Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 389.lēmumu

2017.gada 17.augustāNr. 374

protokols Nr. 16, 8. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums” 51.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāju slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmums Nr.149 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.374

(protokols Nr.16, 8.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Grupas telpas noma (80 m2)

1 stunda

7.53

2.

Sporta zāle (61.20 m2)

1 stunda

5.76

3.

Mūzikas aktu zāle (53.80 m2)

1 stunda

5.06