Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 144

protokols Nr. 3, 44. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0840, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 36 ar kopējo platību 41,09 m2 un kopīpašuma 4109/280288 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 36), 2010. gada 30. jūlijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6906 36.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009, Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815, 1964 m2 platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas privātpersonām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6243.

Dzīvokļa īpašums Nr. 36 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas piecstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, 2022. gada 26. jūlijā, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 36, konstatēja, ka dzīvokļa grīdas segums trīs telpās ir bojāts un deformēts. Dzīvokļa vienas istabas telpas siena ir bojāta, sienai virs ieejas durvīm no telpas iekšpuses nav apdares. Virtuvē ūdens jaucējkrāns ir bojāts un nav iekšdurvju, jo durvju vietā ir izveidota arka. Dzīvoklī ir veikta pārbūve, kas neatbilst inventarizācijas lietas plānam. Sanitārtehniskās telpas iekšdurvis ir demontētas. Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs (2022. gada 26. jūlija apsekošanas akts Nr. 8.1-27/24).

Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UniversBūve”, reģistrācijas Nr. 40103890601, sagatavoja dzīvokļa Nr. 36 remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr. 36 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 27 078,13 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa nav tiesīga šādā ēkā esošu dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 36 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 26. janvārī

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 6. martā

27 800

9 172

3 773,01

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja to apmērs ir tuvu dzīvokļa īpašuma Nr. 36 tirgus vērtībai, kā arī ievērojot to, ka 87 % no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 66 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 9 dzīvokļi), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 36, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 36 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 9. martā sēdē (protokols Nr. 8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 27 800 euro (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro), izsoles soli – 1 946 euro (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit seši euro) un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz A tsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 9. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/4), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 14. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 36.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 36:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 27 800,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli 1 946,00 euro (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit seši euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 36 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr. 36 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Juridiskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Fiziskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF