Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.02.2023. Stājas spēkā 02.02.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Svītrot izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus “likuma “Par pašvaldībām”, 46. pantu un”.

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023 .gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

99 693 071

euro

kārtējā gada izdevumi

130 913 965

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 220 894

euro

Finansēšana

31 220 894

euro

 Atlikums gada sākumā

17 657 360

euro

Atlikums gada beigās

3 640 778

euro

Aizņēmumi

25 513 485

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 496

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 677

euro

3. Aizstāt 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

4. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.120.P016.JPD.0550, Nr.04.900.840.JPD.JPV, Nr.09.219.030.JPD.0451, Nr.10.700.P014.JPD.0459, Nr.04.900.830.JPD.JPV;

4.2. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.P052.JMZ99, ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

5.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr.01.820.890.JPD.0900;

5.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.P038.BJIC;

5.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmi Nr.09.100.P076.LAC.

6. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 11 785 098 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

7. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm): PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF