Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 471

protokols Nr. 16, 84. punkts

Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Proti, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu Jūrmalas valstspilsētas teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, pašvaldībai ir pastāvīgi jāvērtē tās īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un jālemj par racionālāko izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. Lai nodrošinātu darbību tiesiskumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 26.martā pieņēma lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” un apstiprināja atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu, kurā iekļauti nekustamie īpašumi, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai (1.pielikums) un atsevišķi - Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo atsavināšanai paredzēto zemesgabalu sarakstu, uz kuriem atrodas privātīpašumā esošās būves (2.pielikums).

Atsavināšanai tiek piedāvāti nekustamie īpašumi, attiecībā uz kuriem ir izvērtēti trīs kritēriji:

1) īpašumi netiek izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu tos nav plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

3) nav paredzams, ka tie varētu tikt izmantoti pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

Atsavināšanas process tiek organizēts pakāpeniski, ņemot vērā katra īpašuma tirgus potenciālu un tālāk uzskaitītās prioritātes:

1) par nekustamo īpašumu (zemi, būvēm) ir saņemts atsavināšanas ierosinājums no personas, kas minētas Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā;

2) pašvaldībai rodas izdevumi, veicot maksājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, teritorijas sakopšanu, apsardzes nodrošināšanu utt.;

3) pašvaldība ir ēku (būvju) kopīpašniece un/vai zemesgabala kopīpašniece;

4) nekustamie īpašumi, kuriem nepieciešama zonējuma maiņa, nav sakārtotas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesības, kā arī nekustamie īpašumi, kas apgrūtināti ar noslēgtiem nomas līgumiem, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nosacīto cenu;

5) nekustamie īpašumi, kurus paredzēts atsavināt atkarībā no nekustamā īpašuma tirgus attīstības, kā arī zemesgabali, uz kuriem atrodas privātpersonām piederošas būves, kuru īpašnieki nav izpirkuši zemesgabala domājamās daļas zem viņu īpašumā esošām būvēm.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 16.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/9) izvērtēja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un nolēma aktualizēt atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”, to papildinot, kā arī svītrojot no saraksta atsavinātos nekustamos īpašumus.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2021.gada 28.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmums Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.471

(protokols Nr.16, 84.punkts)

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksts

Nr. p.k.

Adrese

Kadastra numurs

Rajons

Mantas sastāvs

Zemes p latība m2

Atbilstoši Teritorijas plānojumam

Lietošanas
mērķis

1

Admirāļu iela 2

1300 008 7907

Dzintari

Zemesgabals

1161DzS20

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

2

Asari 3113

1300 016 3113

Asari

Zemesgabals

732

JC16

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

3

Asaru
 prospekts 21

1300 016 1504

Asari

Zemesgabals

(mežaudze 7082 m2)

7082

P22 + (Detālplānojuma teritorija)

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijā (0501)

4

Asaru
 prospekts 23/25

1300 016 1501

Asari

Zemesgabals

(mežaudze 32341 m2)

32341

P22 + (Detālplānojuma teritorija)

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)

5

Atbalss iela 2

1300 021 5707

Sloka

Zemesgabals

3239

DzM5

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908)

6

Bražciems 0209

1300 006 0209

Bražciems

Zemesgabals

(mežaudze 1640 m2)

6441

P45

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

7

Bražciems 0302

1300 006 0302

Bražciems

Zemesgabals

(mežaudze 1600 m2)

7511

P45

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

8

Cīruļu iela 62

1300 021 5909

Sloka

Zemesgabals

(mežaudze 5903 m2)

5903

DzS3

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

9

Dāvja iela 20

1300 016 4502

Asari

Zemesgabals

(mežaudze 5273 m2)

5273

DzS4

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

10

Dīķu iela 30

1300 021 0204

Sloka

Zemesgabals

17435

DzD5

Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

(0701)

11

Dīķu iela 30A

1300 021 0201

Sloka

Zemesgabals

1200

DzD5

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

(0901)

12

Dīķu iela 30B

1300 021 0205

Sloka

Zemesgabals

6930

JC46

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908)

13

Dubulti 0113

1300 010 0113

Dubulti

Zemesgabals

63723

JC46

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908)

14

Dubulti 1111

1300 010 0006

Dubulti

Zemes starpgabals

240

TR

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

15

Dubulti 3520

1300 010 3520

Dubulti

Zemesgabals

(ir nomnieks)

11485

JC47

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

16

Dzintari 6611

1300 008 6611

Dzintari

Zemesgabals

5044

P14

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908) – 3162 m2;

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas (0501) – 1882 m2

17

Dzirksteles iela 18E

1300 021 0134

Sloka

Zemesgabals

1360

DzM5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

18

Gulbju iela 73A

1300 017 4205

Vaivari

Zemesgabals

3711

DzS15

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

19

Hercoga Jēkaba iela 3

1300 021 6518

Sloka

Zemesgabals

711

JC16

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908)

20

Jomas iela 8

1300 009 3805

Majori

Zemesgabals

(patvertne 310,50 m2, civilās aizsardzības masts)

3150

P32

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorija (0501)

21

Kalēju iela 76

1300 014 9503

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3831 m2)

3831

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

22

Kapteiņa Zolta iela 120A

1300 019 4501

Kauguri

Zemesgabals

1622

JC29

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

23

Kauguri 0509

1300 020 0003

Kauguri

Zemesgabals

(uz zemesgabala atrodas būve Staiceles iela 5, piespiedu noma)

696

DA5

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001)

24

Kauguri 7108

1300 020 7108

Kauguri

Zemesgabals

827

DzM1

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

(0702)

25

Kolkas iela 2

1300 025 1108

Jaunķemeri

Zemesgabala 25563/100000 d.d.

(mežaudze 43029 m2 kopējā platībā)

26490

(no kopējās platības 103627 m2)

P47

Komercdarbības objektu apbūve-(0801 -103362 m2; 1201-265 m2)

26

Ķeguma iela 7

1300 021 6309

Sloka

Zemesgabals

3754

JC33

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701)

27

Lienes ielā 14

1300 009 5303

Majori

Zemesgabals

497

JC60

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

28

Lienes iela 39

1300 009 4608

Majori

Zemesgabals

647

JC60

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

29

Medņu iela 23

1300 016 0195

Asari

Zemesgabals

(mežaudze 5374 m2)

5374

DzS4

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

30

Melnezera iela 10

1300 024 0046

Kūdra

Zemesgabals

1837

JC44

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

31

Melnezera iela 12

1300 024 0001

Kūdra

Zemesgabals

1837

JC44

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

32

Melnezera iela 6

1300 024 0044

Kūdra

Zemesgabals

1844

JC44

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

33

Melnezera iela 8

1300 024 0045

Kūdra

Zemesgabals

1855

JC44

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

34

Meža prospekts 38

1300 007 4505

Bulduri

Zemesgabals

(mežaudze 2951 m2)

2951

JC34

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

35

Meža prospekts 38B

1300 007 4509

Bulduri

Zemesgabals

(mežaudze 2940 m2)

2940

JC34

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

36

Meža prospekts 40

1300 004 5401

Lielupe

Zemesgabals

2794

JC34

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

37

Mežotnes iela 2

1300 004 5720

Lielupe

Zemesgabals

(uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja ar 13 privātīpašumā esošiem dzīvokļiem, piespiedu noma)

1465

DzM2

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702)

38

Paegļu iela 1

1300 010 3615

Dubulti

Zemesgabals

(mežaudze 3000 m2)

5663

JC33

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

(0908)

39

Piebalgas iela 2

1300 008 2105

Majori

Zemesgabals

(mežaudze 9300 m2)

9856

P13

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas (0501)

40

Piekrastes iela 31A

1300 015 2114

Valteri

Zemesgabals

1331

JC22

Atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas

(1105)

41

Plūdu ielā 2B

1300 009 8509

Majori

Zemesgabals

(iznomāts līdz 07.02.2022.)

2819

JC25

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

42

Rūpniecības iela 4A

1300 020 4913

Kauguri

Zemesgabals

1140

DA5

Sportam un atpūtai aprīkotās teritorijas

(0503)

43

Sēravotu iela 1B

1300 026 5606

Ķemeri

Zemesgabals

1045

JC36

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

(0701)

44

Silu iela 30

1300 014 6021

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3600 m2)

3600

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

45

Silu iela 32

1300 014 0337

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3600 m2)

3600

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

46

Silu iela 34

1300 014 0339

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3657 m2)

3657

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

47

Sūnu iela 29

1300 014 0336

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3600 m2)

3600

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

48

Sūnu iela 33

1300 014 0338

Melluži

Zemesgabals

(mežaudze 3657 m2)

3657

DzS5

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

49

Skolas iela 40

1300 020 1801

Kauguri

Zemesgabala

72/100 d/d

3649

(no kopējās

platības 5068)

P18

Komercdarbības apbūves
teritorija (0801) (4806m2);
Ar maģistrālajām elektropāvades
un sakaru līnijām (1201) (262m2)

50

Sloka 0703

1300 021 0703

Sloka

Zemesgabals

1514

DZD2

Zeme dzelzceļa infrastruktūras un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101)

51

Slokas iela 81A

1300 013 1111

Druvciems

Zemesgabals

(uz zemesgabala atrodas privātpersonas īpašumā esošas jaunbūves, piespiedu noma)

3838

DzS11

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908)

52

Strēlnieku prospekts 28

1300 010 2702

Dubulti

Zemesgabals

(mežaudze 8700 m2)

9121

P63

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908)

53

Talsu šoseja 64

1300 019 2713

Kaugurciems

Zemesgabals

(uz zemesgabala atrodas nojaucama būve (domes lēmums Nr.314 no 29.07.2021.))

1005

P16

Atsevišķi nodalītas atklātas stāvvietas

(1105)

54

Tūristu iela 18A

1300 026 6101

Ķemeri

Zemesgabals

22035

JC44

Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (1001)

55

Uzvaras iela 3B

1300 020 6109

Sloka

Zemesgabals

886

DzS15

Individuālo dzīvojamo
māju apbūve (0601)

56

Vārnukrogs 2002

1300 001 2002

Vārnukrogs

Zemesgabals

4746

DzS2

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

(0501)

57

Viestura iela 15A

1300 007 7510

Dzintari

Zemesgabals

5704

P23

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

58

Vikingu iela 1A

1300 004 6503

Lielupe

Zemesgabals

(mežaudze 2473 m2)

2473

DzS16

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

59

Vikingu iela 40

1300 003 1103

Lielupe

Zemesgabals

(mežaudze 17953 m2)

18053

JC18 un daļa (1345m2) atrodas TR

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)

60

Ventspils šoseja 21

1300 021 4605

Sloka

Zemesgabals

2846

JC31

Komercdarbības objektu apbūve

(0801)

61

Viktorijas iela 59a

1300 009 7307

Majori

Zemesgabals
(uz zemesgabala atrodas privātpersonas īpašumā esošas ēkas, piespiedu noma)

374

DzS20

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.471

(protokols Nr.16, 84.punkts)

Zemes Nomnieks = Ēkas īpašnieks

Nr.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Rajons

Kopējā zemes platība m2

Domājamās daļas

Iznomātā zemes platība m2

Datums (no)

Datums (līdz)

1

Aizputes iela 11

1300 004 7412

Bulduri

1044

1.16

53.38

05.06.2020.

Uz nenoteiktu laiku

2

Aizputes iela 11

1300 004 7412

Bulduri

1.16

65.25

07.06.2019.

Uz nenoteiktu laiku

3

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 036

Jaundubulti

3321

0.0211

69.96

15.08.2017.

Uz nenoteiktu laiku

4

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 046

Jaundubulti

0.0214

71.15

02.11.2020.

Uz nenoteiktu laiku

5

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 025

Jaundubulti

0.0185

61.46

26.05.2020.

Uz nenoteiktu laiku

6

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 041

Jaundubulti

0.0215

71.35

24.09.2019.

24.09.2029.

7

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 034

Jaundubulti

0.0209

65.96

05.02.2018.

Uz nenoteiktu laiku

8

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 020

Jaundubulti

0.0182

60.76

24.08.2018.

24.08.2028.

9

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302 037

Jaundubulti

0.0186

61.66

22.11.2012.

26.01.2022

10

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

980

26.00

08.01.2016.

Uz nenoteiktu laiku

11

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

26.00

11.09.2015.

11.05.2025.

12

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

26.00

5.08.2010

11.05.2015

13

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

26.00

01.06.2020.

Uz nenoteiktu laiku

14

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

26.00

28.09.2015.

11.05.2025.

15

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

Bulduri

26.00

25.09.2015.

11.05.2025.

16

Majori 8001

1300 009 8001

Majori

1353.00

15.03.2016.

15.03.2026.

17

Majori 8002

1300 009 8002

Majori

1920.00

15.03.2016.

15.03.2026.

18

Saldus iela 22

1300 004 7407 010

Bulduri

994.00

0.0566

56.26

01.01.2014

31.12.2021.

19

Saldus iela 22

1300 004 7407 002

Bulduri

0.086

85.48

01.01.2014

31.10.2021

20

Saldus iela 22

1300 004 7407 016

Bulduri

0.058

58.25

16.04.2019.

Uz nenoteiktu laiku

21

Saldus iela 22

1300 004 7407 005

Bulduri

0.0566

56.26

15.06.2020.

Uz nenoteiktu laiku

22

Saldus iela 22

1300 004 7407 004

Bulduri

0.0566

56.26

04.09.2017.

16.07.2027.

23

Saldus iela 22

1300 004 7407 001

Bulduri

0.086

85.48

01.01.2014

31.12.2021

24

Saldus iela 22

1300 004 7407006

Bulduri

0.0566

56.26

05.12.2016.

05.12.2026.

25

Saldus iela 22

1300 004 7407 014

Bulduri

0.0566

56.26

01.01.2014

31.10.2021.

26

Smilšu iela 12

1300 009 2615

Majori

51.10


Lejupielāde: DOC un PDF