Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 466

protokols Nr. 11, 12. punkts

Par atsavināšanai prognozēto
pašvaldības īpašumu
sarakstu

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Proti, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu Jūrmalas valstspilsētas teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, pašvaldībai ir pastāvīgi jāvērtē tās īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un jālemj par racionālāko izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. Lai nodrošinātu darbību tiesiskumu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punkts noteic, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu” un apstiprināja atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu, kurā iekļauti nekustamie īpašumi, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai (1. pielikums) un atsevišķi - Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo atsavināšanai paredzēto zemesgabalu sarakstu, uz kuriem atrodas privātīpašumā esošās būves (2. pielikums).

Atsavināšanai tiek piedāvāti nekustamie īpašumi, attiecībā uz kuriem ir izvērtēti trīs kritēriji:

1) īpašumi netiek izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

2) saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojumu tos nav plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

3) nav paredzams, ka tie varētu tikt izmantoti pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

Atsavināšanas process tiek organizēts pakāpeniski, ņemot vērā katra īpašuma tirgus potenciālu un tālāk uzskaitītās prioritātes:

1) par nekustamo īpašumu (zemi, būvēm) ir saņemts atsavināšanas ierosinājums no personas, kas minētas Atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā;

2) pašvaldībai rodas izdevumi, veicot maksājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, teritorijas sakopšanu, apsardzes nodrošināšanu utt.;

3) pašvaldība ir ēku (būvju) kopīpašniece un/vai zemesgabala kopīpašniece;

4) nekustamie īpašumi, kuriem nepieciešama zonējuma maiņa, nav sakārtotas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesības, kā arī nekustamie īpašumi, kas apgrūtināti ar noslēgtiem nomas līgumiem, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nosacīto cenu;

5) nekustamie īpašumi, kurus paredzēts atsavināt atkarībā no nekustamā īpašuma tirgus attīstības, kā arī zemesgabali, uz kuriem atrodas privātpersonām piederošas būves, kuru īpašnieki nav izpirkuši zemesgabala domājamās daļas zem viņu īpašumā esošām būvēm.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 5. oktobra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izvērtēja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un nolēma aktualizēt atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu”, to papildinot, kā arī svītrojot no saraksta atsavinātos nekustamos īpašumus.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 5. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai un Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmums Nr. 471 “Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


1. pielikums PDF

2. pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF