Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.04.2023. Stājas spēkā 05.04.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 4

protokols Nr. 3, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

102 459 434

euro

kārtējā gada izdevumi

133 558 738

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 099 304

euro

Finansēšana

31 099 304

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

3 755 767

euro

Aizņēmumi

26 411 946

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 497

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 137 079 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

3. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

4. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 04.900.840.JPD.JPV;

4.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmi Nr. 09.100.001.BIT;

4.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmes Nr. 08.210.P073.JCB, Nr. 08.210.P074.JCB, Nr. 08.210.P079.JCB;

4.4. Jūrmalas Sporta servisa centram tāmes Nr. 08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

4.5. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.910.001.LP99, Nr. 07.490.017.LP99, Nr. 10.120.060.LP99, Nr. 10.200.060.LP99, Nr. 10.600.060.LP99, Nr. 10.920.060.LP99, Nr. 07.490.063.LP99, Nr. 07.620.063.LP99;

4.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr. 09.100.001.ZVAN, Nr. 09.640.001.ZVAN, Nr. 09.620.090.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm .

5. Papildināt 2. pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 06.400.P080.JPD.0429.

6. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 9.3. apakšpunktu:

6.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. marta un 2023. gada 28. marta rīkojumiem Nr. 1.1-14/23/78 un Nr. 1.1-14/23/83 izdarītos grozījumus tāmēs Nr. 08.220.040.JMZ99, Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 06.600.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570 ;

6.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

6.2.1. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.040.JMZ99;

6.2.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 06.600.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570 ,

ar jaunu šiem saistošajiem noteikumiem pievienoto attiecīgo tāmi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF