Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 388

protokols Nr. 9, 56. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas
attīstības plāna 2018. - 2022. gadam”
2022. gada uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 8. punktu , Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmuma Nr. 58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. apstiprināšanu” 2.2. apakšpunktu u n Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu””, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2023. gada 17. augusta sēdes (protokols Nr. 1.2-23/7) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” uzraudzības ziņojumu par 2022. gadu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF