Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 348

protokols Nr. 8, 67. punkts

Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas
mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu
Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju
projekta īstenošanu pēc valsts budžeta
aizdevuma apstiprināšanas

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību, un atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Izglītības satura un procesa attīstība” (I2), uzdevuma I2.3. “Pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai”, darbību I2.3.2. “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras un mūsdienīga aprīkojuma nodrošināšana atbilstoši prasībām un mūsdienu tendencēm”, saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plāna 2023.‑2025. gadam vidējā termiņa mērķi I “Konkurētspējīga, iekļaujoša un pieejama izglītība” prioritāti I2 “Izglītības satura un procesa attīstība” 26.I2. “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2021. gada 15. jūnija)”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde ir izvērtējusi 2023. gada 20. jūlija Jūrmalas Aspazijas pamatskolas iesniegumā Nr.1-20/2-60 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” norādīto un lai īstenotu ieceri par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu, nodrošinot ilgtspējīgas vispārējās pamatizglītības funkcijas īstenošanu, mācību vides labiekārtošanu un mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos, kā arī veicinot infrastruktūras pieejamību tuvākās apkaimes iedzīvotājiem, tā īstenošanu, lūdz atbalstīt plānoto valsts budžeta aizdevuma līdzekļu piesaisti.

Likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 5. punktā noteikts, lai saņemtu valsts budžeta aizdevumu izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams saņemt pozitīvu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumu par investīciju projekta atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumu Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 5.3. apakšpunktā noteikto, valsts budžeta aizdevums, 90 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām, ir pieejams pašvaldību investīciju projektiem, kas vērsti uz vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos, ar nosacījumu, ka ir pieņemts pašvaldības domes lēmums, kas apliecina:

- pašvaldības gatavību iesniegt un īstenot investīciju projektu;

- nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, sākot ar 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. augustam ne mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām.

Investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošana ir jāuzsāk līdz 2023. gada 1. novembrim un jāpabeidz līdz 2024. gada 31. augustam.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumu Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 5.3. apakšpunktu, Attīstības programmu un saskaņā ar Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 25. jūlija sēdes (protokols Nr. 1.2-20/5) atzinumu, lai pretendētu uz valsts budžeta aizdevumu investīciju projekta īstenošanai “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” (turpmāk – investīciju projekts) pieteikumu līdz 2023. gada 7. augustam.

2. Noteikt investīciju projekta mērķi – labiekārtot Jūrmalas Aspazijas pamatskolas, Aizputes ielā 1A, mācību vidi, nodrošinot ilgtspējīgas vispārējās pamatizglītības funkcijas īstenošanu mācību vides labiekārtošanu un mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos, kā arī veicinot infrastruktūras pieejamību tuvākās apkaimes iedzīvotājiem.

3. Noteikt investīciju projekta kopējās izmaksas 1 093 470,81 euro (viens miljons deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 81 centi) apmērā, no tām:

3.1. investīciju projekta pieteikumā iekļautās izmaksas 1 093 470,81 euro (viens miljons deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 81 centi), kas nepieciešams mācību vides labiekārtošanas finansēšanai un 2023. -2024. gada ietvaros tiks segtas no:

3.1.1. pašvaldības pamatbudžeta 109 347,08 euro (viens simts deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 08 centi) jeb 10 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.1.1. 2023. gadam plānotās izmaksas 24 687,47 euro (divdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 47 centi);

3.1.1.2. 2024. gadam plānotās izmaksas 84 659,61 euro (astoņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro un 61 centi);

3.1.2. valsts budžeta aizdevuma 984 123,73 euro (deviņi simti astoņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro un 73 centi) jeb 90 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.2.1. 2023. gadam plānotās izmaksas 222 187,25 euro (divi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 25 centi);

3.1.2.2. 2024. gadam plānotās izmaksas 761 936,48 euro (septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro un 48 centi).

4. Pēc pozitīvas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinuma par investīciju projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta aizdevuma piešķiršanu saņemšanas:

4.1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmum Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta īstenošanai;

4.2. organizēt investīciju projektu un izsniegt paziņojumus pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai.

5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta pieteikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF