Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 383

protokols Nr. 9, 50. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma
43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu
infrastruktūras atjaunošana posmā no
Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”
noslēgumu

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu un 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” , Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 17. jūnija lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 21-08-F043.0202-000011 apstiprināšanu un atbilstoši Lauku atbalsta dienesta 2023. gada 31. jūlija ziņojumā Nr. 23-K2-1992 norādītajam, projekts “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” ir pilnībā īstenots, projekta mērķis un rezultāti ir sasniegti.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1 200 059.36 euro (viens miljons divi simti tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 36 centi) (2. pielikums Projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem ” budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 620 719.53 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 53 centi), kur:

2.1.1. EJZF finansējums ir 90 % jeb 558 647.58 euro (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 58 centi);

2.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % jeb 62 071.95 euro (sešdesmit divi tūkstoši septiņdesmit viens euro un 95 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 527 010,62 euro (pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši desmit euro un 62 centi).

2.3. Ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 52 329.21 euro (piecdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 21 cents).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF