Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 498

protokols Nr. 11, 47. punkts

Par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza
mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un
izglītības pēctecība (labās prakses piemēri
iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc
pamatizglītības iegūšanas)”
īstenošanu

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, 2022. gada 21. decembra Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas vadlīnijām (redakcija Nr. 2), atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi” (I1), uzdevuma I1.1. “Nodrošināt intelektuālo kapacitāti izglītības iestādēs, veicināt zināšanu apmaiņu” darbību I1.1.7. “Starptautiskās sadarbības veicināšana mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstībai” un rīcības virziena “Izglītības satura un procesa attīstība” (I2), uzdevuma I2.2. “Nodrošināt vispusīgu iekļaujošās izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo vajadzībām” darbību I2.2.1. “Profesionālās pilnveides pedagogu pieredzes apmaiņa iekļaujošās izglītības metožu apzināšanai un atbalsta pielietošanai”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projektu “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)”/ “Inclusion and continuity in education (The best practice of continuing inclusive education after primary school)” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot ilgtermiņa sadarbību starp četrām iekļaujošām skolām no Eiropas Savienības dalībvalstīm (Čehiju, Latviju, Itāliju, Spāniju).

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. apgūtas jaunas metodes saistībā ar izglītības pēctecības nodrošināšanu, kuras efektīvi ieviest ikdienas darbā – pamatizglītības un vidusskolas posmā;

3.2. organizēti atvērta tipa semināri saistībā ar projekta tēmu “iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošās izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” katrā no dalībnieku organizācijām, lai izplatītu ar projektu saistīto informāciju starp jomas profesionāļiem vietējās kopienās;

3.3. pievērsta plašākas sabiedrības uzmanība projektā iekļauto tēmu nozīmīgumam, publicējot informāciju par projekta aktivitātēm vietējo kopienu ziņu izdevumos un sociālo tīklu kontos.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Finansēšanas plāns”, kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100 % jeb 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi), t.sk.:

5.1. Jūrmalas Vaivaru pamatskolas kā projekta vadošā partnera projekta izmaksas 15 728,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 00 centi);

5.2. pārējo partneru projekta izmaksas 44 272,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 3145,60 EUR (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 60 centi) jeb līdz 20 % apmērā no 5.1. apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2025. gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.1. punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas Izglītības pārvaldei un Jūrmalas Vaivaru pamatskolai ir noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmu+ projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)”/ “Inclusion and continuity in education (The best practice of continuing inclusive education after primary school)” īstenošanu.

9. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas Vaivaru pamatskolai.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF