Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 477

protokols Nr. 11, 25. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Kaugurciema ielā 48,
Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 35 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 35) tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā un izdoti Saistošie noteikumi Nr. 5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumi) 2495. punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana”.

Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā, īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja, līdz ar to detālplānojums nav piemērojams.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ir reģistrēts zemesgabala Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā, īpašnieka SIA "BOXETTI", reģistrācijas numurs 40103461986, 2023. gada 22. augusta iesniegums (reģistrācijas Nr. 1.1‑37/23S‑10858)) ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā.

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunktu, 96. punktu un 98. punktu un Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu 2451.1. apakšpunktu un izskatot SIA "BOXETTI", iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1601, saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023.gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1601 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


1. pielikums PDF

2. pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF