Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 110

protokols Nr. 3, 2. punkts

Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju
sabiedrību “Pasažieru vilciens”

Jūrmalas dome 2022. gada 31. martā pieņēma lēmumu Nr. 95 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem”, kas paredz ieviest iespēju Jūrmalas valstspilsētā deklarētiem iedzīvotājiem izmantot ērtus sabiedriskā transporta pakalpojumus ar vilcieniem (turpmāk – projekts). Projekta ieviešanas mērķis ir nodrošināt Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem pārvietoties vilcienu maršrutā Rīga – Ķemeri un Ķemeri – Rīga bez maksas, izmaksas sedzot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz minēto lēmumu, tika izstrādāts un 2022. gada 1. aprīlī iesniegts valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” priekšlikums vilcienu biļešu tarifa noteikšanai virzīšanai Sabiedriskā transporta padomes sēdē. 2022. gada 27. maijā Sabiedriskā transporta padomes sēdē (Sabiedriskā transporta padomes lēmums Nr. 5A, protokols Nr. 3§5A) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai tika apstiprināts tarifs jeb viena brauciena izmaksas vienai personai, t.i., 1,153 EUR (neskaitot PVN).

Lai nodrošinātu turpmāku projekta ieviešanu, ir nepieciešami akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas informācijas sistēmu tehnisko risinājumu pielāgojumi. Atbilstoši iepriekš minētajam Sabiedriskā transporta padomes lēmumam, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ir noteikta prasība noslēgt sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens” un segt faktiskās informācijas sistēmu tehniskā risinājuma pielāgojumu izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmuma Nr. 95 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem” 3. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājuma komitejas 2023. gada 15. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens” par sadarbību projekta ieviešanā.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai izstrādāt un virzīt 1. punktā minēto sadarbības līgumu parakstīšanai.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 1. punktā minēto sadarbības līgumu.

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai izstrādāt un virzīt izskatīšanai Jūrmalas domes sēdē normatīvo regulējumu projekta īstenošanai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF