Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. novembrīNr. 539

protokols Nr. 14, 20. punkts

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2023. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 337 “Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 0161, kadastra apzīmējums 1300 021 0156 ar kopējo platību 2200 m2, ( turpmāk – zemesgabals) pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 47 097,00 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), izsoles soli 3 297,00 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) un izsoles dalības maksu 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi), kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2023. gada 12. septembra līdz 2023. gada 2. oktobrim tika reģistrēts viens izsoles dalībnieks. Par izsoles uzvarētāju kļuva vienīgais izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds, (turpmāk arī – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā zemesgabala cena ir 50 394,00 euro (piecdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro un 00 centi), kas paaugstināta par vienu izsoles soli.

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2023. gada 1. oktobrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 4 709,70 euro un atlikušo pirkuma maksu iemaksāja 2023. gada 25. oktobrī - 3 000,00 euro, 2023. gada 26. oktobrī – 17 684,30 euro, 2023. gada 31. oktobrī – 10 000,00 euro, 2023. gada 2. novembrī – 15 000,00 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.8. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.8., 6.9. un 6.10. apakšpunktu, 2023. gada 13. oktobra aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 3318693/0/2023-AKT un Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 13. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-4/20), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2023. gada 12. septembra līdz 2023. gada 12. oktobrim notikušās zemesgabala izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 50 394,00 euro (piecdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt zemesgabala pirkuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF