Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 519

protokols Nr. 12, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 2. novembra atzinumu Nr. 17-18/78 ir nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts” izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Majoru vidusskolā izveidot 0.5 amata vienību – saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

2. Jūrmalas Kauguru vidusskolā izveidot vienu amata vienību - saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

3. Jūrmalas Mežmalas pamatskolā izveidot 0.7 amatu vienību – saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

4. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolā izveidot 0.5 amata vienības – saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” izveidot 0.3 amata vienības - saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” amata vienībai – saimniecības vadītājs palielināt amata vienību skaitu no 0. 3 amata vienībām līdz 0.5 amata vienībām.

7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa” amata vienībai – saimniecības vadītājs palielināt amata vienību skaitu no 0.3 amata vienībām līdz 0.5 amata vienībām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 15. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF