Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 391

protokols Nr. 9, 59. punkts

Par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma
plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un
investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās
prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai”
2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli
neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas
Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas
“Digitālās plaisas mazināšana sociāli
neaizsargātajām grupām un
izglītības iestādēs” projekta
īstenošanu

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, 2021. gada 14. maija Sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”, Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 168 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” un atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2013.–2029.gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna noteikto prioritāti “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I), rīcības virziena “Izglītības satura un procesa attīstība” (I2) uzdevuma I2.3. “Pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai” darbību Nr. I2.3.4. “Mācību līdzekļu, literatūras, inventāra, t.sk. sportam, attālinātā piekļuves iespēju nodrošināšana mūsdienīgam mācību procesam” un 2023. gada 1. augusta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr. 4-7e/23/2123 “Par sadarbības līgumu slēgšanu 2.3.2.3.i. investīciju projekta īstenošanai”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1.-19/23S-9989, kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktam un Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 22. augusta sēdes (protokols Nr. 1.2-20/6) atzinumu , Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot kā sadarbības partnerim darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta īstenotāju Izglītības un zinātnes ministriju.

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamajiem (orientējoši 517) no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās, speciālās izglītības programmās, profesionālās pamatizglītības programmās 1.-6. klasei un kuri atbilst vismaz vienam statusam:

2.1. ārpusģimenes aprūpē esoši izglītojamie – izglītojamie no valsts sociālās aprūpes centriem, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības un privātpersonu dibinātām bērnu aprūpes institūcijām, izglītojamie audžuģimenēs un aizbildnībā esošie izglītojamie;

2.2. izglītojamie no trūcīgām mājsaimniecībām;

2.3. izglītojamie no maznodrošinātām mājsaimniecībām;

2.4. izglītojamie ar invaliditāti un izglītojamie, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai kuriem veikts pedagoģiskais vai psiholoģiskais izvērtējums un sniegts atzinums, kur rekomendēts piešķirt un izmantot datortehniku;

2.5. izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm;

2.6. izglītojamie no viena vecāka ģimenēm;

2.7. citi izglītojamie, kuri Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā definēti kā sociāli neaizsargātie investīcijas atbalsta saņemšanai.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas: izglītojamie no sociāli neaizsargātām grupām, kuri mācās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās, speciālās izglītības programmās, profesionālās pamatizglītības programmās, mācību procesā nodrošināti ar portatīvo datortehniku un pārvaldības rīkiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no sadarbības līguma noslēgšanas brīža līdz 2026. gada 30. jūnijam un projekta ilgtspējas nodrošināšanu līdz 2031. gada 30. jūnijam.

5. Noteikt projekta izmaksas projekta ietvaros piegādāto portatīvo datoru apdrošināšanai, uzturēšanai, apkopei un ilgtspējai līdz 23 370,00 euro (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi), kuras tiek segtas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta:

5.1. 2024. gadā 7 790 euro (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi),

5.2. 2025. gadā 7 790 euro (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi),

5.3. 2026. gadā 7 790 euro (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi).

6. Uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldi organizēt sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar projekta īstenotāju līdz 2023. gada 15. septembrim.

7. Projekta ieviešanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldei.

8. Pilnvarot Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāju parakstīt Sadarbības līgumu.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF