Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 392

protokols Nr. 9, 60. punkts

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu
pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”
investīciju projekta “Veselības un sociālās
aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4
pārbūve” īstenošanai

Jūrmalas dome 2021. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 530 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” aizņēmumam investīviju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk - Sabiedrība) 2021. gada 23. decembrī noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. A/1/21/786 par aizņēmumu 1 898 075.73 euro (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 73 centi) apmērā investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai ar aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu līdz 2022. gada 30. decembrim. 2023. gada 12. janvārī tika noslēgta Vienošanās pie Aizņēmuma līguma A/1/21/786 ar Valsts kasi par izmaksas termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 30. septembrim.

2022. gada 29. decembrī Sabiedrība un SIA “Marels Būve” noslēdza iepirkuma līgumu Nr. SL 2022/18 par A korpusa pārbūvi. Līgums ir stājies spēkā 2023. gada 1. februārī un sākotnējais darbu izpildes termiņš tika noteikts 2023. gada 1. augusts. Izskatot SIA “Marels Būve” 2023. gada 1. augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt Darbu izpildes termiņu, Sabiedrības valde pieņēma lēmumu piekrist SIA “Marels Būve” ierosinātajam iepirkuma līgumu Nr. SL 2022/18 izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 27. novembrim.

Aizņēmumu līguma A/1/21/786 aizņēmuma summa ir 1 898 075.73 euro (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 73 centi), izlietots ir 1 200 201.02 euro (viens miljons divi simti tūkstoši divi simti viens euro un 2 centi), neizlietotais aizdevuma atlikums ir 697 874.71 euro (seši simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 71 cents). Tādējādi, lai nodrošinātu investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanu, Sabiedrībai ir jāizdara grozījumi 2021. gada 23. decembra Aizdevuma līgumā, pagarinot aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2023. gada 29. decembrim.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, aizdevuma līguma nosacījumus var mainīt, iesniedzot Valsts kasē pieteikumu, kurā norādīts, kādus aizdevuma līguma nosacījumus nepieciešams mainīt, kāds ir pamatojums šo nosacījumu izmaiņu nepieciešamībai, kā arī šādu papildu pievienojot pašvaldības domes lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un lietderību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)” uzdevums S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2022.-2024. gadam aktivitāte Nr. 100.1., “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns” un Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 22. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/6), Jūrmalas dome nolemj:

Atļaut Sabiedrībai pagarināt valsts aizdevuma izmaksas termiņu līdz 2023. gada 29. decembrim investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF