Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 30. novembrīNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.02

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs - Parasiņš, Jānis Asars

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis, Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja vietniece

Kristīne Graudiņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja

Karīna Zaharāne

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pašvaldības Īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs

Elviss Venters

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā”

3.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

4.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kalēju ielā 48, Jūrmalā

5.

Par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

6.

Par dzīvojamai mājai Konkordijas ielā 59, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

7.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 5, Jūrmalā

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 248 “Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

9.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 2, Jūrmalā, un Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 4, Jūrmalā

10.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 93, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķeguma ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

14.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidošanu

15.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

16.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu

17.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu

18.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu

19.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

20.

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2A-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

22.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

26.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

27.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-48, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

29.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 18 “Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

31.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tulkotājs. Grāmata. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

32.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

33.

Par līdzfinansēšanas kārtību konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

34.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendiju piešķiršanas kārtību

35.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība

36.

Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā

37.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

38.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

39.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumiem

40.

Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

42.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Junior programmas projekta “ Zinātniskā konference ģimnāziju skolēniem (Scientific Conference
for Gymnasium Students)” īstenošanu

43.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 173 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Studentu ielā 4, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “EDEN Network”

45.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

47.

Par transportlīdzekļa OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas numurs HH9001, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

49.

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

-

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

-

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fondu investīciju projekta īstenošanai

Papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā aiz pēdējā jautājuma.

R. Sproģe no sēdes darba kārtības noņem 28. jautājumu “Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu”, jo persona, par kuru sagatavots šis lēmuma projekts, ir mirusi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba kārtības (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

jautājumu noņemt no sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā”

3.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

4.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kalēju ielā 48, Jūrmalā

5.

Par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

6.

Par dzīvojamai mājai Konkordijas ielā 59, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

7.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 5, Jūrmalā

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 248 “Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

9.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 2, Jūrmalā, un Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 4, Jūrmalā

10.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 93, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķeguma ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

14.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidošanu

15.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

16.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu

17.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu

18.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu

19.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

20.

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2A-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

22.

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

26.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

27.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-48, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 18 “Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums”

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

30.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tulkotājs. Grāmata. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

31.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

32.

Par līdzfinansēšanas kārtību konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

33.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendiju piešķiršanas kārtību

34.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība

35.

Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā

36.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

37.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

38.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumiem

39.

Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

41.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Junior programmas projekta “ Zinātniskā konference ģimnāziju skolēniem (Scientific Conference
for Gymnasium Students)” īstenošanu

42.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 173 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Studentu ielā 4, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

43.

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “EDEN Network”

44.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

45.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

46.

Par transportlīdzekļa OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas numurs HH9001, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

48.

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

49.

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

50.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fondu investīciju projekta īstenošanai

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā” (lēmums Nr. 521)

Ziņotājs:

I. Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā”.

3. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu (lēmums Nr. 522)

Ziņotājs:

I. Kalvāne

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

I. Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

4. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kalēju ielā 48, Jūrmalā (lēmums Nr. 523)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kalēju ielā 48, Jūrmalā.

5. Par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 524)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

6. Par dzīvojamai mājai Konkordijas ielā 59, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 525)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Konkordijas ielā 59, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 5, Jūrmalā (lēmums Nr. 526)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, L. Loskutova, A. Morozovs, G. Anspoks, I. Kārkliņa, M. Stulpiņš, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 5, Jūrmalā.

8. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 248 “Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (lēmums Nr. 527)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 248 “Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu”.

9. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 2, Jūrmalā, un Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr. 528)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 2, Jūrmalā, un Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 4, Jūrmalā.

10. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 529)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

11. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 93, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 530)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 93, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

12. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķeguma ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 531)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķeguma ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

13. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 532)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

14. Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr. 533)

Ziņotājs:

J. Lediņš

V .Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidošanu.

15. Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 534)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

Uz jautājumiem atbild:

U. Kronblūms jautā, vai paskaidrojuma rakstā minētā arhitektūra ir saistoša, vai tam ir informatīvs raksturs?

V .Zvejniece – tam ir informatīvs raksturs.

U. Kronblūms - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde lūdz neizvirzīt mērķi maksimālā augstuma sasniegšanai. Vai pareizi saprot, ka detālplānojumā ir paredzēts maksimālais augstums?

V .Zvejniece - šobrīd, jā.

U. Kronblūms jautā, vai vizualizācijās parādīto ēku maksimālais augstums ir 12 m, vai tā arī paliks, vai būs augstāk, kā tas notika ar projektu Pilsoņu ielā?

V .Zvejniece – ēkas kopējā augstumā tiek ieskaitīti arī arhitektoniski mākslinieciskie akcenti un šobrīd ir noteikts, ka tie var būt 10 % no jumta augstuma.

U. Kronblūms jautā, vai šajā arhitektoniski mākslinieciskajā akcentā ir arī paredzēta telpa?

V .Zvejniece - nē.

U. Kronblūms jautā, vai šīs ēkas augstums ar arhitektoniski mākslinieciskajiem akcentiem pārsniegs Dzintaru koncertzāles augstumu?

V .Zvejniece- šobrīd uz to nevar atbildēt, tas ir jāvērtē detalizētāk.

U. Kronblūms jautā, vai ir korekti 20 % apbūves palielinājumā iekļaut Dzintaru koncertzāles apbūvi?

V .Zvejniece - domā, ka, šajā gadījumā, ir korekti, jo šajā pilsētas teritorijā Dzintaru koncertzāle ir viens no centrālajiem objektiem un apbūves palielinājums ir atbilstoši apbūves noteikumiem.

U. Kronblūms - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde rekomendē atklāt arhitektūras ideju konkursu. Vai šāda prasība ir ņemta vērā?

V .Zvejniece - šobrīd šāda prasība nav izvirzīta. Pēc lēmuma par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, arī deputāti varēs iepazīties ar piedāvāto risinājumu un izteikt savu viedokli.

U. Kronblūms - paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka pēdējo gadu laikā, pateicoties straujiem būvniecības procesiem, daļu teritorijas aizņem jaunā apbūve ar lielākiem apjomiem, piemērām, 7-stāvu ēka Rembates ielā 4, 8-stāvu apbūve Dzintaru prospektā 13/15, 4- stāvu apbūve Turaidas ielā 17. Rembates ielā 4 tika solīts biznesa centrs, bet ir daudzdzīvokļu māja, Dzintaru prospektā 13/15 tika solīts atpūtas nams, bet joprojām tiek tirgoti dzīvokļi, Turaidas ielā 17 tika solīta viesnīca, bet uzbūvēta daudzdzīvokļu māja. Kāpēc nav realizēts nekas no solītā?

V .Zvejniece – ar šo lēmuma projektu tiek izstrādāts detālplānojums, kas nekādā veidā teritorijas plānojumā noteiktos parametrus negroza. Paskaidrojumā rakstā minētais ir konstatējums par pilsētas centra apbūvi, tieši kā tūrisma centra apbūvi.

U. Kronblūms atkārtoti jautā, kāpēc nav nekas realizēts no solītā?

V .Zvejniece – arī Ekonomijas ministrija, rakstot savu atzinumu par teritorijas plānojumu Jūrmalai, ļoti iesaka pārvērtēt un plašāk atļaut dzīvojamās teritorijas, ņemot vērā šī brīža valsts ekonomisko attīstību.

U. Kronblūms – paskaidrojuma rakstā ir atsauce uz pilsētas attīstības stratēģiju – kūrorts, kūrorta statusa iegūšana un nostiprināšana, kūrorta objektu un kūrorta pakalpojumu attīstība. 28.07.2022. domes sēdē V. Zvejniece atbildēja, ka paradumi cilvēkiem mainās un, ka šobrīd, kā tūrisma pakalpojums tiek nodrošināts, viesnīcu daļu īpašniekiem izīrējot savus apartamentus tūristiem. Jautā, kā, ņemot vērā šo atbildi, tiks sasniegts paskaidrojuma rakstā minētais mērķis, ja īpašnieki tos neizīrēs, bet dzīvos tur paši, kā tas jau ir citās izbūvētajās viesnīcās?

V .Zvejniece – līdzīgi, kā ar viesnīcām, kuras ir uzbūvētas un slēgtas.

U. Kronblūms jautā, vai, pēc viesnīcu uzcelšanas tiks sekots Ekonomikas ministrijas aicinājumam teritorijās, kur atļautā izmantošana ir noteikta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, tiktu noteikta daudzdzīvokļu apbūve, kā tas jau ir noticis ar viesnīcu Turaidas ielā 17?

V .Zvejniece – tas ir atkarīgs no ministrijas ieteikuma, izstrādājot

jauno Teritorijas plānojumu. Kā jau iepriekš minēja, ministrija jau ir izteikusi šādu priekšlikumu, lai veicinātu ekonomisko attīstību valstī un arī mūsu pilsētā.

Izsakās:

U. Kronblūms aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto detālplānojuma projektu, jo uzskata, ka tajā norādītos parametrus pašvaldība ir tiesīga mainīt. Turklāt šī teritorija atrodas aizsargājamo kultūras pieminekļu zonā un blakus, Latvijas Kultūras kanonā iekļautajai, Dzintaru koncertzālei. Informē deputātus, ka ir izlasījis vienu no Tehniskās universitātes promocijas darbiem, kurā izanalizējot bija secināts, ka Jūrmala nav kūrortpilsēta, bet pilsēta ar kūrorta elementiem. Uzskata, ka uz to arī tiek iets.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 3 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

16. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 535)

Ziņotājs:

J. Lediņš

V .Zvejniece

Izsakās:

J. Asars uzskata, ka šādas ēkas būvniecību, kas “izlec ārā“ no kopējās pludmales ainavas un Jūrmalai raksturīgajiem priežu mežiem, nevajadzētu atbalstīt. Paredzētais apbūves augstums ir par augstu. Lai gan vizualizācijās redzamais projekta risinājums ir gana gaumīgs, tomēr tas neiederas kopējā apkaimē. Tāpat arī nav informācijas, ka Jūrmalā būtu problēmas ar viesnīcu numuriņu pieejamību. Uzskata, ka Jūrmalas vēsturiskās apbūves saglabāšana tomēr ir nozīmīgāka arī no tā viedokļa, ka tā veicina kultūras mantojuma aizsardzību un jaunajām paaudzēm sniedz ieskatu pagātnē un tā ir svarīga mūsu identitātes sastāvdaļa un tradīciju saglabāšana.

R .Sproģe vērš uzmanību uz to, ka Jūrmalā notiek ļoti daudz starptautiski gan kultūras, gan sporta pasākumi un pasākumu organizētāji ir informējuši, ka viesnīcu trūkums Jūrmalā ir liela problēma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu.

17. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 536)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu.

18. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 537)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 538)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

20. Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 539)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

U. Kronblūms par balsošanas motīviem - balsojumā “atturas”, jo, lai gan šis ir juridisks izsoles jautājums, tomēr neatbalsta pašvaldības mežu pārdošanu.

21. Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2A-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 540)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2A-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

22. Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 541)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

23. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 542)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

24. Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 543)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

25. Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā (lēmums Nr. 544)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā.

26. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 545)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

27. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-48, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 546)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-48, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

28. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 18 “Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums” (nolikums Nr. 78)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 18 “Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums” (nolikums Nr. 79)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”.

30. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tulkotājs. Grāmata. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 547)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tulkotājs. Grāmata. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

31. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 548)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

32. Par līdzfinansēšanas kārtību konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr. 38)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par līdzfinansēšanas kārtību konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

33. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendiju piešķiršanas kārtību (saistošie noteikumi Nr. 39)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendiju piešķiršanas kārtību.

34. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība (saistošie noteikumi Nr. 40)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība”.

35. Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr. 549)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild :

E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

36. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (saistošie noteikumi Nr. 41)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizēto paskaidrojuma rakstu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

37. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr. 550)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Kārkliņa un I. Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

38. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 551)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumiem.

39. Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 552)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (saistošie noteikumi Nr. 42)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

41. Par Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Junior programmas projekta “Zinātniskā konference ģimnāziju skolēniem (Scientific Conference for Gymnasium Students)” īstenošanu (lēmums Nr. 553)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Junior programmas projekta “Zinātniskā konference ģimnāziju skolēniem (Scientific Conference for Gymnasium Students)” īstenošanu.

42. Par Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 173 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Studentu ielā 4, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 554)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 173 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Studentu ielā 4, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

43. Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “EDEN Network” (lēmums Nr. 555)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “EDEN Network”.

44. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 556)

Ziņotājs:

R. Sproģe

B. Birzniece

Izsakās:

J. Asars izsakās, ka ir patīkami, ka notiek šī projekta virzība, bet ir žēl, ka tas netika darīts jau krietni agrāk, jo šobrīd Dzintaru dzelzceļa pārvads ir ļoti sliktā stāvoklī, par ko regulāri tiek saņemtas arī iedzīvotāju sūdzības.

B. Birzniece informē, ka iepirkums tika izsludināts pērnā gada vasarā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu pērnā gada jūlijs. Secīgi tika organizēti pasākumi, lai saņemtu valsts budžeta aizdevumu. Līdz ko tika apstiprināti MK noteikumi, tika pieņemts lēmums par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai. Pēc aizdevuma līguma noslēgšanas ar Valsts kasi, tika noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Projekta izstrāde tika uzsākta jau 2019.gadā un pabeigta 2021.gada nogalē.

R. Sproģe vērš deputātu uzmanību, ka projekta izstrāde tika uzsākta jau 2019.gadā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas””.

45. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 557)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

46. Par transportlīdzekļa OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas numurs HH9001, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 558)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas numurs HH9001, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (lēmums Nr. 559)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

48. Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē (lēmums Nr. 560)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē.

49. Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr. 561)

Ziņotājs:

R. Sproģe

K. Zaharāne

Uzdod jautājumus:

J. Asars, M. Stulpiņš

Uz jautājumiem atbild :

K. Zaharāne

Izsakās:

J. Asars izsakās, ka ir pateicīgs par šī plāna izstrādi un ļoti cer uz risinājumiem, kas palīdzēs atrisināt meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu problēmu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma “Jūrmalas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu attīstības plāns” 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

50. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fondu investīciju projekta īstenošanai (lēmums Nr. 562)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fondu investīciju projekta īstenošanai.

Sēde slēgta plkst. 11.02.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 21. decembrī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF