Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr. 283

protokols Nr. 7, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 30. martā pieņēma lēmumu Nr. 144 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0840, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 36 ar kopējo platību 41,09 m2 un kopīpašuma 4109/280288 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 36) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 27 800,00 euro, pirmās izsoles soli 1 946,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 36 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 19. maijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 24. maijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 36 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 36 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 36 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 26. janvārī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Aktualizēta atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 6. martā

27 800

27 800

22 240

9 172

3 773,01

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 7. jūnija sēdē (protokola Nr. 8.2-7/8) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 22 240,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 1 557,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 36 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumus, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 144 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 7. jūnija sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/8) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 13. jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/5), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 36 pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 36, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 22 240,00 euro (divdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 00 centi);

2.2. otrās izsoles soli – 1 557,00 euro (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 2 224,00 euro (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 00 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 36 tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 36 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 144 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF