Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 458

protokols Nr. 11, 4. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2. punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9. panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Vienības prospekts 27, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 6604, ar kopējo platību 2069 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir reģistrēta būve (pansionāts) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6604 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264), būve (pansionāts) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6604 002, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264) un būve (pagrabs) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6604 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas ēkas (kods 1274) (turpmāk – Ēkas).

Jūrmalas Būvvalde 2023. gada 6. aprīlī ir izdevusi būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2023-2203 (1203) ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6604 001 ar galveno lietošanas veidu Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264) pārbūvei, restaurācijai par dzīvojamo māju, kuras paredzētais galvenais lietošanas veids ir Divu dzīvokļu mājas (kods 1121). Jūrmalas Būvvalde 2023. gada 26. aprīlī ir izdevusi būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2022-3434 (1099) pansionāta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6604 002 ar galveno lietošanas veidu Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264) pārbūvei par dzīvojamo māju, kuras paredzētais galvenais lietošanas veids ir Viena dzīvokļa mājas (kods 1110).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 496) 8. punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr. 496 17.3.1. apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr. 496 26.1. apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 2. pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Viena dzīvokļa mājas ” vai “Divu dzīvokļu mājas” – zemei zem šīm ēkām [..] un palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 18. punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC3), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir savrupmāju apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst būvatļaujā paredzētajam Ēku galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 496 8. punktu, 17.3.1. apakšpunktu, 18. punktu, 26.1. apakšpunktu un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

Zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF