Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.05.2023. Stājas spēkā 31.05.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 25. maijāNr. 9

protokols Nr. 5, 47. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “ Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

102 678 245

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

133 547 098

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 868 853

euro

Finansēšana

30 868 853

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

4 137 236

euro

Aizņēmumi

26 562 964

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 497

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 137 079 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Papildināt noteikumus ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.4. atbilstoši ar domes lēmumu veiktajām funkciju un uzdevumu pārdalēm starp budžeta finansētām institūcijām apstiprinot vai grozot tāmes budžeta finansētām institūcijām, ja netiek grozīta budžeta programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms.”

3. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

4. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.219.P012.JPD.0459, Nr.01.110.001.JPD.1800, Nr.04.740.P008.JPD.0459, Nr.08.100.P061.JPD.9020;

4.2. Jūrmalas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

4.3. Jūrmalas pamatskolai tāmes Nr.09.610.001.JPP, Nr.09.630.001.JPP, Nr.09.640.001.JPP, Nr.09.219.001.JPP, Nr.09.620.090.JPP;

4.4. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr.10.400.061.JSPCK, Nr.10.200.065.JSPCK, Nr.10.700.071.JSPCK;

4.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmes Nr.09.100.001.LAC, Nr.09.100.P076.LAC;

4.6. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.07.620.P030.LP99, Nr.10.920.P031.LP99;

4.7. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.MPS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 7. punktu, 9.1. un 9.3. apakšpunktiem:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 8. maija, 9. maija, 12. maija un 16. maija rīkojumiem Nr.1.1-14/23/117, Nr.1.1-14/23/120, Nr.1.1-14/23/121 un Nr. 1.1-14/23/124 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.09.640.001.ZVAN, Nr.08.210.P074.JCB, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.09.100.001.ABEL, Nr.09.100.001.KATR, Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.219.001.PVS, Nr.08.620.040.JPD.1200.

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.08.620.040.JPD.1200;

5.2.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.09.640.001.ZVAN;

5.2.3. Jūrmalas Centrālai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.P074.JCB;

5.2.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr.09.100.001.ABEL;

5.2.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

5.2.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” tāmi Nr.09.100.001.SAUL;

5.2.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” tāmi Nr.09.100.001.TAUR;

5.2.8. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.PVS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF