Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 515

protokols Nr. 12, 4. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
aizņēmumam investīciju projekta “Veselības
un sociālās aprūpes centra “Sloka”
B korpusa pārbūve ” īstenošanai

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 19. septembrī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā iesniedza iesniegumu (reģistrēts ar Nr. DKOR-SAN-JUR/11996) un 2023. gada 9. oktobrī iesniedza iesnieguma precizējumus (reģistrēts ar Nr. DKOR-SAN-JUR/12801) par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojuma nepieciešamību aizņēmumam 2 748 559 euro (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro) apmērā, ko paredzēts ņemt Valsts kasē, lai nodrošinātu Sabiedrībai nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai veiktu B korpusa pārbūves īstenošanu.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 „Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” (S), rīcības virziena “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” (S1), uzdevuma S1.3. „ Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus”, darbības S1.3.1. „Pilnveidot esošos un attīstīt jaunus pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un pieprasījumam” ietvaros, kā arī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plānā 2023. - 2029.gadam aktivitātē Nr.3.S1 “ PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”” B korpusa pārbūve” ir paredzēta Sabiedrības B korpusa pārbūve un jauna inventāra un tehnikas iegāde, ievērojot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam 4.5. sadaļu “Investīciju plāns”.

Vienlaicīgi tika veikts Sabiedrības izvērtējums par investīciju pamatotību un finanšu rādītājiem, tai skaitā spēju segt savas saistības. Izvērtējumā secināts, ka Sabiedrībai nav brīvu finanšu līdzekļu un nav iespējas segt minētā projekta paredzētās izmaksas bez aizņēmumu piesaistes, kā arī Sabiedrība spēj segt savas saistības, tostarp aizņēmumu, kuru atmaksas finansējuma avots pamatā būs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dotācija par Sabiedrībai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta otro daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.2. apakšpunktu, kā arī ievērojot Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 24. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums sniegt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrībai, kuras kapitāla daļu turētājs (100 %) ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, ņemtajam aizņēmumam 2 748 559 euro (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro) apmērā Valsts kasē ar tās noteikto procentu likmi investīciju projekta “ Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai.

2. Sniegt galvojumu uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu.

3. Sniegt galvojumu par ar Sabiedrības aizņēmumu saistītajiem blakus prasījumiem – procentiem, līgumsodu, nokavējumu naudām, kā arī citiem ar aizdevuma līguma izpildi saistītajiem izdevumiem, ja tādi būs, (tai skaitā arī Sabiedrības vainas dēļ vai nokavējuma dēļ nodarītajiem zaudējumiem un tiesu izdevumiem) pilnā apmērā.

4. Uzņemties galvojuma saistību kā pašam parādniekam.

5. Noteikt, ka galvojums tiek garantēts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF