Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 505

protokols Nr. 11, 56. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija
lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta
“Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas
stadiona atjaunošana” pieteikuma
iesniegšanu Izglītības un zinātnes
ministrijai un investīciju projekta
īstenošanu pēc valsts budžeta
aizdevuma apstiprināšanas”

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību.

Lai īstenotu ieceri par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošanu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija), sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr. 90010478153, 2020. - 2022. gada ietvaros, ir organizējusi būvprojekta izstrādi.

Pamatojoties uz 2020. gada 4. jūnijā, starp Administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GARANTS-RĪGA”, reģistrācijas Nr. 40003135274, noslēgtajā pakalpojumu līgumā Nr. 1.2-16.4.3/20-700 par sporta laukuma būvprojekta izstrādi Lielupes ielā 17, Jūrmalā un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību (turpmāk – līgums), noteikto, būvprojekts Jūrmalas būvvaldē ir apstiprināts 2022. gada 11. oktobrī, kad būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2021-780 (2939) veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvprojekta risinājumi paredz 1968. gadā izbūvētā Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas ēkām piegulošā, publiski pieejamā un nolietotā, vietām bīstamā un vidi degradējošā āra sporta stadiona infrastruktūras atjaunošanu 1.76 hektāru plašā teritorijā, Lielupes ielā 17, Jūrmalā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 13000112904 un 13000112903, veicot:

· labiekārtota un izgaismota āra sporta stadiona izveidi ar bērnu futbola sacensību norisei (U-10 un U-12 vecuma grupās) atbilstošu mākslīgā zāliena futbola laukumu, gumijas seguma skrejceļiem un tāllēkšanas bedri;

· labiekārtota, multifunkcionāla gumijas seguma basketbola un labiekārtota smilts seguma pludmales volejbola laukumu izveidi;

· labiekārtota un izgaismota gumijas seguma ielu vingrošanas laukuma izveidi.

Atbilstoši līgumam veicamā būvdarbu autoruzraudzības izmaksu summa ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir 1 452.00 euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro un 00 centi).

Administrācija saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ GARANTS-RĪGA ” 2023. gada 5.oktobra vēstuli “Par būvdarbu autoruzraudzību 2020. gada 4. jūnija pakalpojuma līguma Nr. 1.2-16.4.3/20-700 ietvaros”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta 2023. gada 9. oktobrī ar Nr. 1.1-37/23S-12776, par atteikšanos no līgumā paredzētās būvdarbu autoruzraudzības sakarā ar darba tiesisko attiecibu izbeigšanu ar arhitektu, kas veicis sporta laukuma būvprojekta izstrādi Lielupes ielā 17, Jūrmalā.

Ņemot vērā augstāk minēto Administrācija saņēmusi SIA “IB DESIGN”, reģistrācijas Nr. 40103833702, 2023. gada 13. oktobra finanšu piedāvājumu nodrošināt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu pamatskolas sporta laukuma Lielupes ielā 17, Jūrmalā būvdarbu autoruzraudzību par kopējo summu ar PVN 3 569.50 euro (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 50 centi).

Budžetā apstiprinātais finansējums būvdarbu autoruzraudzības veikšanai sastāda 1 452.00 euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro un 00 centi), pēc iesniegtā SIA “IB DESIGN” 2023. gada 13. oktobra finanšu piedāvājumā norādītā kopējais finansējums būvdarbu autoruzraudzībai sastāda 3 569.50 euro (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 50 centi), kā rezultātā nepieciešamais papildu finansējums no pašvaldības budžeta 2024. gada ietvaros sastāda 2 117.50 euro (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 50 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” saistībā ar papildus līdzekļu nepieciešamību šādu grozījumu:

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt investīciju projekta kopējās izmaksas ar PVN 1 527 206.39 euro (viens miljons pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti seši euro un 39 centi) apmērā, no tām:

3.1. investīciju projekta pieteikumā iekļautās izmaksas ar PVN 1 516 618.89 euro (viens miljons pieci simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 89 centi), kas nepieciešamas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai un 2023. -2024. gada ietvaros tiks segtas no:

3.1.1. pašvaldības pamatbudžeta ar PVN 151 661.89 euro (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit viens euro un 89 centi) jeb 10 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.1.1. 2023. gadam plānotās izmaksas ar PVN 29 850.98 euro (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 98 centi);

3.1.1.2. 2024. gadam plānotās izmaksas ar PVN 121 810.91 euro (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti desmit euro un 91 cents);

3.1.2. valsts budžeta aizdevuma ar PVN 1 364 957.00 euro (viens miljons trīs simti sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi) jeb 90 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.2.1. 2023. gadam plānotās izmaksas ar PVN 268 657.00 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi);

3.1.2.2. 2024. gadam plānotās izmaksas ar PVN 1 096 300.00 euro (viens miljons deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

3.2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas ar PVN 10 587.50 euro (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 50 centi), kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un papildu autoruzraudzībai:

3.2.1. 2022. gada ietvaros ir segtas no pašvaldības pamatbudžeta kā būvprojekta izstrādes izmaksas - 8 470.00 euro (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi);

3.2.2. 2024. gada ietvaros tiks segtas no pašvaldības pamatbudžeta kā papildu autoruzraudzības izmaksas – 2 117.50 euro (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 50 centi).”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF