Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.01

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Diāna Hofmane

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst. 11.45–11.49), Inese Kārkliņa (nepiedalās no plkst. 11.38–11.43), Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Guntars Anspoks, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst. 12.02 līdz sēdes beigām), Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst. 12.02–12.09), Jānis Asars, Iveta Blaua

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Uldis Kronblūms (atrodas atvaļinājumā, sacensības)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Iekšējā audita nodaļas vadītāja

Rita Meikšāne

Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Labklājības pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs

Oļegs Ļaksa

Sporta servisa centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītāja

Zanda Krastiņa

Administratīvās komisijas juriskonsulte

Sanita Kapitoviča

Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p. i.

Salvis Miķelsons

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Vita Odziņa-Balode

Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja

Edīte Silova

Kultūrtelpas un vides dizaina centra projektu vadītāja

Lauma Senkāne

Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Jūrmalas centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Centrālās bibliotēkas direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Raivis Giels

Pumpuru vidusskolas direktore

Ausma Bruņeniece

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Hokeja skolas audzēkņu vecāku pārstāve

Inta Sikora

Priekšsēdētājas padomnieks

Gatis Truksnis

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Par atļauju amatu savienošanai

4.

Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem

5.

Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku Arturu Grantu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem

6.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas nolikums

7.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 55 “Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 79 „Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr. 125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

12.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

13.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-113, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

14.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

15.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu

16.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumiem

17.

Par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņiem

18.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem

19.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 47 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā”

20.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

21.

Par 2014. gada 26. marta Telpu nomas līguma Nr. 1.2-16.3/406 pārjaunojumu

22.

Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu

23.

Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vārpu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes vienību 23. līnija 1, Jūrmalā, un 23. līnija 1 A, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu

28.

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 4, Juglas ielā 4 k-1, Juglas ielā 4 k-2, Juglas ielā 4 k-3 un Juglas ielā 4 k-4, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā

31.

Par lokālplānojuma zemesgabalam, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem, Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, apstiprināšanu

34.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā, apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 189 “Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu”

38.

Par tirgus statusa piešķiršanu

39.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 14, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Priežu ielā 8, Jūrmalā

41.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 57, Jūrmalā

42.

Par būvju nojaukšanu Liesmas ielā 1A, Jūrmalā

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 20. februāra lēmuma Nr. 65 “Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

47.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 2702, Jūrmalā

50.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Sloka 0130, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

51.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

52.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

53.

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

54.

Par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

62.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

64.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

65.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

67.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

68.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

69.

Par 2018. gada 16. jūlija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/895 termiņa pagarināšanu

70.

Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, daļas nomu

71.

Par zemesgabala Bišu iela 4207, Jūrmalā, daļas nomu

72.

Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas nolikums

73.

Par Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas sastāvu

74.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību “1.2.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlasē

75.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

76.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

77.

Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

78.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

79.

Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG7464, atsavināšanu

80.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Personība. Biogrāfija” noslēgumu

81.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Rakstnieks un es”

82.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Dzejnieks bibliotēkā”

83.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs”

84.

Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”

85.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Jomas ielā 63, Jūrmalā, sakārtošanu

86.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Viestura ielā 44, Jūrmalā, sakārtošanu

87.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Lienes ielā 20, Jūrmalā, konservāciju

88.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmuma Nr. 560 “Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

89.

Par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem

90.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

91.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

92.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

93.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

94.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums”

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” īstenošanai

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” īstenošanai

·

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Uzdod jautājumus:

R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

I. Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar papildu jautājumiem (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R. Parasigs-Parasiņš), “nebalso” – 1 (J. Asars)), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Par atļauju amatu savienošanai

4.

Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem

5.

Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku Arturu Grantu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem

6.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas nolikums

7.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 55 “Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 79 „Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr. 125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

12.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

13.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-113, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

14.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

15.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu

16.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumiem

17.

Par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņiem

18.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem

19.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 47 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā”

20.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

21.

Par 2014. gada 26. marta Telpu nomas līguma Nr. 1.2-16.3/406 pārjaunojumu

22.

Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu

23.

Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vārpu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes vienību 23. līnija 1, Jūrmalā, un 23. līnija 1 A, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu

28.

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 4, Juglas ielā 4 k-1, Juglas ielā 4 k-2, Juglas ielā 4 k-3 un Juglas ielā 4 k-4, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

29.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ernesta Birznieka - Upīša ielā 2, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā

31.

Par lokālplānojuma zemesgabalam, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem, Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, apstiprināšanu

34.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā, apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 189 “Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu”

38.

Par tirgus statusa piešķiršanu

39.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 14, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Priežu ielā 8, Jūrmalā

41.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 57, Jūrmalā

42.

Par būvju nojaukšanu Liesmas ielā 1A, Jūrmalā

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 20. februāra lēmuma Nr. 65 “Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

45.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

47.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 2702, Jūrmalā

50.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Sloka 0130, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

51.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

52.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

53.

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

54.

Par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

57.

Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

62.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

64.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

65.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

67.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

68.

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

69.

Par 2018. gada 16. jūlija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/895 termiņa pagarināšanu

70.

Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, daļas nomu

71.

Par zemesgabala Bišu iela 4207, Jūrmalā, daļas nomu

72.

Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas nolikums

73.

Par Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas sastāvu

74.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību “1.2.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlasē

75.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

76.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

77.

Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

78.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

79.

Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG7464, atsavināšanu

80.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Personība. Biogrāfija” noslēgumu

81.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Rakstnieks un es”

82.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Dzejnieks bibliotēkā”

83.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs”

84.

Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”

85.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Jomas ielā 63, Jūrmalā, sakārtošanu

86.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Viestura ielā 44, Jūrmalā, sakārtošanu

87.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Lienes ielā 20, Jūrmalā, konservāciju

88.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmuma Nr. 560 “Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

89.

Par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem

90.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

91.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

92.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

93.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

94.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums”

95.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” īstenošanai

96.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” īstenošanai

97.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

98.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Izsakās par balsošanas motīviem:

J. Asars – nebalsoja, jo nebija iespējams laicīgi iepazīties ar visiem pievienotajiem dokumentiem, tā kā lēmuma projekti lietvedības sistēmā iepriekšējās dienas vakarā vēl nebija pieejami.

2. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr. 231)

Ziņotājs:

S. Brante

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

I. Kārkliņa

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš informē, ka balsos “pret” un aicina deputātus balsot līdzīgi, jo uzskata, ka skolas direktora darbs nav savienojams ar citiem amatiem, kā rezultātā var ciest Jūrmalas izglītības kvalitāte.

R. Sproģe vērš deputātu uzmanību uz to, ka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” atļauj un paredz šo iespēju pedagoga darbu savienot ar deputāta darbu.

I. Kārkliņa informē, ka balsojumā nepiedalīsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Kārkliņa s saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 58. punktu )), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

3. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr. 232)

Ziņotājs:

S. Brante

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš uzskata, ka nav iespējams apvienot tik nopietnus amatus un aicina deputātus balsot par labu Jūrmalas izglītībai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Kārkliņa D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Taranda saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 58. punktu)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

Izsakās par balsošanas motīviem:

I. Taranda - balsojumā nepiedalījās, jo lēmuma projekts tieši skar viņas intereses.

4. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem (lēmums Nr. 233)

Ziņotājs:

S. Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem.

5. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku Arturu Grantu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem (lēmums Nr. 234)

Ziņotājs:

S. Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku Arturu Grantu un pilnvaru termiņa pagarināšanu uz pieciem gadiem.

6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas nolikums (nolikums Nr. 25)

Ziņotājs:

R. Meikšāne aicina deputātus balsot par precizēto nolikuma projekta redakciju, kur novērstas tehniskas kļūdas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas nolikumu.

7. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu (lēmums Nr. 235)

Ziņotājs:

Z. Leite

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publisko pārskatu.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr. 26)

Ziņotājs:

S. Kapitoviča aicina deputātus balsot par precizēto nolikuma projekta redakciju, kur veikti grozījumi mainot amatu komisijas loceklim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums””.

9. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 55 “Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr. 236)

Ziņotājs:

S. Kapitoviča aicina deputātus balsot par precizēto lēmuma projekta redakciju, kur veikti grozījumi mainot amatu komisijas loceklim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumā Nr. 55 “Par Jūrmalas Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu””.

10. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 79 „Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 27)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 79 „Jūrmalas Labklājības pārvaldes nolikums””.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr. 125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr. 237)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr. 125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu””.

12. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr. 10)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

13. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-113, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 238)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-113, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

14. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 239)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-99, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

15. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu (lēmums Nr. 240)

Ziņotājs:

I. Taranda

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš vērš deputātu uzmanību uz to, ka Majoru Sporta laukums vēl ir glābjams un aicina deputātus nevirzīt lēmuma projektu tālākai izskatīšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu.

16. Par Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 241)

Ziņotājs:

I. Taranda

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

Z. Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumiem.

17. Par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņiem (lēmums Nr. 242)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Uzdod jautājumus:

J. Asars

R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

S. Bērziņš

Z. Pavlovskis - prezentācijā detalizēti tiek parādīts, ka Majoru Sporta laukums ir fiziski nolietojies, nerentabls un ir nojaucams.

E. Stobovs

R. Sproģe

Izsakās:

I. Kausiniece informē, ka Jūrmalas Sporta skola kopā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas juristiem ir izstrādājusi nolikumu, pamatojoties uz ko Jūrmalas Sporta hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņi katru mēnesi varēs saņemt 50.00 EUR pabalstu.

I. Sikora –Jūrmalas Sporta skolas hokeja programmas audzēkņu vecākiem nav saprotams, kāpēc šodien slēdz hokeja nodaļu un iebilst pret tiem motīviem, ar kuriem ir pamatots šis lēmuma projekts. Vecāki ir gatavi daļēji segt ledus nomas izmaksas un izmaksas par žāvētavām citās pašvaldībās, lai tikai saglabātu Jūrmalā hokeja programmu. JSS hokeja programmas audzēkņu vecāki aicina deputātus nebalsot par šo lēmuma projektu.

S. Bērziņš

J. Asars

R. Parasigs-Parasiņš aicina deputātus balsot pret šo lēmuma projektu.

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, G. Anspoks), “pret” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – 2 (M. Stulpiņš, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par profesionālās ievirzes izglītības programmas hokejā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā un līdzfinansējuma piešķiršanu hokeja un daiļslidošanas programmu audzēkņiem.

18. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 243)

Ziņotājs:

I. Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma komunikācijas daļas maksas pakalpojumiem.

19. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 47 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā” (lēmums Nr. 244)

Ziņotājs:

I. Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” –nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumā Nr. 47 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā””.

20. Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā (lēmums Nr. 245)

Ziņotājs:

I. Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā.

21. Par 2014. gada 26. marta Telpu nomas līguma Nr. 1.2-16.3/406 pārjaunojumu (lēmums Nr. 246)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2014. gada 26. marta Telpu nomas līguma Nr. 1.2-16.3/406 pārjaunojumu.

22. Par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu (lēmums Nr. 247)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Būvvaldes sastāvu.

23. Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 248)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

24. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 249)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 250)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vārpu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 251)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vārpu ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes vienību 23. līnija 1, Jūrmalā, un 23. līnija 1 A, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu (lēmums Nr. 252)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību 23. līnija 1, Jūrmalā, un 23. līnija 1 A, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu.

28. Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 4, Juglas ielā 4 k-1, Juglas ielā 4 k-2, Juglas ielā 4 k-3 un Juglas ielā 4 k-4, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu (lēmums Nr. 253)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamām mājām Juglas ielā 4, Juglas ielā 4 k-1, Juglas ielā 4 k-2, Juglas ielā 4 k-3 un Juglas ielā 4 k-4, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

29. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 254)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā (lēmums Nr. 255)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 69, Jūrmalā.

31. Par lokālplānojuma zemesgabalam, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 256)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam, Vikingu ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par lokālplānojuma zemesgabaliem, Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 257)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem, Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 258)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, apstiprināšanu.

34. Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr. 11)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 259)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā, apstiprināšanu.

Iziet I. Kārkliņa.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 260)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 189 “Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr. 261)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 189 “Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu””.

38. Par tirgus statusa piešķiršanu (lēmums Nr. 262)

Ziņotājs:

J. Lediņš ziņo, ka tika precizēts lēmuma projektā Jūrmalas Būvvaldes akta numurs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu.

39. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 14, Jūrmalā (lēmums Nr. 263)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Meža prospektā 14, Jūrmalā.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 40. līdz 42. izskatīt kopā.

40. Par būves nojaukšanu Priežu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr. 264)

41. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 57, Jūrmalā (lēmums Nr. 265)

42. Par būvju nojaukšanu Liesmas ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr. 266)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Priežu ielā 8, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 57, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Liesmas ielā 1A, Jūrmalā.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 20. februāra lēmuma Nr. 65 “Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 267)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 20. februāra lēmuma Nr. 65 “Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

44. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr. 12)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību.

45. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 268)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-414, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

Ienāk I. Kārkliņa.

46. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 269)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Kārkliņa, I. Taranda, D. Riņķe, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Kausiniece)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 47. līdz 48. izskatīt kopā.

47. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 270)

48. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 271)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Kārkliņa, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

Iziet I. Kausiniece

49. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 2702, Jūrmalā (lēmums Nr. 272)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Jaundubulti 2702, Jūrmalā.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 50. līdz 52. izskatīt kopā.

50. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Sloka 0130, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 273)

51. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 274)

52. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 275)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Sloka 0130, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

2. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

3. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ienāk I. Kausiniece.

53. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr. 13)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Uzdod jautājumus:

J. Asars

R. Parasigs-Parasiņš

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

E. Silova

G. Anspoks

R. Sproģe

J. Lediņš

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš aicina daļu no ienākumu pieauguma novirzīt caurlaižu sistēmas attīstībā, lai samazinātos sodu īpatsvars, kas atsaucas uz cilvēku apmierinātību.

G. Anspoks

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Kārkliņa, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iziet J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš

54. Par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 276)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I. Blaua), J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 277)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, atsavināšanu.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 278)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars), J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

57. Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 279)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (I. Blaua), “atturas” – 1 (J. Asars), J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 280)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 281)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 282)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 283)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

62. Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 284)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

63. Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 285)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

64. Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 286)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, J. Lediņš un R. Parasigs-Parasiņš izgājuši), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Ienāk J. Lediņš

65. Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 287)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

L. Loskutova

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 66. līdz 68. izskatīt kopā.

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 288)

67. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 289)

68. Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 290)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

2. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

3. Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

69. Par 2018. gada 16. jūlija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/895 termiņa pagarināšanu (lēmums Nr. 291)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2018. gada 16. jūlija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/895 termiņa pagarināšanu.

70. Par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 292)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vilhelma Purvīša iela 0143, Jūrmalā, daļas nomu.

71. Par zemesgabala Bišu iela 4207, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 293)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Bišu iela 4207, Jūrmalā, daļas nomu.

72. Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr. 28)

Ziņotājs:

L. Loskutovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas nolikumu.

73. Par Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas sastāvu (lēmums Nr. 294)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

L. Loskutova
I. Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas sastāvu.

74. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību “1.2.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr. 295)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību “1.2.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlasē.

75. Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 296)

Ziņotājs:

S. Brauere aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar precizējumu, kur novērstas tehniskas kļūdas

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

76. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 297)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

77. Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 298)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

78. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 299)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

79. Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG7464, atsavināšanu (lēmums Nr. 300)

Ziņotājs:

J. Lediņš

R. Giels ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta precizēta redakcija, kur lemjošās daļas 4. punktā tika precizēta kustamās mantas atsavināšanas kārtība.

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

R. Giels

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG7464, atsavināšanu.

80. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Personība. Biogrāfija” noslēgumu (lēmums Nr. 301)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Personība. Biogrāfija” noslēgumu.

81. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Rakstnieks un es” (lēmums Nr. 302)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Rakstnieks un es”.

82. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Dzejnieks bibliotēkā” (lēmums Nr. 303)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Dzejnieks bibliotēkā”.

83. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” (lēmums Nr. 304)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs”.

84. Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” (lēmums Nr. 305)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”.

85. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Jomas ielā 63, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 306)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Jomas ielā 63, Jūrmalā, sakārtošanu.

86. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Viestura ielā 44, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. Nr. 307)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Viestura ielā 44, Jūrmalā, sakārtošanu.

87. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Lienes ielā 20, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr. 308)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Lienes ielā 20, Jūrmalā, konservāciju.

88. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmuma Nr. 560 “Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 309)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmuma Nr. 560 “Par vidi degradējošo būvi Sloka 7142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 7142 001” atzīšanu par spēku zaudējušu.

89. Par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 310)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem.

90. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 311)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu””.

91. Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 312)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

92. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu (lēmums Nr. 313)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”.

93. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 14)

Ziņotājs:

R. Sproģe

I. Brača ziņo, ka ir precizēts jautājuma nosaukums lietvedības sistēmā - grozījumi tiek veikti 2023. gada budžetā. Kā arī ir sagatavota saistošo noteikumu papildinātā redakcija, kas nav skatīta Finanšu komitejā, bet ir nepieciešams papildu 20 183.00 EUR PVN nomaksai par iepriekšējos periodos ieturēto priekšnodokli, samaksas termiņš ir š. g. 23. jūlijs, šis finansējums tiks segts no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem. Aicina deputātus atbalstīt sagatavotos saistošos noteikumus ar precizējumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta precizēto redakciju (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu””.

94. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums” (nolikums Nr. 29)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā Nr. 26 “Budžeta nodaļas nolikums””.

95. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” īstenošanai (lēmums Nr. 314)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars), R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” īstenošanai.

Izsakās par balsošanas motīviem:

J. Asars - balsojumā “atturējās”, jo nebija iespējams laicīgi iepazīties ar visiem pievienotajiem dokumentiem, tā kā lēmuma projekts lietvedības sistēmā tika pievienots domes sēdes rītā.

96. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 315)

Ziņotājs:

I. Brača aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un vērš deputātu uzmanību uz to, ka Satiksmes ministrija atzinumu sniegusi tikai š. g. 26. jūnija pēcpusdienā, līdz ar to nebija laika sagatavot lēmuma projektu uz Finanšu komiteju un jautājums tiek skatīts domes sēdē kā ārkārtas.

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars), R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” īstenošanai.

Izsakās par balsošanas motīviem:

J. Asars - balsojumā “atturējās”, jo nebija iespējams laicīgi iepazīties ar visiem pievienotajiem dokumentiem, tā kā lēmuma projekts lietvedības sistēmā tika pievienots domes sēdes rītā.

97. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 316)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars), R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

98. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 317)

Ziņotājs:

S. Brauere

Izsakās:

J. Asars

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J. Asars, I. Blaua), R. Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 12.44.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 27. jūlijā plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

D. Hofmane


Lejupielāde: DOC un PDF