Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 514

protokols Nr. 12, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra
lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta “PROTI un DARI”
īstenošanā”

Pamatojoties uz starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016. gada 22. jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr. 6-13/16, Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojumu Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2023. gada 27. septembra vienošanās Nr. 15 par grozījumiem līguma projektā, ar kuru tiek pagarināts mērķgrupas jauniešu iesaistes laiks un tiek precizēts finansējuma sadalījums, pamatojoties uz Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2023. gada 12. oktobra atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā skaitli un vārdu “31. oktobrim” ar skaitli un vārdu “30. novembrim”.

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 329 914,69 euro (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro un 69 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. :

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 252 817,69 euro (divi simti piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 69 centi), no tās:

5.1.1. 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros 179 887,71 euro (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro un 71 centi):

5.1.1.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 9 836,64 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 64 centi);

5.1.1.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 170 051,07 euro (viens simts septiņdesmit tūkstoši piecdesmit viens euro un 07 centi);

5.1.2. 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros 72 929,98 euro (septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 98 centi):

5.1.2.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 3818,88 euro (trīs tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 88 centi);

5.1.2.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 69 111,10 euro (sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 10 centi);”;

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 77 097,00 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”.

3. Aizstāt Lēmuma 2. pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF