Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 25. maijāNr. 222

protokols Nr. 5, 46. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 24. aprīļa atzinumu Nr. 17-18/22, 2023. gada 2. maija atzinumus Nr. 17-18/26, Nr. 17-18/27 un Nr. 17-18/28, 2023. gada 3. maija atzinumus Nr. 17-18/23, Nr. 17-18/24, Nr. 17-18/25, Nr. 17-18/29 un Nr. 17-18/32, 2023. gada 12. maija atzinumus Nr. 17-18/30 un Nr. 17-18/31, Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības” amatu saraksts” ir nepieciešams izdarīt šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Mākslas skolā – likvidēt 1.5 amata vienības – ēkas dežurants;

2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Madara”:

2.1. Likvidēt amata vienību – ēkas un teritorijas dežurants.

2.2. Likvidēt amata vienību – mazgāšanas operators.

3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte” – palielināt amata vienībai

apkopējs amata vienību skaitu līdz vienai amata vienībai.

4. Jūrmalas Sporta skolā – likvidēt amata vienību – vecākais lietvedis un izveidot jaunu amata vienību – personāla speciālists/vecākais lietvedis, nosakot 34. amata saimi, II A saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā:

5.1. Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajā nodaļā – likvidēt vienu amata vienību – vecākais lietvedis un vienu amata vienību – vecākais referents.

5.2. Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejā – izveidot vienu amata vienību – vecākais lietvedis, nosakot 20.3 amata saimi, II. saimes līmeni, 7. mēnešalgas grupu.

5.3. Administratīvi juridiskajā pārvaldē likvidēt Saimniecības nodaļu, tās funkcijas nododot Īpašumu pārvaldē izveidotajai nodaļai – Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, un mainīt amata vienībai – darba aizsardzības speciālists – nosaukumu uz – darba aizsardzības vecākais speciālists;

5.3.2. mainīt amata vienībām – sagādnieks – amata nosaukumu uz – saimniecības pārzinis, vecākais saimniecības pārzinis un galvenais saimniecības pārzinis.

5.4. Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļā:

5.4.1. likvidēt vienu amata vienību – vecākais projektu vadītājs;

5.4.2. izveidot trīs amata vienības – vecākais eksperts būvniecības jomā, nosakot 23. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.4.3. likvidēt struktūrvienību – Būvniecības daļa;

5.4.4. likvidēt amata vienību – būvniecības daļas vadītājs;

5.4.5. likvidēt divas amata vienības – vecākais eksperts būvniecības jomā;

5.4.6. likvidēt amata vienību būvinženieris;

5.4.7. likvidēt amata vienību – vecākais būvinženieris.

5.5. Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļā:

5.5.1. likvidēt amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks;

5.5.2. izveidot amata vienību – vecākais eksperts, nosakot 37. amata saimi, II A saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.5.3. likvidēt divas amata vienības – vides aizsardzības vecākais speciālists;

5.5.4. pārsaukt amata vienības “vecākais projektu vadītājs” par “vecākais eksperts”, nosakot 36. amata saimi, III. saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu;

5.6. Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļa:

5.6.1. likvidēt amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks;

5.6.2. izveidot amata vienību – vecākais eksperts, nosakot 36. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu.

5.7. Attīstības pārvaldē izveidot Inženierbūvju nodaļu ar šādām amata vienībām:

5.7.1. nodaļas vadītājs, nosakot 23. amata saimi, VI. saimes līmeni, 12. mēnešalgas grupu;

5.7.2. vecākais projektu vadītājs, nosakot 39.1 amata saimi, VI A saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.7.3. vecākais būvinženieris, nosakot 23. amata saimi, IV. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

5.7.4. būvinženieris, nosakot 23. amata saimi, III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;

5.7.5. vecākais meliorācijas infrastruktūras plānošanas inženieris, nosakot 48. amata saimi, IV. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

5.7.6. divas amata vienības – vecākais meliorācijas infrastruktūras būvinženieris, nosakot 48. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu.

5.8. Likvidēt Dzīvokļu nodaļā amata vienību – vecākais eksperts būvniecības jautājumos.

5.9. Likvidēt Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu, tās funkcijas nododot Jūrmalas Labklājības pārvaldei.

5.10. Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas funkcijas pārcelt uz Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļu.

5.11. Likvidēt Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļu.

5.12. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa – likvidēt divas amata vienības – referents.

5.13. Mainīt struktūrvienības – Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa” nosaukumu uz “Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa” un:

5.13.1. izveidot amata vienību – vecākais speciālists apsaimniekošanas jautājumos, nosakot 3. amata saimi, V. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

5.13.2. izveidot amata vienību – speciālists apsaimniekošanas jautājumos, nosakot 3. amata saimi, IV. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;

5.13.3. izveidot amata vienību – vecākais eksperts būvniecības jomā, nosakot 23. amata saimi III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas līmeni;

5.13.4. pārsaukt amata vienību “eksperts būvniecības jautājumos” par “vecākais eksperts būvniecības jautājumos”, nosakot 23. amata saimi, III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

5.14. Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļā:

5.14.1. noteikt amata vienībai pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists 3. amata saimi, V. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

5.14.2. izveidot amata vienību – galvenais eksperts mežsaimniecības jautājumos, nosakot 36. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.14.3. izveidot divas amata vienības – vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos, nosakot 3. amata saimi, V. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

5.14.4. izveidot jaunu amata vienību – pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists, nosakot 36. amata saimi, III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

5.15. Pilsētplānošanas pārvaldē:

5.15.1. mainīt struktūrvienību – Ģeomātikas nodaļa- par – Ģeomātikas un inženieru nodaļa;

5.15.2. izveidot amata vienību – galvenais plānošanas inženieris, nosakot 48. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.15.3. izveidot divas amata vienības – vecākais plānošanas inženieris, nosakot 48. amata saimi, IV. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu.

5.15.4 Inženierbūvju nodaļu pārcelt uz Attīstības pārvaldi.

5.15.5. Teritorijas plānošanas nodaļā izveidot jaunu amata vienību – vides aizsardzības vecākais speciālists, nosakot 36. amata saimi, III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

5.15.6. Mainīt struktūrvienības – Klientu apkalpošanas un dokumentācijas nodaļa – nosaukumu uz – “Dokumentu aprites un arhīva nodaļa”.

5.16. Likvidēt Pilsētplānošanas pārvaldes pakļautībā esošo amata vienību – darbinieks.

5.17. Mainīt Iekšējā audita nodaļas nosaukumu uz – Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļa.

5.17.1. Noteikt amata vienībai – nodaļas vadītājs 18. amata saimi, V. saimes līmeni, 13. mēnešalgas grupu;

5.17.2. izveidot Audita daļu.

5.17.3. mainīt amata nosaukumu – Nodaļas vadītāja vietnieks – uz – Audita daļas vadītājs;

5.17.4. mainīt amata vienības – Revidents – uz – Auditors;

5.17.5. likvidēt vienu amata vienību – revidents;

5.17.6. izveidot divas amata vienības – vecākais auditors, nosakot 18. amata saimi, III. saimes līmeni un 11. mēnešalgas līmeni;

5.17.7. likvidēt amata vienību – revidents – korupcijas riska vadības vecākais speciālists;

5.17.8. izveidot Kapitāldaļu pārvaldības daļu;

5.17.9. izveidot amata vienību – daļas vadītājs, nosakot 51. amata saimi, II. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.17.10. izveidot amata vienību – vadošais eksperts, nosakot 51. amata saimi, II. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.18. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājumu nodaļā:

5.18.1. pārcelt amata vienību – sistēmanalītiķis – uz Personāla pārvaldības nodaļas Metodoloģijas daļu;

5.18.2. pārcelt amata vienību – administratīvo procesu analītiķis – uz Personāla pārvaldības nodaļas Metodoloģijas daļu.

5.19. Mainīt struktūrvienības – Personāla nodaļa – nosaukumu uz – Personāla pārvaldības nodaļa.

5.19.1. likvidēt amata vienību – vecākais referents;

5.19.2. likvidēt amata vienību – personāla speciālists;

5.19.3. izveidot divas amata vienības – vecākais personāla speciālists, nosakot 34. amata saimi, III. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

5.19.4. izveidot Metodoloģijas daļu;

5.19.5. izveidot amata vienību – daļas vadītājs, nosakot 21.4 amata saimi, IV. saimes līmeni, 12. mēnešalgas grupu;

5.19.6. izveidot divas amata vienības – vecākais speciālists, nosakot 38.1 amata saimi, II. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

6. Labklājības pārvaldē:

6.1. Sociālo pakalpojumu nodaļā likvidēt vienu amata vienību – klientu apkalpošanas speciālists.

6.2. Izveidot “Sociālo pakalpojumu nodaļā” jaunu amata vienību – vispārīgās prakses sociālais darbinieks, nosakot 43.1 amata saimi, IV. saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu.

6.3. Finanšu nodaļā palielināt amata vienībai – finanšu speciālists amata vienību skaitu līdz divām amata vienībām.

6.4. Veselības aprūpes nodaļā izveidot jaunu amata vienību – klientu apkalpošanas speciālists, nosakot 25. amata saimi, IV. saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu.

6.5. Izveidot Dzīvokļu nodaļu:

6.5.1. izveidot amata vienību – nodaļas vadītājs, nosakot 36. amata saimi, V. saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

6.5.2. izveidot amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks, nosakot 36. amata saimi, IV. saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

6.5.3. izveidot vienu amata vienību – referents, nosakot 3. amata saimi, III. saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu.

6.5.4. izveidot vienu amata vienību – vecākais referents, nosakot 25. amata saimi, IV. saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu;

6.5.5. izveidot trīs amata vienības – vecākais referents, nosakot 36. amata saimi, III. saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumus Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”, Nr. 21 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums”, Nr. 17 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums””, Nr. 20 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums”, Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu (turpmāk – pielikums).

2. Pielikuma 23., 31. punkts, 33.1.1., 33.1.3., 33.5.5., 33.5.6. un 33.15. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.

3. Pielikuma 11. un 22. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

4. Pielikuma 33.2.1, 33.5.2., 33.5.3., 33.5.7.1 33.7.3.1, 33.7.4., 33.7.5.1, 33.12.1 apakšpunkts un 35.1 punkts stājas spēkā 2023. gada 17 .jūlijā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF