Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr.2

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:
Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Romāns Mežeckis Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Uldis Kronblūms, Iveta Blaua, Guntars Anspoks

Sēdē nepiedalās deputāti:

Jānis Asars

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brante

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Sporta servisa centra vadītāja p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Stratēģiskās plānošanas nodaļas
Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

PII "Saulīte" vadītāja

Ineta Aroniete

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

3.

Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikums

4.

"Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta """Prevencija ir labāka nekā dziedināšana," kā teica Hipokrāts" Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu"

5.

Par prasības parāda norakstīšanu

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

7.

Par rīkojumu “Par grozījumiem 2022.gada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

9.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 74, Jūrmalā

10.

Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 30A, Jūrmalā

11.

Par būvju nojaukšanu Dubultu prospektā 116A k-1, Jūrmalā

12.

Par būves nojaukšanu Bulduri 4250, Jūrmalā

13.

Par būves nojaukšanu Satiksmes ielā 2A, Jūrmalā

14.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Upes ielā 2, Jūrmalā

15.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

16.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Ķemeru ielā 8, Jūrmalā

17.

Par zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, un Dzintari 2012, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

18.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas un apvienošanas apstiprināšanu Vikingu ielā 70, Jūrmalā, Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Vikingu ielā 74C, Jūrmalā, un adreses likvidēšanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanu Aveņu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā, un Irbju ielā 45, Jūrmalā

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–411, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22–10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31–56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3–4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41–84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

40.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-51, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

57.

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

59.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā

60.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu

61.

Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

62.

Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā

R.Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” ( aiz sēdes darba kārtības 6.jautājuma)

·

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 15.septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

3.

Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikums

4.

"Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta """Prevencija ir labāka nekā dziedināšana," kā teica Hipokrāts" Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu"

5.

Par prasības parāda norakstīšanu

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

7.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

8.

Par rīkojumu “Par grozījumiem 2022.gada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

10.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 74, Jūrmalā

11.

Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 30A, Jūrmalā

12.

Par būvju nojaukšanu Dubultu prospektā 116A k-1, Jūrmalā

13.

Par būves nojaukšanu Bulduri 4250, Jūrmalā

14.

Par būves nojaukšanu Satiksmes ielā 2A, Jūrmalā

15.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Upes ielā 2, Jūrmalā

16.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

17.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Ķemeru ielā 8, Jūrmalā

18.

Par zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, un Dzintari 2012, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

19.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas un apvienošanas apstiprināšanu Vikingu ielā 70, Jūrmalā, Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Vikingu ielā 74C, Jūrmalā, un adreses likvidēšanu

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanu Aveņu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā, un Irbju ielā 45, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–411, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22–10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31–56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3–4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41–84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

41.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-51, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

56.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

58.

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

60.

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā

61.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu

62.

Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

63.

Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā

64.

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 15.septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

65.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu

66.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 47)

Ziņotājs:

D. Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

3. Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikums (nolikums Nr. 5)

Ziņotājs:

S. Vigule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikumu.

4. "Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr. 2 skolu apmaiņas partnerību projekta """Prevencija ir labāka nekā dziedināšana," kā teica Hipokrāts" Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu" (lēmums Nr. 48)

Ziņotājs:

I. Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta """Prevencija ir labāka nekā dziedināšana," kā teica Hipokrāts" Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu".

5. Par prasības parāda norakstīšanu (lēmums Nr. 49)

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasības parāda norakstīšanu.

6. Par naudas balvas piešķiršanu sportistam (lēmums Nr. 50)

Ziņotājs:

J. Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistam.

7. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 51)

Ziņotājs:

B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

8. Par rīkojumu “Par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu (lēmums Nr. 52)

Ziņotājs:

I. Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, R.Parasigs-Parasiņš U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par rīkojumu “Par grozījumiem 2022.gada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu.

9. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 2)

Ziņotājs:

I. Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

10. Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 74, Jūrmalā (lēmums Nr. 53)

Ziņotājs:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Asaru prospektā 74, Jūrmalā.

11. Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 30A, Jūrmalā (lēmums Nr. 54)

Ziņotājs:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dārzu ielā 30A, Jūrmalā.

12. Par būvju nojaukšanu Dubultu prospektā 116A k-1, Jūrmalā (lēmums Nr. 55)

Ziņotājs:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Dubultu prospektā 116A k-1, Jūrmalā.

13. Par būves nojaukšanu Bulduri 4250, Jūrmalā (lēmums Nr. 56)

Ziņotājs:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Bulduri 4250, Jūrmalā.

14. Par būves nojaukšanu Satiksmes ielā 2A, Jūrmalā (lēmums Nr. 57

Ziņotājs:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Satiksmes ielā 2A, Jūrmalā.

15. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Upes ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 58)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Upes ielā 2, Jūrmalā.

16. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr. 59)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā.

17. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Ķemeru ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr. 60)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Ķemeru ielā 8, Jūrmalā.

18. Par zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, un Dzintari 2012, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr. 61)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, un Dzintari 2012, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

19. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas un apvienošanas apstiprināšanu Vikingu ielā 70, Jūrmalā, Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Vikingu ielā 74C, Jūrmalā, un adreses likvidēšanu (lēmums Nr. 62)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas un apvienošanas apstiprināšanu Vikingu ielā 70, Jūrmalā, Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Vikingu ielā 74C, Jūrmalā, un adreses likvidēšanu.

20. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanu Aveņu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 63)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanu Aveņu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 64)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Izsakās:

U. Kronblūms vērš uzmanību, ka vienā no lēmumprojekta punktiem ir norādīta cita adrese.

V.Zvejniece izsakās, ka tā diemžēl ir tehniska kļūda.

U. Kronblūms lūdz komiteju priekšsēdētājus rūpīgāk iepazīties ar uz komiteju sagatavotajiem lēmumu projektiem.

R. Sproģe lūdz arī visus skaņotājus rūpīgāk pārbaudīt iesniegtos lēmumu projektus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 65)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 66)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā, un Irbju ielā 45, Jūrmalā (lēmums Nr. 67)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā, un Irbju ielā 45, Jūrmalā.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 68)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 69)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā.

27. Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 70)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

28. Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 71)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms piekrīt par celiņu, taku un citas infrastruktūras sakārtošanu, bet neredz vajadzību attīstīt būvniecību šajās teritorijās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis), “pret” – 2 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 72)

30. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–411, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 73)

31. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 74)

32. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22–10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 75)

33. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31–56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 76)

34. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 77)

35. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 78)

36. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3–4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 79)

37. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 80)

38. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41–84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 81)

Ziņotājs:

G. Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–411, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

4. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22–10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31–56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3–4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41–84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 82)

40. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 83)

41. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-51, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 84)

Ziņotājs:

G. Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-51, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 85)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 86)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 87)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 88)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 89)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

47. Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 90)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

48. Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 91)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 92)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 93)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 94)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

52. Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 95)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 96)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54. Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 97)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

55. Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 98)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles.

56. Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 99)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua), “pret” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 100)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu.

58. Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 101)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu.

59. Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 102)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

60. Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā (lēmums Nr. 103)

Ziņotājs:

S. Brauere

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš ierosina uzsākt sarunas ar kopīpašnieku par tam piederošās daļas atsavināšanu un sakārtošanu, jo, viņaprāt, šis zemesgabals ir daļēji degradēts un netiek pilnībā izmantots. Vitāli tas būtu nepieciešams Kauguru un apkārtnes iedzīvotājiem, lai to varētu izmantot stāvvietu ierīkošanai un publisku pasākumu organizēšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā.

61. Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 104)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu.

62. Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā (lēmums Nr. 105)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā.

63. Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā (lēmums Nr. 106)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā.

64. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr. 107)

Ziņotājs:

I. Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda un I.Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

R. Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – lēmuma projektu atbalstīja, jo uzskata, ka jebkurš izglītības iestādes darbinieks ir pelnījis atalgojuma palielinājumu. 2 domes deputāti, kuri ir arī skolu direktori, balsojumā par sava atalgojuma palielinājumu nepiedalījās, bet, tajā pašā laikā, arī neiebilda. Izbrīna, tas, ka darbs kā skolas direktoram, kas ir ļoti atbildīgs, ir viegli apvienojams ar darbu domē, vadot komiteju. Viņaprāt, tas norāda, ka viens vai otrs darbs netiek veikts pilnvērtīgi. Uzskata, ka skolu direktoriem vajadzētu pilnībā koncentrēties uz iestādes vadīšanu.

R.Mežeckis izsakās par balsošanas motīviem – Saeimā notika vairākas diskusijas par to, vai skolu direktori, sporta centru vadītāji un kultūras iestāžu vadītāji var savienot savu amatu ar deputāta pienākumu veikšanu pašvaldībā. Viedokļi bija dažādi, taču šīm diskusijām tika pielikts punkts ar Saeimas balsojumu, ka šos amatus var savienot.

65. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu (lēmums Nr. 108)

Ziņotājs:

S. Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu.

66. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 109)

Ziņotājs:

E. Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst.11.32.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 30. martā plkst.10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF