Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.03.2023. Stājas spēkā 04.03.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr. 2

protokols Nr. 2, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023 .gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

102 339 633

euro

kārtējā gada izdevumi

133 360 909

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 021 276

euro

Finansēšana

31 021 276

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

3 833 795

euro

Aizņēmumi

26 411 946

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 497

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

2. Aizstāt 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.01.110.017.JPD.0220; Nr.01.330.810.JPD.0240; Nr.06.600.001.JPD.0250; Nr.04.730.015.JPD.0321; Nr.09.820.003.JPD.0421; Nr.04.900.P068.JPD.0429; Nr.04.900.003.JPD.0430; Nr.08.100.P042.JPD.0430; Nr.04.510.200.JPD.0451; Nr.09.219.030.JPD.0451; Nr.04.740.P008.JPD.0459; Nr.08.100.P010.JPD.0459; Nr.09.219.P012.JPD.0459; Nr.08.100.P013.JPD.0459; Nr.04.520.P036.JPD.0459; Nr.04.510.P060.JPD.0459; Nr.06.600.035.JPD.0529; Nr.04.900.890.JPD.0529; Nr.05.100.005.JPD.0550; Nr.08.100.006.JPD.0550; Nr.03.600.014.JPD.0620; Nr.09.219.P018.JPD.0730; Nr.09.219.P019.JPD.0730; Nr.01.820.890.JPD.0900; Nr.05.200.005.JPD.1130; Nr.08.620.016.JPD.1200; Nr.08.100.030.JPD.9020; Nr.08.100.P061.JPD.9020; Nr.01.830.880.JPD.JPV; Nr.01.110.890.JPD.0530;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmes Nr.09.100.001.ABEL; Nr.09.620.090.ABEL;

3.3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK;

3.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmi Nr.09.100.001.BIT;

3.5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC, Nr.09.219.P072.BJIC;

3.6. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmes Nr.09.640.001.JAP; Nr.09.219.001.JAP;

3.7. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.001.JCB;

3.8. Jūrmalas kapiem tāmi Nr.06.600.001.JK;

3.9. Jūrmalas kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

3.10. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

3.11. Jūrmalas pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.JPP; Nr.09.640.001.JPP;

3.12. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr.10.400.061.JSPCK; Nr.10.700.071.JSPCK;

3.13. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

3.14. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmes Nr.09.219.001.JVG; Nr.09.640.001.JVG;

3.15. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.JVS;

3.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

3.17. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.KPS;

3.18. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.KVS;

3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei tāmes Nr.09.100.001.LAC; Nr.09.620.090.LAC; Nr.09.100.P075.LAC;

3.20. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.120.060.LP99; Nr.10.400.060.LP99; Nr.10.600.060.LP99; Nr.07.620.P030.LP99; Nr.10.920.P031.LP99; Nr.10.920.P032.LP99;

3.21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmes Nr.09.100.001.MAD; Nr.09.620.090.MAD;

3.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmes Nr.09.100.001.MAR; Nr.09.620.090.MAR;

3.23. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.MPS;

3.24. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

3.25. Jūrmalas Mežmalas pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.MVS; Nr.09.620.090.MVS;

3.26. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr. 09.510.001.MZVS;

3.27. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

3.28. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmes Nr.09.100.001.PODZ; Nr.09.620.090.PODZ;

3.29. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmi Nr.03.110.001.PP,

3.30. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmes Nr.09.219.001.PVS, Nr.09.219.P034.PVS, Nr.09.219.P037.PVS; Nr.09.219.P058.PVS;

3.31. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmes Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.100.P021.SAUL; Nr.09.100.P064.SAUL;

3.32. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tāmi Nr.10.700.910.SLO;

3.33. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr.09.510.001.SS; Nr.09.640.001.SS;

3.34. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

3.35. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.VPS;

3.36. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmi Nr.09.100.001.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas Futbola skolai tāmi Nr.09.510.P066.FS;

4.2. Jūrmalas Ostas pārvaldei tāmi Nr.04.520.P041.JOP;

5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 11 784 652 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

7. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu” 7., 9.1. un 9.3.apakšpunktiem:

7.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 9.februāra, 10.februāra, 21.februāra rīkojumiem Nr.1.1-14/23/41, Nr.1.1-14/23/46, Nr.1.1-14/23/57 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.08.620.040.JPD.1200; Nr.09.219.001.VPS; Nr.06.600.030.JPD.0570; Nr.09.219.030.JPD.0570;

7.2. aizstāt 2.pielikumā Jūrmalas valstspilsētas administrācijai apstiprinātās tāmes Nr.08.620.040.JPD.1200; Nr.06.600.030.JPD.0570; Nr.09.219.030.JPD.0570, ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF