Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr. 242

protokols Nr. 7, 17. punkts

Par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā
slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē
Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma
piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas
programmu audzēkņiem

Jūrmalas Sporta skola ir Jūrmalas domes dibināta un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā esoša profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Jūrmalas Sporta skola īsteno 20 profesionālās ievirzes izglītības programmas 11 sporta veidos: basketbols, burāšana, daiļslidošana, džudo, handbols, hokejs, mākslas vingrošana, peldēšana, regbijs, vieglatlētika, volejbols, kā arī realizē sešas interešu izglītības programmas peldēšanā, regbijā, volejbolā, VFS - sporta ABC, estētiskā vingrošana, VFS ar mākslas vingrošanas elementiem.

2022./2023. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmās trenējas 994 audzēkņi un strādā 46 treneri, savukārt interešu izglītības grupās darbojas 705 izglītojamie. Jūrmalas Sporta skolas hokeja nodaļā 2022./2023. mācību gadā izglītību iegūst 58 audzēkņi, no tiem 35 deklarēti Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 415 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi” tika nolemts slēgt ledus laukumu, kurš bija Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā pamata mācību treniņu procesa norises vieta. Šobrīd Jūrmalas valstspilsētas teritorijā nav pieejami citi hokeja laukumi, ko izmantot mācību treniņu procesam, tamdēļ nākas šo procesu organizēt ārpus Jūrmalas valstspilsētas teritorijas, nomājot ledus laukumus Volvo sporta centra hallē Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā un Inbox.lv ledus hallē Piņķos, Mārupes novadā. Ledus laukumu noma hokeja programmu nodrošināšanai Jūrmalas Sporta skolas budžetā gadā kopumā izmaksā 106480 euro un žāvētavas noma 3025 euro. Papildus tam, lai nodrošinātu izglītības programmas īstenošanu, dalību sacensībās un mācību treniņu nometnēs hokeja izglītības programmai nepieciešami 18486 euro.

Sakarā ar savu treniņu bāzes trūkumu un budžeta iespējām, Jūrmalas Sporta skola nevar nodrošināt hokeja izglītības programmu ilgtermiņa attīstību, jo nav iespējams garantēt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo sporta bāžu un materiāli tehnisko resursu nodrošinājumu. Savas sporta bāzes neesamība pašvaldības teritorijā neļauj nodrošināt hokeja izglītības programmu attīstību atbilstoši profesionālās ievirzes programmu prasībām, garantēt programmas pēctecību un sasniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu izvirzītos mērķus.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likums 4. panta pirmās daļas 4. punktu, Profesionālās izglītības likuma 26. panta trešo daļu, Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2023. gada 8. jūnija atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Ar 2023. gada 31. augustu slēgt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skola (izglītības iestādēs reģistrācijas Nr.2971902208, reģistrācijas Nr. 90009249367) īstenotās profesionālās ievirzes programmas hokejs (Programmas kods 20V 813 001) un hokejs (Programmas kods 30V 813 001).

2. Jūrmalas Sporta skolas direktoram līdz 2023. gada 1. jūlijam organizēt un nodrošināt hokeja nodaļas pedagogu, treneru, izglītojamo un izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu par Jūrmalas Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu hokejā slēgšanu.

3. Uzdot Jūrmalas Sporta skolas direktoram izstrādāt un iesniegt līdz 2023. gada 1. septembrim izskatīšanai Jūrmalas domes saistošo noteikumu projektu “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošana programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi”, iestrādājot nosacījumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu 50 euro (piecdesmit euro) mēnesī Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kuri apguva Hokeja un Daiļslidošanas profesionālās ievirzes programmas Jūrmalas Sporta skolā 2022./2023. mācību gadā.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājam.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF