Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 389

protokols Nr. 9, 57. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta
lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē
“Bitīte”” atzīšanu par spēku
zaudējušu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 1. 1-14/280 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” slēgšanu uz rekonstrukcijas laiku”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” nesniedz un neplāno sniegt maksas pakalpojumus atrodoties īrētajās telpās . Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2023. gada 10. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/9), Jūrmalas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmumu Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte””.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF