Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 337

protokols Nr. 8, 27. punkts

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65,
Jūrmalā, pirmās izsoles
organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 0161, kadastra apzīmējums 1300 021 0156 ar kopējo platību 2200 m2, (turpmāk – zemesgabals) 2018. gada 2. oktobrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000582260.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS3). Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

Zemesgabalam noteikti šādi apgrūtinājumi:

- saskaņā ar Aizsargjoslu likumu zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- ievērot Rubeņu ielas un Lapsu ielas sarkanās līnijas, ko apliecina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 16. marta izziņa Nr. 14-2/12.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz zemesgabala atrodas mežaudze 2200 m2 platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts arī nākotnē to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Zemesgabalam un mežaudzei ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 21. jūnijā

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Valsts meža dienesta noteiktā vērtība 2023. gada 21. martā

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 3. jūlijā

Zemesgabals

46 400

21 781

-

21 781

Mežaudze (0,22 ha)

-

697

697

697

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 647 “Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā sertificēts vērtētājs nav tiesīgs vērtēt mežaudzi, tad vērtētāja noteiktā zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes izpirkšanas vērtības. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2023. gada 21. marta izziņu Nr. B5.1.1-4/55 uz zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība noteikta 697,00 euro apmērā.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 5. jūlija sēdē (protokols Nr. 8.2-7/9) izskatīja jautājumu par zemesgabala pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt zemesgabalu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 46 400,00 euro, kas palielināta par Valsts zemes dienesta noteikto mežaudzes kadastrālo vērtību, kas ir vienāda ar Valsts meža dienesta noteikto un Administrācijas Centralizētās grāmatvedības noteikto bilances vērtību – 697,00 euro, nosakot zemesgabala nosacīto cenu – 47 097,00 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), izsoles soli noteikt (7%) 3 297,00 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. apakšpunktam, izsoles dalības maksa ir 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu , 4. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 15. pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 5. jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 11. jūlija atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/6 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu.

2. Apstiprināt zemesgabala:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 47 097,00 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli – 3 297,00 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi);

2.3. izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt zemesgabala izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā zemesgabala izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF