Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 379

protokols Nr. 13, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265
“Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta
zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un
būvdarbu termiņa pagarinājumu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmuma Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020. gadam”” ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2019.-2021. gadam, paredzot investīciju projekta Nr. 69 “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns 2022.-2024. gadam ir apstiprināts ar Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 639 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam apstiprināšanu”” (2. pielikums).

Projekta īstenošanas finansēšana, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 20.aprīļa noteikumus Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 258), tika nodrošināta, piesaistot aizņēmumu 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) un pašvaldības budžeta finansējumu 1 400 078.99 euro (viens miljons četri simti tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 99 centi) (ietverot būvprojekta izstrādes izmaksas).

Ievērojot, ka projekta īstenošanas beigu termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 31. maijam, gan spēkā esošie normatīvie akti, gan aizdevuma līgums nosaka, ka aizdevuma izņemšanas beigu termiņš ir 2022. gads, taču esošās ģeopolitiskās situācijas ietekme uz izejvielu un būvmateriālu nepieejamību un būvizstrādājumu cenu straujais pieaugums ir kavējis projekta īstenošanu un plānotos būvdarbus nav iespējams savlaicīgi pabeigt, līdz ar to plānoto aizņēmumu 2022. gadā nebūs iespējams izņemt, kā rezultātā ir nepieciešams vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu pagarināt aizdevuma līguma izņemšanas periodu līdz 2023. gada 31. decembrim, jo rezultātā 2022. gadā neizņemtais aizņēmuma apjoms būs sedzams 2023. gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gadā veikto iepirkumu “Būvdarbi Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta zāles piebūvei” (ID Nr. JPD 2020/37), 2021. gada 22. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “LITANA&TORENSBERG”, kuru veido tās biedri SIA “TORENSBERG”, reģistrācijas Nr. 40003831936 un slēgta akciju sabiedrība “Litana ir Ko”, reģistrācijas Nr. 163105617 (Lietuva), (turpmāk – būvuzņēmējs), tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1.2-16.4.2/20-293 par būvdarbu veikšanu objektā “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” un objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk - būvdarbu līgums) un uzsākta būvdarbu izpilde. 2022. gada 21. jūlijā noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/22-911 “Vienošanās par grozījumiem 2021. gada 22. marta Būvdarbu līgumā Nr. 1.2-16.4.2/20-293”, kas nosaka būvdarbus objektā veikt līdz 2023. gada 31. martam un objektu nodot ekspluatācijā divu mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas”, kas būtu līdz 2023. gada 31. maijam, kā rezultātā papildus nepieciešami līdzekļi būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem 10 760.03 euro (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 3 centi) apmērā, kas tika iepriekš plānoti līdz 2023. gada 31. martam.

2019. gada 11. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr. 40103251384, tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/293 par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – autoruzraudzības līgums) un uzsākta būvprojekta izstrāde. Autoruzraudzības līguma summa ar pievienotās vērtība nodokli (turpmāk – PVN) ir 46 101.00 euro (četrdesmit seši tūkstoši viens simts viens euro un 00 centi), papildu līdzekļi, kas plānoti projekta pilnvērtīgai izpildei sastāda 40 583.40 euro (četrdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro un 40 centi), no kā 33 981.83 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un 83 centi) budžetā jau tika plānoti, papildus finansējumu sastādot 6 601.57 euro (seši tūkstoši seši simti viens euro un 57 centi) apmērā.

2021. gada 24. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un “BaltLine Globe” SIA, reģistrācijas Nr. 40003780856, tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/20-304 par būvuzraudzības veikšanu būvdarbiem objektā “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” (turpmāk – būvuzraudzības līgums). Būvuzraudzības līguma summa ar PVN ir 29 040.00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi), papildu līdzekļi, kas plānoti projekta pilnvērtīgai izpildei sastāda 21 474.00 euro (divdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro un 00 centi), no kā 17 315.54 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro un 54 centi) budžetā jau tika plānoti, papildu finansējumu sastādot 4 158.46 euro (četri tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 46 centi) apmērā.

Papildus projektam saskaņā ar būvmateriālu cenu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu nepieciešamā summa sastāda 3 780 644.03 euro (trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 3 centi).

Sadārdzinājuma segšanai plānots piesaistīt aizņēmuma daļu 85 % jeb 3 213 547.43 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 43 centi) apmērā dalot izmaksas 2022. gadā 1 606 773.71 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 71 cents) un 2023. gadā 1 606 773.72 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 72 centi), un piesaistot pašvaldības līdzekļus 15 % jeb 567 096.60 euro (pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit seši euro un 60 centi) apmērā.

Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 143) 3.2. apakšpunktu, lai pretendētu uz valsts aizdevumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2022.-2024. gadam, apstiprinātā investīciju projekta Nr. 69 “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” īstenošanu, ir nepieciešams pieņemt Jūrmalas domes lēmumu par investīciju projekta iesniegšanu un īstenošanu, apliecinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības gatavību iesniegt un īstenot konkrētu investīciju projektu.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 3.4. un 4.3. apakšpunktā, un likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta trešajā daļā noteiktajam, valsts budžeta aizdevums ir pieejams 85 % (astoņdesmit piecu procentu) apmērā no investīciju projekta kopējām būvdarbu izmaksām. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 3.5. un 3.8. apakšpunktā noteiktajam, investīciju projekta īstenošana ir jāuzsāk līdz 2022. gada 31. decembrim un jāpabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim, paredzot, ka 2022. gadā tiek apgūti ne mazāk kā 50 % (piecdesmit procenti) no investīciju projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra.

Ņemot vērā augstāk minēto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “ Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles izbūve ” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles izbūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu , investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

2. Aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu “31. martam” ar skaitli un vārdu “31. maijam”.

3. Izteikt 3. punkta preambulu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt kopējās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta īstenošanas izmaksas 16 138 442.08 euro (sešpadsmit miljoni viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 08 centi), no tām:”.

4. Papildināt ar 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.3. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam 4 158.46 euro (četri tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 46 centi).”.

5. Papildināt ar 3.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.3. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam 6 601.57 euro (seši tūkstoši seši simti viens euro un 57 centi).”.

6. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. 2022. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 4 958 403.36 euro (četri miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīs euro un 36 centi), tai skaitā:

4.2.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 671 554.53 euro (seši simti septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit četri euro un 53 centi);

4.2.2. noslēgtā Aizdevuma līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 2 680 075.12 euro (divi miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 12 centi);

4.2.3. saskaņā ar MK noteikumu Nr. 143 plānotā Aizdevumu apgūstamā summa līdz 1 606 773.71 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 71 cents).”.

7. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3. 2023. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 6 731 363.52 euro (seši miljoni septiņi simti trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit trīs euro un 52 centi), tai skaitā:

4.3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 1 237 321.95 euro (viens miljons divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 95 centi);

4.3.2. noslēgtā Aizdevuma līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa l īdz 3 887 267.85 euro (trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 85 centi);

4.3.3. saskaņā ar MK noteikumu Nr.143 plānotā Aizdevumu apgūstamā summa līdz 1 606 773.72 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 72 centi).”.

8. Papildināt ar 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

“6. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par Aizdevuma līguma ar kopējo summu 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi), aizņēmuma izņemšanas perioda pagarināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim, dalījumā pa gadiem:

6.1. 2021. gadā – 3 682 217.04 euro (trīs miljoni seši simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 04 centi);

6.2. 2022. gadā – 2 680 075.12 euro (divi miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 12 centi);

6.3. 2023. gadā – 3 887 267.85 euro (trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 85 centi).

7. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projekta pieteikumu Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve s būvdarbiem valsts aizdevuma summu 3 213 547.43 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 43 centi), dalījumā pa gadiem (Pielikumā pieteikums VARAM - Informācija par pašvaldības investīciju projektu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai):

7.1. 2022. gadā - 1 606 773.71 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 71 cents);

7.2. 2023. gadā - 1 606 773.72 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 72 centi).

8. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai, sagatavot vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai par atļauju 2021. gada 5. jūlija piešķirtā Valsts kases Aizdevuma Nr. A2-1/21-363 dalījuma termiņa pagarinājumam ar izņemšanu līdz 2023. gada 31. decembrim, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 258 5.5. apakšpunktā noteikto, un iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. septembrim par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts kases aizdevumam pašvaldībai, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 143.

9. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt lēmuma 7. punktā noteikto investīciju projekta pieteikumu.”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF