Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 480

protokols Nr. 11, 28. punkts

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības
rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr. 308 “Par Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu ārkārtas komitejas 2023. gada 23. oktobra sēdes (protokols Nr. 1.2-21/11 ) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF