Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 21. decembrīNr. 584

protokols Nr. 15, 25. punkts

Par SIA “Jūrmalas ūdens” dalību investīciju virziena
“1.2.1.3.i Pašvaldības ēku un infrastruktūras
uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju izmantošanu
un uzlabojot energoefektivitāti”
papildu uzsaukuma projektu
iesniegumu atlasē

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktu, uz Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 709 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas noteikumi” un atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes Klimatnoturīga pilsētvide (P), rīcības virziena “Klimatneitrāla un resursefektīva apsaimniekošana” (P3), uzdevuma P3.3. “Uzlabota, kvalitatīva ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, tās apsaimniekošana visā Jūrmalas teritorijā”, darbību P3.3.3. “Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide”, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 12. decembra Pilsētsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt SIA “Jūrmalas ūdens” dalību Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātājā atklātajā projektu iesniegumu atlases 1.2.1.3.i “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” papildus uzsaukumā un piekrist iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai šādus projekta iesniegumus (turpmāk – projekts):

1.1. “Energoefektivitātes pasākumi ēkām Jūrmalā, Promenādes ielā 1a”;

1.2. “Energoefektivitātes pasākumi biroja ēkai Jūrmalā, Nometņu ielā 5a”;

2. Noteikt projekta mērķi – komplekss ilgtspējīgs risinājums ēku izmantošanai ilgtermiņā ar samazinātu primārās enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju šādām ēkām:

2.1. Jūrmalā, Promenādes ielā 1a:

2.1.1. biroja ēkai, kas sastāv no divām atsevišķām būvēm: (1) kantora ēka ar kadastra numuru 1300 008 4502 001 un (2) administratīvā ēka ar kadastra numuru 1300 008 4502 002;

2.1.2. garāžas ēkai ar kadastra numuru 1300 008 4502 003;

2.1.3. caurlaides ēkai ar kadastra numuru 1300 008 4502 009;

2.2. Jūrmalā, Nometņu ielā 5a - laboratorijas – noliktavas ēkai ar kadastra numuru 1300 020 1804 001.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. samazināts primārās enerģijas patēriņš ar plānoto vērtību 263 497 kWh, kas var tikt precizēta projekta pieteikuma izskatīšanas un apstiprināšanas laikā.

3.2. samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija ar plānoto vērtību par 49 845 CO2 ekvivalenta tonnām gadā, kas var tikt precizēta projekta pieteikuma izskatīšanas un apstiprināšanas laikā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas un vienlaikus plānotās attiecināmās izmaksas 1 580 982,00 euro (viens miljons pieci simti astoņdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi) ar atbalsta intensitāti – 100 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis), ja tādas rastos, pilnā apjomā sedz SIA “Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem.

6. Pieņemt zināšanai, ka projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu SIA “Jūrmalas ūdens” paredz no saviem līdzekļiem vai aizņēmuma veidā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā.

7. Noteikt, ka SIA “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma, ja tāds būtu nepieciešams, saņemšanai var tikt paredzēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojums, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par galvojuma sniegšanu tiek pieņemts atsevišķs Jūrmalas domes lēmums.

8. Uzdot SIA “Jūrmalas ūdens” sagatavot projekta iesniegumus atbilstoši atlases prasībām un šajā lēmumā noteiktajam un iesniegt tos izvērtēšanai Centrālā finanšu un līguma aģentūrā saskaņā ar atlases prasībās noteikto termiņu.

9. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai papildināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Investīciju plānu 2024.-2026. gadam atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam līdz 2024. gada 31. janvārim.

10. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 295 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību “1.2.3.i. Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlasē”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF