Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 13.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 278.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 116.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 71.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 329.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 51.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 57. lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 17.septembrīNr. 364

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.punktu un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 30.jūlija vēstuli Nr.6-1/227, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes, kā sadarbības partnera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI un DARI” (turpmāk – Projekts) īstenošanā, slēdzot sadarbības līgumu. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

2. Noteikt Projekta mērķi – attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

3. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 545.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 278.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu

4. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā”.

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 177 279,85 EUR saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 57.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 51.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 329.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 71.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 116.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 545.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 278.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 13.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu

5.1. attiecināmās izmaksas, kas 100% apmērā tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem 153 291,60 EUR, no kurām;

5.1.1. jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai paredzētās izmaksas 8 925,84 EUR;

5.1.2. jauniešiem sastādīto programmu īstenošanai paredzētās izmaksas 144 365,76 EUR.

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 23 988,25 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Projekta priekšfinansējumu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu 20% apmērā no šī lēmuma 5.1.2.punktā noteikto izmaksu kopsummas jeb 28 872,75 EUR segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta nepārtrauktas Projekta naudas plūsmas nodrošināšanai. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu un šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (reģistrācijas Nr.90009226256) direktorei Evijai Majorei.

9. Projekta īstenošanas uzraudzību uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

10. Lai īstenotu šī lēmuma 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai uzdot sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, papildinot šajā punktā minētā lēmuma 15.pielikumu ar amata vienību „projekta koordinators”. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.364

(Protokols Nr.16, 11.punkts)

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā

Informācija par pašvaldību

Pašvaldības nosaukums:

Jūrmala

Kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses

(Vārds, uzvārds,

amats)

Evija Majore, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Kontaktinformācija (Adrese)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, Zemgales iela 4, Asari, Jūrmala, LV-2008

Kontaktinformācija

(Tālrunis)

67767186, 28385666

Kontaktinformācija

(E-pasta adrese)

bjic@edu.jumala.lv

Kad pašvaldība plāno iesaistīties projekta īstenošanā? (Atzīmējiet tikai vienu atbildi!)

2016.gada 1.janvārī

Informācija par mērķa grupas jauniešiem

Mērķa grupas jauniešu kopējais skaits (atbilstoši valstī pieejamiem statistikas datiem, pašvaldību sociālo dienestu, stratēģisko partneru informācijai):

Uz šo brīdi ir apzināti 32 mērķa grupas jaunieši, kurus plānots iesaistīt pirmajā projekta īstenošanas gadā. Kopā projektā, 3 gadu laikā, plānots iesaistīt 98 jauniešus. Padziļināta projekta mērķa grupas izpēte notiks, kad darbu uzsāks projekta koordinators.

Mērķa grupas raksturojums:

Tie ir jaunieši, kas šajā brīdī nemācās, nestrādā algotu darbu, un savu ikdienu pavada Jaunatnes iniciatīvu centrā Kauguros, jaunieši, kuri pārtraukuši studijas.

Mērķa grupas jauniešiem pieejamo atbalsta pasākumu īss apraksts (piemēram, kādas aktivitātes jau šobrīd īsteno pašvaldība?)

Šobrīd ir izveidoti dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, Jaunatnes iniciatīvu centrs jauniešu saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tiek nodrošinātas dažādas interešu izglītības nodarbības un plašs sporta nodarbību klāsts. Ielu vingrotāju biedrība „Veona” iesaista savās aktivitātēs sportot gribošos jauniešus. Tiek organizētas brīvprātīgā darba aktivitātes, un iespēja iesaistīties visu līmeņu pasākumos pilsētā. Ir iespēja iesaistīties dažādās neformālās jauniešu grupās.

Informācija par cilvēkresursiem

Pašvaldībā esošo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (projekta vadītājs, grāmatvede, sociālais darbinieks, jaunatnes lietu speciālists vai cits):

Esošo cilvēkresursu ietvaros projektā plānots iesaistīt Jūrmala BJIC grāmatvedi, jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku un citus speciālistus pēc nepieciešamības.

Nepieciešamo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (programmas vadītājs, mentors un citi, ja nepieciešams):

Papildus projektā tiks izveidota atsevišķa štata vieta - projekta koordinators, kurš veiks arī projekta vadītāja funkcijas. Tā pat plānots iesaistīt 3 mentorus, piesaistot aktīvos jauniešus un pēc nepieciešamības citus speciālistus.

Informācija par stratēģiskajiem partneriem

Kādus stratēģiskos partnerus pašvaldība plāno piesaistīt projektā plānoto darbību īstenošanai?

Stratēģisko partnerību veidos dažādas biedrības, piemēram, biedrība „Jaunieši dabai un cilvēkam”, ielu vingrotāju biedrība „Veona” un citas. Tā pat tiks iesaistītas citas pašvaldības struktūras, piemēram, nepilngadīgo uzraudzības nodaļa, pašvaldības policija, sociālais dienests, dienas centri, uzņēmēji un citas.

Kāda ir šo stratēģisko partneru loma darbā ar mērķa grupas jauniešiem pašvaldībā?

Stratēģisko partneru lomas būs dažādas visā projekta posmā. Tie tiks piesaistīti gan mērķa grupas jauniešu apzināšanā un uzrunāšanā, gan dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un projekta jauniešu iesaistīšanā jau esošajos un plānotajos pasākumos un aktivitātēs.
2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.364

(protokols Nr.16, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu
Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 57. lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 51.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 329.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 71.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 116.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 545.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 278.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 26.janvāra 13.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu

Projekta „PROTI un DARI" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta nosaukums: "PROTI un DARI"

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.810.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 177 279,85 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 153 291,60 EUR, kas tiek 100% finansētas no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem, t.sk. jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai paredzētās izmaksas 8 925,84 EUR un jauniešiem sastādīto programmu īstenošanai paredzētās izmaksas 144 365,76 EUR, Projekta neattiecināmās izmaksas (administratīvās izmaksas) 23 988,25 EUR, kas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta. Papildus projekta īstenošanai, jauniešiem sastādīto programmu veiksmīgai realizēšanai no Jūrmalas pilsētas domes budžeta tiek piešķirts priekšfinansējums 20% apmērā no jauniešiem sastādīto programmu īstenošanai paredzētajām attiecināmajām izmaksām jeb 28 872,75 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

2 591

2 591

66 700

77 861

87 581

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

9 428

19 151

no pašvaldības budžeta

9 428

19 151

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

9 428

9 723

9 722

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

2 591

2 591

7 218

7 091

7 089

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

50 054

51 619

51 619

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

2 591

2 591

66 700

77 861

87 581

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

0

2 591

2 591

57 272

58 710

58 708

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

9 428

19 151

28 873

kases apgrozības līdzekļi F22010000

0

0

0

0

9 428

19 151

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

0

0

0

0

28 873


Lejupielāde: DOC un PDF