Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 365

protokols Nr. 9, 28. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6276, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 26 ar kopējo platību 55,8 m2, kopīpašuma 5410/445841 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107 001, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 26), 2008. gada 11. septembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6127-26.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107 001, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107, 4531 m2 platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas privātpersonai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5956.

Dzīvokļa īpašums Nr. 26 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas piektajā stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, 2023. gada 27. janvārī, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 26, konstatēja, ka dzīvoklis ir ar ērtībām (pieslēgums pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem, centralizētā siltumapgāde, elektroapgāde, dabasgāze). Dzīvoklim ir dubultās ārdurvis, manīti PVC logi un santehnika, iebūvētas mēbeles. Dzīvokļa telpu apdare ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, jāveic elektroinstalācijas pārbaude (2023. gada 27. janvāra apsekošanas akts Nr. 8.1-27/4).

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - likums) 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Lai dzīvokļa īpašumu Nr. 26 pilnvērtīgi izmantotu, dzīvoklī jāveic nepieciešamie remontdarbi, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa, izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa dzīvokļu ir privatizēti.

Likuma 12. panta 1.2 daļa noteic, ka pašvaldības dome ir tiesīga lemt par tai piederošas neizīrētas dzīvojamās telpas nodošanu atsavināšanai likumā noteiktajā kārtībā, ja šī telpa nav nepieciešama šajā likumā noteiktās pašvaldības palīdzības sniegšanai nevienai no pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredzētajām personu kategorijām.

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 647 “Par konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu”, kur pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 4. alternatīva cita starpā paredz pašvaldības dzīvojamā fonda, kas atrodas ēkās, kas nav pašvaldības īpašums, daļēju atsavināšanu, lai nodrošinātu iespēju par pieejamu cenu izsolē iegādāties dzīvokļus arī jaunajām ģimenēm un citām personām, kuras vēlas pārcelties uz dzīvi Jūrmalas valstspilsētā un tādējādi veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu pašvaldībā.

Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komiteja 2023. gada 11. jūlija sēdē (protokola Nr. 1.2-26/8) nolēma uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr. 26 atsavināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbos un saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 26, kas atrodas dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa dzīvokļu īpašumi pieder privātpersonām. Līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 26 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 26 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 22. jūlijā

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 20. jūlijā

36 000

15 220

10 813,16

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa no dzīvokļiem pieder privātpersonām (no 84 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 2 dzīvokļi), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 26.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Dzīvoklis Nr. 26 ir brīvs un netiek izmantots.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 26 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 1. augusta sēdē (protokols Nr. 8.2-7/10) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 36 000,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi), izsoles soli – 2 520,00 euro (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 1. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/10), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 8. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 26.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 26:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 36 000,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli 2 520,00 euro (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 26 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr. 26 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Juridiskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Fiziskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF