Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 21. decembrīNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.02

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda (piedalās no plkst.10.21 līdz sēdes beigām), Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Jānis Asars

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Rolands Parasigs – Parasiņš (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anete Anna Siatkovska

Nodokļu nodaļas vadītāja

Edīte Silova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas vecākais eksperts būvniecības jautājumos

Mārtiņš Greste

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Iepirkumu biroja vadītāja

Inga Avota-Krauksta

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i.

Elviss Venters

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

PII “Lācītis” metodiķe

Laine Vārtiņa

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

5.

Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

6.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

7.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

8.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

9.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

10.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

11.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu iela 5, Jūrmalā, izslēgšanu no valdījuma un nekustamā īpašuma Rucavas iela 3, Jūrmalā, nodošanu valdījumā

13.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 19A, Jūrmalā

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā

15.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 47, Jūrmalā

16.

Par prasību parādu norakstīšanu

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 33 “Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums”

18.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

19.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 27. oktobra atzinumu Nr. 1-18/6175 “Par saistošo noteikumu nosūtīšanu atzinuma sniegšanai”

20.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu

21.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu

22.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 “Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” precizēšanu

23.

Par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. - 2027. gadam

24.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

25.

Par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena “1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlasē

26.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Iepirkumu komisijas nolikums”

27.

Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju

28.

Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu

29.

Par 2014. gada 30. septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un 2014. gada 30. septembra līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

30.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

34.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 73, Jūrmalā

35.

Par prasību parādu norakstīšanu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

37.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krasta ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Talsu šosejā 64, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

40.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā ” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

43.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

44.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, apstiprināšanu

46.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

47.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikums

48.

Par dzīvojamai mājai Kāpu ielā 30, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

49.

Par dzīvojamai mājai Rūdolfa Blaumaņa ielā 13 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

50.

Par dzīvojamai mājai Aizputes ielā 12 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103 , Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

56.

Par 2022. gada 28. decembra deleģējuma līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

57.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Kā Mākslīgais intelekts (MI) uzlabo Eiropas skolu un iedzīvotāju dzīvi / Let's AI improve European schools and citizens' lives” īstenošanu

58.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa projekta “Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā” noslēgumu

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”

60.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

61.

Sadarbības partneru pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā iekasēšanai izvēles noteikumi

62.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-36/2022)

63.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-22/2023)

64.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos telpu ikdienas uzkopšanai un uzturēšanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkās

65.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

-

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei

-

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

-

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu

-

Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

-

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

-

Par prasības parāda norakstīšanu

-

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

-

Par dalību Nordplus projekta “Improvement of Physical Education of Gifted/Talented Kids in Kidnergarten Curriculum” (“Apdāvinātu/talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas uzlabošana pirmsskolā”) pieteikuma sagatavošanas seminārā

Papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā aiz pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

5.

Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

6.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

7.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

8.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

9.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

10.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

11.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu iela 5, Jūrmalā, izslēgšanu no valdījuma un nekustamā īpašuma Rucavas iela 3, Jūrmalā, nodošanu valdījumā

13.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 19A, Jūrmalā

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā

15.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 47, Jūrmalā

16.

Par prasību parādu norakstīšanu

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 33 “Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums”

18.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

19.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 27. oktobra atzinumu Nr. 1-18/6175 “Par saistošo noteikumu nosūtīšanu atzinuma sniegšanai”

20.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu

21.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu

22.

Par Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 “Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” precizēšanu

23.

Par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. - 2027. gadam

24.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

25.

Par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena “1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlasē

26.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Iepirkumu komisijas nolikums”

27.

Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju

28.

Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu

29.

Par 2014. gada 30. septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un 2014. gada 30. septembra līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

30.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu

34.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 73, Jūrmalā

35.

Par prasību parādu norakstīšanu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

37.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krasta ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Talsu šosejā 64, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

40.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

43.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

44.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, apstiprināšanu

46.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

47.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikums

48.

Par dzīvojamai mājai Kāpu ielā 30, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

49.

Par dzīvojamai mājai Rūdolfa Blaumaņa ielā 13 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

50.

Par dzīvojamai mājai Aizputes ielā 12 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103 , Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

56.

Par 2022. gada 28. decembra deleģējuma līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

57.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Kā Mākslīgais intelekts (MI) uzlabo Eiropas skolu un iedzīvotāju dzīvi / Let's AI improve European schools and citizens' lives” īstenošanu

58.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa projekta “Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā” noslēgumu

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”

60.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

61.

Sadarbības partneru pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā iekasēšanai izvēles noteikumi

62.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-36/2022)

63.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-22/2023)

64.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos telpu ikdienas uzkopšanai un uzturēšanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkās

65.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

66.

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei

67.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

68.

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu

69.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

70.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

71.

Par prasības parāda norakstīšanu

72.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

73.

Par dalību Nordplus projekta “Improvement of Physical Education of Gifted/Talented Kids in Kidnergarten Curriculum” (“Apdāvinātu/talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas uzlabošana pirmsskolā”) pieteikuma sagatavošanas seminārā

2. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 563)

3. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 564)

4. Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 565)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Izsakās:

U. Kronblūms aicina deputātus šos lēmuma projektus un arī nākamo sēdē izskatāmo lēmuma projektu par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu neatbalstīt, jo tās ir zaļās teritorijas. Uzskata, ka iespējams pienāks laiks, kad labiem mērķiem tas būs jādara, bet šobrīd šos zemesgabalus nevajadzētu nodot atsavināšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (J. Asars, U. Kronblūms), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 566)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Izsakās:

J. Asars neatbalsta šī un iepriekš izskatīto zemesgabalu pārdošanu izsolē, jo dabā tie ir meža teritorijas, un uzskata, ka tas ir pret jūrmalnieku interesēm.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (J. Asars, U. Kronblūms), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 567)

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 568)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 569)

9. Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 570)

10. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 571)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

11. Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 572)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu.

12. Par nekustamā īpašuma Sēravotu iela 5, Jūrmalā, izslēgšanu no valdījuma un nekustamā īpašuma Rucavas iela 3, Jūrmalā, nodošanu valdījumā (lēmums Nr. 573)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Sēravotu iela 5, Jūrmalā, izslēgšanu no valdījuma un nekustamā īpašuma Rucavas iela 3, Jūrmalā, nodošanu valdījumā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 19A, Jūrmalā (lēmums Nr. 574)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 19A, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr. 575)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 1 (J. Asars), “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 47, Jūrmalā (lēmums Nr. 576)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (J. Asars, U. Kronblūms), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospektā 47, Jūrmalā.

16. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 577)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

17. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 33 “Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums” (nolikums Nr. 80)

18. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību (lēmums Nr. 578)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un nolikuma projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 33 “Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums”.

2. Lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.

Ienāk I. Taranda.

19. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 27. oktobra atzinumu Nr. 1-18/6175 “Par saistošo noteikumu nosūtīšanu atzinuma sniegšanai” (lēmums Nr.Nr. 579)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 27. oktobra atzinumu Nr. 1-18/6175 “Par saistošo noteikumu nosūtīšanu atzinuma sniegšanai”.

20. Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu (lēmums Nr. 580)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu.

21. Par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu (lēmums Nr. 581)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.

22. Par Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 “Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” precizēšanu (lēmums Nr. 582)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 “Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” precizēšanu.

23. Par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. - 2027. gadam (lēmums Nr. 583)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023. - 2027. gadam.

24. Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā (saistošie noteikumi Nr. 43)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

A. A. Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā.

25. Par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena “1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr. 584)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena “1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildu uzsaukuma projektu iesniegumu atlasē.

26. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Iepirkumu komisijas nolikums” (nolikums Nr. 81)

Ziņotājs:

I. Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Iepirkumu komisijas nolikums”.

27. Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju (lēmums Nr. 585)

Ziņotājs:

I. Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Iepirkumu komisiju.

28. Par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 586)

Ziņotājs:

A. Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Administratīvās komisijas debitoru parādu norakstīšanu.

29. Par 2014. gada 30. septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un 2014. gada 30. septembra līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr. 587)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2014. gada 30. septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un 2014. gada 30. septembra līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”.

30. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr. 588)

31. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 589)

32. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 590)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

33. Par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu (lēmums Nr. 591)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J. Asars, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumu.

34. Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 73, Jūrmalā (lēmums Nr. 592)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Poruka prospektā 73, Jūrmalā.

35. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 593)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr. 44)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

37. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr. 45)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krasta ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 594)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krasta ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Talsu šosejā 64, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr. 595)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Talsu šosejā 64, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

40. Par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 596)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, vai pareizi saprot, ka ir plānotas 130 autostāvvietas?

V. Zvejniece atbild, ka ir noteikts, ka autostāvvietu skaitam ir jābūt atbilstoši apbūves noteikumos noteiktajam, proti, uz dzīvokli līdz 70 m2 ir jāplāno 1 autostāvvieta, bet uz dzīvokli, kas ir lielāks par 70 m2, jāplāno ir 1,5 autostāvvieta.

U. Kronblūms jautā J. Lediņam, kā tad būs ar kūrorta attīstību, ja šajā adresē, kā arī Vikingu ielā 3 un Dubultu prospektā 51 bijušo kūrorta iestāžu vietā tiek plānota liela apjoma daudzdzīvokļu ēku apbūve?

J. Lediņš atbild, ka kūrorts ir arī pilsētas attīstība, tas nav tikai parki un pludmale.

U. Kronblūms jautā, vai plānojot minētajās adresēs ievērojamu skaitu autostāvvietu izbūvi, neradīs arī lielāku autotransporta plūsmu, līdz ar to arī lielāku gaisa piesārņojumu pilsētā?

J. Lediņš atbild, ka tāpēc jau ir ieviests iebraukšanas caurlaižu režīms tranzīta plūsmas samazināšanai, bet autostāvvietu izveide pie dzīvojamām mājām ir rūpes par pilsētas iedzīvotāju labklājību.

U. Kronblūms jautā, vai iedzīvotāju skaita palielināšana, bet darba vietu neradīšana ilgtermiņā nav tuvredzīga rīcība, ņemot vērā to, ka valdībā ir izskanējušās runas par to, ka daļa no iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtu jāpārdala tām pašvaldībām, kas nodrošina darba vietas?

J. Lediņš informē, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali šādi nav plānots risināt, pārmaiņas varētu būt attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokļa pārdali no valsts par labu pašvaldībai.

U. Kronblūms aicina deputātus neatbalstīt šo lokālplānojumu, jo uzskata, ka, pirmkārt, liels iedzīvotāju skaits šajā vietā videi nav iederīgs. Otrkārt, tiek iznīcināta iespēja darba vietu radīšanai.

I. Kausiniece aicina deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu, jo šobrīd ap sabrūkošo ēku ir izveidojies ļoti “neveselīgs klimats”, un būs tikai ieguvums, ja ar šo projektu šī teritorija tiks sakārtota.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 1 (J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Dubultu prospektā 101, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 597)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

42. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 598)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

43. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 599)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Izsakās:

U. Kronblūms aicina deputātus šo lokālplānojumu neatbalstīt, jo tiek zaudēta teritorija, kas, viņaprāt, vairāk ir piemērota publiskai būvei, nevis apjomīgai daudzdzīvokļu ēkas apbūvei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 2 (J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu.

44. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr. 46)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 2 (J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

45. Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 600)

Ziņotājs:

J. Lediņš

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, apstiprināšanu.

46. Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr. 47)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

47. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikums (nolikums Nr. 82)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikumu.

48. Par dzīvojamai mājai Kāpu ielā 30, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 601)

49. Par dzīvojamai mājai Rūdolfa Blaumaņa ielā 13 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 602)

50. Par dzīvojamai mājai Aizputes ielā 12 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 603)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu , ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamai mājai Kāpu ielā 30, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

2. Par dzīvojamai mājai Rūdolfa Blaumaņa ielā 13 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

3. Par dzīvojamai mājai Aizputes ielā 12 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 604)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Oškalna ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 605)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

53. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 606)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-227, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

54. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 607)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-78, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

55. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 608)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

56. Par 2022. gada 28. decembra deleģējuma līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (lēmums Nr. 609)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2022. gada 28. decembra deleģējuma līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

57. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Kā Mākslīgais intelekts (MI) uzlabo Eiropas skolu un iedzīvotāju dzīvi / Let's AI improve European schools and citizens' lives” īstenošanu (lēmums Nr. 610)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Kā Mākslīgais intelekts (MI) uzlabo Eiropas skolu un iedzīvotāju dzīvi / Let's AI improve European schools and citizens' lives” īstenošanu.

58. Par Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa projekta “Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā” noslēgumu (lēmums Nr. 611)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa projekta “Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā” noslēgumu.

59. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums” (nolikums Nr. 83)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”.

60. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 612)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

61. Sadarbības partneru pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā iekasēšanai izvēles noteikumi (noteikumi Nr. 8)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt Sadarbības partneru pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā iekasēšanai izvēles noteikumus.

62. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-36/2022) (lēmums Nr. 613)

63. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-22/2023) (lēmums Nr. 614)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-36/2022)

2. pieņemt lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-22/2023).

64. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos telpu ikdienas uzkopšanai un uzturēšanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkās (lēmums Nr. 615)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos telpu ikdienas uzkopšanai un uzturēšanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā.

65. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 48)

Ziņotājs:

R. Sproģe ziņo, ka deputātiem izskatīšanai ir sagatavota saistošo noteikumu papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu papildināto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

66. Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei (lēmums Nr. 616)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, daļas nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei.

67. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 84)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”.

68. Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu (lēmums Nr. 617)

Ziņotājs:

R. Sproģe

E. Venters


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

E. Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) noslēgumu.

69. Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr. 618)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

70. Par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 619)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

71. Par prasības parāda norakstīšanu (lēmums Nr. 620)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasības parāda norakstīšanu.

72. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 621)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

73. Par dalību Nordplus projekta “Improvement of Physical Education of Gifted/Talented Kids in Kidnergarten Curriculum” (“Apdāvinātu/talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas uzlabošana pirmsskolā”) pieteikuma sagatavošanas seminārā (lēmums Nr. 622)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Nordplus projekta “Improvement of Physical Education of Gifted/Talented Kids in Kidnergarten Curriculum” (“Apdāvinātu/talantīgu bērnu fiziskās audzināšanas uzlabošana pirmsskolā”) pieteikuma sagatavošanas seminārā.


Sēde slēgta plkst. 11.20.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 28. decembrī plkst. 10.00.


Sēdes vadītāja

R. Sproģe


Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF