Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 349

protokols Nr. 8, 68. punkts

Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas
stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības
un zinātnes ministrijai un investīciju projekta
īstenošanu pēc valsts budžeta
aizdevuma apstiprināšanas

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību.

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), Stratēģiskajā daļā norādītajam, viens no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) stratēģiskajiem mērķiem ir nodrošināt iespēju Jūrmalā iegūt konkurētspējīgu, mūsdienīgu, kvalitatīvu, pieejamu, iekļaujošu un kompetencēs balstītu izglītību drošā un modernā Latvijas izglītības vidē, kas atbilst nākotnes sabiedrības prasībām. Atbilstoši Attīstības programmas Rīcības plānā 2023. – 2029. gadam noteiktajam, šī mērķa īstenošanai ir nepieciešams pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai (uzdevums I2.3.), tai skaitā veikt izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošanu un pārbūvi (darbība I2.3.3.).

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānā 2020. - 2026. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026. gadam apstiprināšanu”, norādītajam, prioritāri ieguldījumi ir veicami neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošas sporta infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas nefunkcionējošā stadiona atjaunošanā.

Lai īstenotu ieceri par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošanu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – administrācija), sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr. 90010478153, 2020. - 2022. gada ietvaros, ir organizējusi būvprojekta izstrādi.

Pamatojoties uz 2020. gada 4. jūnijā, starp administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GARANTS-RĪGA”, reģistrācijas Nr. 40003135274, noslēgtajā pakalpojumu līgumā Nr. 1.2-16.4.3/20-700 par sporta laukuma būvprojekta izstrādi Lielupes ielā 17, Jūrmalā un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību, noteikto, būvprojekts Jūrmalas būvvaldē ir apstiprināts 2022. gada 11. oktobrī, kad būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2021-780 (2939) veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvprojekta risinājumi paredz 1968. gadā izbūvētā Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas ēkām piegulošā, publiski pieejamā un nolietotā, vietām bīstamā un vidi degradējošā āra sporta stadiona infrastruktūras atjaunošanu 1.76 hektāru plašā teritorijā, Lielupes ielā 17, Jūrmalā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 13000112904 un 13000112903, veicot:

· labiekārtota un izgaismota āra sporta stadiona izveidi ar bērnu futbola sacensību norisei (U-10 un U-12 vecuma grupās) atbilstošu mākslīgā zāliena futbola laukumu, gumijas seguma skrejceļiem un tāllēkšanas bedri;

· labiekārtota, multifunkcionāla gumijas seguma basketbola un labiekārtota smilts seguma pludmales volejbola laukumu izveidi;

· labiekārtota un izgaismota gumijas seguma ielu vingrošanas laukuma izveidi.

Būvprojekta realizācijas būvdarbu uzsākšanai, 2023. gada 26. jūnijā, administrācija ir izsludinājusi iepirkumu konkursu ID Nr. JVA 2023/53 “Būvdarbi Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas sporta laukuma pārbūvei”. Izvērtējot 2023. gada 21. jūlijā saņemtos pretendentu piedāvājumus, būvdarbu izpildes līgumcena ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) noteikta 1 492 539.89 euro (viens miljons četri simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 89 centi). Būvdarbu izpildi ir plānots veikt 10 desmit mēnešu laikā no administrācijas paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma. Administrācijas paziņojums par būvdarbu uzsākšanu tiek izsniegts pēc būvdarbu līguma izpildei nepieciešamā finansējuma apstiprināšanas pašvaldības budžetā.

Papildu, 2023. gada 5. jūlijā administrācija ir izsludinājusi iepirkumu konkursu ID Nr. JVA 2023/60 “Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas sporta laukuma pārbūvei”. Izvērtējot 2023. gada 19. jūlijā saņemtos pretendentu piedāvājumus, būvuzraudzības pakalpojumu izpildes līgumcena ar PVN noteikta 22 627.00 euro (divdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro un 00 centi).

Atbilstoši 2020. gada 4. jūnijā, starp administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ GARANTS-RĪGA ”, reģistrācijas Nr. 40003135274, noslēgtajam pakalpojumu līgumam Nr. 1.2-16.4.3/20-700 par sporta laukuma būvprojekta izstrādi Lielupes ielā 17, Jūrmalā tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību, būvdarbu autoruzraudzības izmaksu summa ar PVN ir 1 452.00 euro (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro un 00 centi).

Ņemot vērā augstāk minēto, Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošanas ieceres īstenošanas kopējās plānotās izmaksas ar PVN ir 1 525 088.89 euro (viens miljons pieci simti divdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 89 centi), tai skaitā ar būvprojekta izstrādi saistītās izmaksas ar PVN ir 8 470.00 euro (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi) un ar būvprojekta realizācijas būvdarbu norisi saistītās izmaksas ar PVN ir 1 516 618.89 euro (viens miljons pieci simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 89 centi).

Saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plāna 2023. -2025. gadam projektu 18.I2 “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” (turpmāk – investīciju projekts), tā īstenošanu ir plānots veikt piesaistot valsts budžeta aizdevuma līdzekļus.

Likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 5. punktā noteikts, lai saņemtu valsts budžeta aizdevumu izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams saņemt pozitīvu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumu par investīciju projekta atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” noteikto, valsts budžeta aizdevums, 90 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām, ir pieejams pašvaldību investīciju projektiem, kas vērsti uz vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos, ar nosacījumu, ja ir pieņemts pašvaldības domes lēmums, kas apliecina:

· pašvaldības gatavību iesniegt un īstenot investīciju projektu;

· nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, sākot ar 2023. gadu ne mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām.

Investīciju projekta īstenošana ir jāuzsāk līdz 2023. gada 31. decembrim un jāpabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai pretendētu uz valsts budžeta aizdevumu investīciju projekta īstenošanai , Jūrmalas dome nolemj:

1. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” (turpmāk – investīciju projekts) pieteikumu.

2. Noteikt investīciju projekta mērķi – atjaunot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona infrastruktūru, izveidojot drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru izglītības programmas mācību priekšmeta “Sports un veselība” pilnvērtīgas apguves nodrošināšanai un nodrošinot šīs infrastruktūras pieejamību apkaimes iedzīvotājiem.

3. Noteikt investīciju projekta kopējās izmaksas ar PVN 1 525 088.89 euro (viens miljons pieci simti divdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 89 centi) apmērā, no tām:

3.1. investīciju projekta pieteikumā iekļautās izmaksas ar PVN 1 516 618.89 euro (viens miljons pieci simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 89 centi), kas nepieciešamas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai un 2023. -2024. gada ietvaros tiks segtas no:

3.1.1. pašvaldības pamatbudžeta ar PVN 151 661.89 euro (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit viens euro un 89 centi) jeb 10 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.1.1. 2023. gadam plānotās izmaksas ar PVN 29 850.80 euro (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 80 centi);

3.1.1.2. 2024. gadam plānotās izmaksas ar PVN 121 811.09 euro (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti vienpadsmit euro un 09 centi);

3.1.2. valsts budžeta aizdevuma ar PVN 1 364 957.00 euro (viens miljons trīs simti sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi) jeb 90 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.2.1. 2023. gadam plānotās izmaksas ar PVN 268 657.18 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 18 centi);

3.1.2.2. 2024. gadam plānotās izmaksas ar PVN 1 096 299.82 euro (viens miljons deviņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 82 centi).

3.2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas ar PVN 8 470.00 euro (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi), kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un 2022. gada ietvaros ir segtas no pašvaldības pamatbudžeta.

4. Pēc pozitīva Izglītības un zinātnes ministrijas atzinuma par investīciju projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta aizdevuma piešķiršanu saņemšanas:

4.1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta īstenošanai;

4.2. organizēt investīciju projekta īstenošanas būvdarbu norises uzsākšanu un izsniegt paziņojumus par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

5. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta pieteikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF