Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr. 52

protokols Nr. 2, 8. punkts

Par rīkojumu “Par grozījumiem 2022. gada
pašvaldības budžetā” apstiprināšanu

Saskaņā ar 2021. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 7.1. un 7.2. apakšpunktu ārkārtas gadījumos, ja finanšu līdzekļi ir nepieciešami nekavējoši, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs izdot rīkojumus par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai apstiprinātās apropriācijas ietvaros starp programmas aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām noteiktu ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai starp aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām, ja grozījumu summa vienā ekonomiskās klasifikācijas kodā nepārsniedz 25 000 euro.

Ņemot vērā minēto, tika izdoti šādi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumi:

1. balstoties uz Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu - 2022. gada 23. decembra rīkojums Nr. 1.1-14/22/339 “Par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā”;

2. balstoties uz Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu 2022. gada 28. decembra rīkojums Nr. 1.1-14/22/343 “Par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā”;

3. balstoties uz Saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktu 2022. gada 29. decembra rīkojums Nr. 1.1-14/22/344 “Par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā”;

4. balstoties uz Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu 2022. gada 30. decembra rīkojums Nr. 1.1-14/22/348 “Par grozījumiem 2022. gada pašvaldības budžetā”.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim) 21. panta pirmās daļas 2. punktam dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu.

2023. gada 1. janvārī spēkā stājās Pašvaldību likums, kura pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka dome izvērtē uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Ņemot vērā minēto, Pašvaldību likums liedz izdarīt grozījumus uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotajos saistošajos noteikumos, tādējādi šobrīd nav iespējams domei lemt par grozījumiem Saistošajos noteikumos, aizstājot to pielikumā esošas tāmes, ar tāmēm, kas apstiprinātas ar iepriekšminētajiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz domes kompetenci, ievērojot labas pārvaldības principus un Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt šādas ieņēmumu un izdevumu tāmes saskaņā ar lēmuma 1., 2., 3. un 4. pielikumu:

1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr. 09.100.001.MAD;

2. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmi Nr. 08.100.055.JSSC;

3. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr. 09.210.001.PVS;

4. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr. 09.210.001.MPS.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF