Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 513

protokols Nr. 11, 71. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2023. gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 2484, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 72 ar kopējo platību 65,4 m2, kopīpašuma 6540/693860 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3402 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 72), apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 35 120,00 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit euro un 00 centi), izsoles soli 2 459,00 euro (divi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi). Dzīvokļa īpašuma Nr. 72 rakstiskas izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 215 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2023. gada 18. oktobrī notika dzīvokļa īpašums Nr. 72 otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks – SIA “DigitalDote” (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 40 038,00 euro (četrdesmit tūkstoši trīsdesmit astoņi euro un 00 centi), kas paaugstināta par diviem izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma Nr. 72 izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2023. gada 29. septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 3 512,00 euro un atlikušo pirkuma maksu iemaksāja 2023. gada 24. oktobrī - 36 526,00 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 72 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 18. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-4/21 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2023. gada 18. oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr. 72 izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles uzvarētājam – SIA “DigitalDote”, reģistrācijas Nr. 52103112691, par pirkuma maksu 40 038,00 euro (četrdesmit tūkstoši trīsdesmit astoņi euro un 00 centi).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr. 72 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 72 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF