbetona sienu pārsedžu un būvdarbu 2. kārtas ietvaros izbūvējamās sporta zāles metāla konstrukciju pārseguma izbūvei nepieciešamās papildu izmaksas.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktā un 120.3. punktā noteiktajam, autoruzraudzība un būvuzraudzība projekta īstenošanai ir jānodrošina līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Pagarinot būvdarbu izpildes un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu, ir nepieciešams par trim mēnešiem pagarināt autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanas termiņu.

Projekta īstenošanas ietvaros autoruzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2019. gada 11. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr. 40103251384, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/293 (turpmāk – autoruzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas atbilstoši autoruzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami autoruzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam ar PVN ir 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi). Kā rezultātā kopējas projekta īstenošanas autoruzraudzības izmaksas pieaug līdz 89 931.07 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 07 centi).

Projekta īstenošanas ietvaros būvuzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2021. gada 24. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “BaltLine Globe”, reģistrācijas Nr. 40003780856, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-304 (turpmāk – būvuzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas atbilstoši būvuzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami būvuzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam ar PVN ir 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simti euro un 71 cents). Kā rezultātā kopējas projekta īstenošanas būvuzraudzības izmaksas pieaug līdz 52 667.67 euro (piecdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 67 centi).

Papildu, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 83.2. punktā noteiktajam, pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā 2023. gadā, ir apzināta nepieciešamība veikt būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata izmaiņu risinājumu ekspertīzi. Būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa ir plānota 4 235.00 euro (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās papildu izmaksas ir noteiktas 260 305.70 euro (divi simti sešdesmit tūkstoši trīs simti pieci euro un 70 centi). Ņemot vērā Lēmumā Nr. 379 noteikto projekta izmaksu kopsummas atlikumu 3 330.63 euro (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 63 centi), papildu nepieciešamo būvdarbu, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu kopsumma, kas 2023. gada ietvaros ir finansējama no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta, ir noteikta 256 975.07 euro (divi simti piecdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci euro un 07 centi).

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda 16 395 417.15 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 15 centi), kas starp finansējuma avotiem dalās - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējuma summa 3 164 657.30 euro (trīs miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 30 centi); Aizdevuma Nr. 1 finansējuma summa 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi); Aizdevuma Nr. 2 finansējuma summa 2 981 199.85 euro ( divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi ).

Pamatojoties uz augstāk minēto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “ Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas ” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu “31. maijam” ar skaitli un vārdu “31. augustam”.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt kopējās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta īstenošanas izmaksas 16 395 417.15 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 15 centi), no tām:

3.1. būvdarbu izmaksas 16 215 574.61 euro (sešpadsmit miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 61 cents), tai skaitā:

3.1.1. būvdarbu līguma summa 11 253 480.03 euro (vienpadsmit miljoni divi simti piecdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 03 centi);

3.1.2. ģeopolitiskās situācijas radītais būvdarbu līguma summas sadārdzinājums 4 145 111.56 euro (četri miljoni viens simts četrdesmit pieci tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 56 centi), saskaņā ar 2022. gada 21. jūlija vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-911 par grozījumiem būvdarbu līgumā;

3.1.3. transformatora apakšstacijas TP-142 pārcelšanas būvdarbu izmaksu summa 59 778.96 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 96 centi), saskaņā ar 2021. gada 23. aprīļa līgumu Nr. 1.2-16.4.3/21-497;

3.1.4. papildu būvdarbu Nr. 1 summa 241 095.60 euro (divi simti četrdesmit viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro un 60 centi), saskaņā ar 2022. gada 2. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 pie būvdarbu līguma;

3.1.5. papildu būvdarbu Nr. 2 summa 276 294.93 euro (divi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 93 centi), saskaņā ar Lēmumā Nr. 265 noteikto;

3.1.6. papildu būvdarbu Nr. 3 summa 239 813.53 euro (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 53 centi),

3.2. būvuzraudzības izmaksas 52 667.67 euro (piecdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 67 centi), tai skaitā:

3.2.1. būvuzraudzības līguma summa 29 040.00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi);

3.2.2. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 17 326.96 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro un 96 centi), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1094 par grozījumiem būvuzraudzības līgumā;

3.2.3. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simts euro un 71 cents).

3.3. autoruzraudzības izmaksas 89 931.07 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 07 centi), tai skaitā:

3.3.1. autoruzraudzības līgumā noteiktā autoruzraudzības summa 46 101.00 euro (četrdesmit seši tūkstoši viens simts viens euro un 00 centi);

3.3.2. autoruzraudzības summa, kas neieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 33 873.61 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 61 cents), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1093 par grozījumiem autoruzraudzības līgumā;

3.3.3. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi).

3.4. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksas 37 243.80 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 80 centi), tai skaitā:

3.4.1. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 12 463.00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), kas nepieciešama būvprojekta 3.kārtas ietvaros izbūvējamā āra sporta laukuma tehnisko un inženierkomunikāciju izmaiņu izstrādei;

3.4.2. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 8 131.20 euro (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro un 20 centi), kas nepieciešama būvprojekta skatuves un zāles izmaiņu izstrādei;

3.4.3. būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 16 649.60 euro (sešpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro un 60 centi), no kuriem:

3.4.2.1. būvdarbu izpildes laikā, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā veikto būvprojekta būvkonstrukciju izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 12 414.60 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro un 60 centi);

3.4.2.2. būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata izmaiņu risinājumu ekspertīzei plānotā izmaksu summa ir 4 235.00 euro (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi).

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

4.1. 2021. gada ietvaros veikti maksājumi un apgūts finansējums 4 448 675.20 euro (četri miljoni četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi) apmērā, tai skaitā:

4.1.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi);

4.1.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūtā aizdevuma summa 3 682 217.04 euro (trīs miljoni seši simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 04 centi).

4.2. 2022. gada ietvaros veikti maksājumi un apgūts finansējums 3 439 348.93 euro (trīs miljoni četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 93 centi), tai skaitā:

4.2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi);

4.2.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūtā aizdevuma summa 1 338 245.80 euro (viens miljons trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 80centi);

4.2.3. Aizdevuma Nr. 2 līguma ietvaros apgūtā aizdevuma summa 1 374 426.85 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 85 centi).

4.3. 2023. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 8 507 393.02 euro (astoņi miljoni pieci simti septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 02 centi), tai skaitā:

4.3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 1 671 522.86 euro (viens miljons seši simti septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti desmit divi euro un 86 centi);

4.3.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 5 229 097.16 euro (pieci miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 16 centi);

4.3.3. Aizdevuma Nr. 2 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

5. Izteikt 5.1.un 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. būvdarbu līguma darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 31. augustam.”;

5.2. lēmuma 3.1.5. un 3.1.6. apakšpunktā minēto būvdarbu līguma summas palielinājumu, kas nepieciešams kvalitatīvai un pilnvērtīgai papildu būvdarbu izpildes iekļaušanai būvdarbu līguma vērtībā.”

6. Svītrot 6., 7., 8. un 9. punktu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF