Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 494

protokols Nr. 11, 42. punkts

Par transportlīdzekļa Opel Meriva,
valsts reģistrācijas numurs
HH9001, atsavināšanu

Izskatot Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Iestāde) bilancē esošas un Jūrmalas Mežmalas pamatskolai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001 (turpmāk – Kustamā manta), pirmā reģistrācija 2009. gada 27. jūnijā, atsavināšanu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto:

1. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4. panta pirmajai daļai publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Kustamā manta nav nepieciešama Iestādes un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju nodrošināšanai.

2. Likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.

3. Saskaņā ar Likuma 6. panta otro daļu atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.

4. Kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2023. gada 31.augustu ir 0,00 euro (nulle euro 00 centi), Kustamā manta nav piedalījies ceļu satiksmē no 2023. gada 12. janvāra.

5. Saskaņā ar sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja Ivara Pūcīša Transportlīdzekļa novērtēšanas 2023. gada 22. maija aktu Nr. IP-HH-9001/2023, Kustamās mantas tirgus vērtība noteikta 900,00 euro, Kustamā manta ir viduvējā tehniskā stāvoklī (mehāniski un krāsojuma defekti pa automobiļa perimetru, virspusēja korozija, salona nolietojums, salona elementu defekti, mēraparātu panelī deg dzinēja kļūmes (bojājuma) indikators). Saskaņā ar SIA “Kauguru Auto”, reģistrācijas Nr. 40103626361, 2023. gada 5. jūlija remonta darbu tāmi Nr. TAME/58 Kustamās mantas kopējie remonta izdevumi ir 385,00 euro (trīs simti astoņdesmit pieci euro 00 centi). Kustamās mantas remonta izmaksas nav ekonomiski izdevīgas.

6. Izvērtējot Kustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nolietojumu, lietderīgi ir Kustamo mantu atsavināt – pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Likuma 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 10. pantu un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2023. gada 12. septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-31/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt Kustamo mantu, nosakot atsavināšanas veidu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu 900,00 euro (deviņi simti euro 00 centi).

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andžela Zubkovska, Jūrmalas Mežmalas pamatskolas direktore;

3.2. komisijas locekļi:

3.2.1. Daina Olte, Jūrmalas Mežmalas pamatskolas direktores vietniece saimniecības darbā;

3.2.2. Iveta Švedenberga, Jūrmalas Mežmalas pamatskolas vecākā lietvede;

4. Komisijas priekšsēdētāja vai komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas aizvieto attiecīgo personu pamatdarbā.

5. Apstiprināt Kustamās mantas rakstiskās izsoles noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu “Kustamās mantas izsoles noteikumi”.

6. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

7. Komisijas priekšsēdētājam apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles norises.

8. Komisijai pēc piedāvātās augstākās pirkuma summas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Uzdot Jūrmalas Mežmalas pamatskolai pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas nodrošināt pirkuma līgumu noslēgšanu Kustamās mantas izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā.

10. Pilnvarot Jūrmalas Mežmalas pamatskolas direktori parakstīt Kustamās mantas pirkuma līgumu.

11.  Atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

12. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājam.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums: Kustamās mantas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Novērtēšanas akts PDF

Pielikuma 2.pielikums: Pieteikums kustamās mantas izsolei XLSX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Kustamās mantas atsavināšanas līgums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikuma pielikums: Kustamās mantas nodošanas - pieņemšanas akts DOCX PDF

Pielikuma 4.pielikums: Pēdējās piedāvātās cenas saraksts DOCX PDF


Lejupielāde: DOC un PDF