Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 21. decembrīNr. 568

protokols Nr. 15, 7. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3,
Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz d zīvokļa īpašumu Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7781, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 16,2 m2, kopīpašuma 162/3059 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102 001, kopīpašuma 162/7421 domājamās daļas no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītās palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102 005 un kopīpašuma 60/4253 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102, kura kopējā platība ir 4253 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 2), 2011. gada 29. martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000083162 2.

Dzīvokļa īpašums Nr. 2 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, 2023. gada 31. oktobrī, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr. 2, konstatēja, ka dzīvoklis nav dzīvošanai derīgs (2023. gada 31. oktobra apsekošanas akts Nr. 8.1-27/31).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORIS”, reģistrācijas Nr. 40203141837, (ēku būvdarbu vadīšanas speciālists Kristaps Kalnozols, sertifikāta Nr. 4-04999) 2023. gada 5. aprīļa Tehniskās apsekošanas atzinumā TAA-JPD-8 par dzīvokļa Promenādes ielā 3-2, Jūrmalā, tehniskā stāvokļa novērtējumu konstatēts, ka ēkā nav nodrošināta energoefektivitāte. Neviena norobežojošā konstrukcija nav papildus siltināta, esošā ārējā norobežojošā konstrukcija nodrošina ļoti, minimālu siltumnoturību ēkā. Ēkas nesošās sienas ir zaudējušas stabilu pamatu un kopējo noturību. Vairākās vietās ir redzamas apjomīgas plaisas, kas liecina par koka nesošo konstrukciju deformācijām. Dzīvokļa iekšējā apdare ir nolietota. Dzīvoklis ir bez ērtībām (krāsns apkure, aukstais ūdens, sausā tualete pagalmā), tas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un nav dzīvošanai derīgs.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - likums) 16. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Lai dzīvokļa īpašumu Nr. 2 pilnvērtīgi izmantotu, dzīvoklī jāveic remonts, jāizbūvē santehniskais mezgls un jāpieslēdz pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, nodrošinot telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa, izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa dzīvokļu ir privatizēti. Turklāt, ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašums Nr. 2 ir bez ērtībām, tas nebūtu piedāvājams īrei personām, kuras reģistrētas pašvaldības 2. reģistrā (sociālā dzīvokļa izīrēšana), jo minētajā reģistrā atbilstoši likumā noteiktajam uzskaitītas personas ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušas personas, personas, kuras izstājas no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes.

Likuma 12. panta 1. 2 daļa noteic, ka pašvaldības dome ir tiesīga lemt par tai piederošas neizīrētas dzīvojamās telpas nodošanu atsavināšanai likumā noteiktajā kārtībā, ja šī telpa nav nepieciešama šajā likumā noteiktās pašvaldības palīdzības sniegšanai nevienai no pašvaldības domes saistošajos noteikumos paredzētajām personu kategorijām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbos un saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 2, kas atrodas dzīvojamā mājā, kurā pārējie dzīvokļa īpašumi pieder privātpersonām. Līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 2 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 2 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 15. novembrī

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 23. novembrī

6 800

3 810

972,81

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai dzīvojamā mājā, kurā visi pārējie dzīvokļi ir privatizēti (no 12 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 1 dzīvoklis), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 2.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Dzīvoklis Nr. 2 ir brīvs un netiek izmantots.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr. 2 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 30. novembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/15) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 6 800,00 euro (seši tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), izsoles soli – 476,00 euro (četri simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. un 15. pantu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 30. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-7/15), kā arī Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 12. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 6 800,00 euro (seši tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi);

2.2. izsoles soli 476,00 euro (četri simti septiņdesmit seši euro un 00 centi);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr. 2 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3. punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Juridiskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Fiziskas personas pieteikums DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums: Pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF