Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 346

protokols Nr. 8, 63. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra
lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas
attīstības programmas 2023. – 2029. gadam
un Jūrmalas valstspilsētas attīstības
programmas 2023. – 2029. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskata
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3. panta otro daļu, 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023. – 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Attīstības programmā šādus grozījumus:

1. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas sadaļu “Investīciju plāns”, saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

2. Aizstāt Attīstības programmas Stratēģiskās daļas sadaļas “Investīciju plāns” 1. pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāns 2023.–2025. gadam” ar šī lēmuma 2. pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


1. pielikums PDF

2. pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF