Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.07.2023. Stājas spēkā 06.07.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr. 14

protokols Nr. 7, 93. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

102 711 875

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

135 515 682

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 803 807

euro

Finansēšana

32 803 807

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

3 873 863

euro

Aizņēmumi

28 234 545

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 497

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 271 290 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.820.003.JPD.0421, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.04.730.017.JPD.0430, Nr.09.219.030.JPD.0451; Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.01.330.890.JPD.0529, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.04.120.P016.JPD.0550; Nr.09.100.020.JPD.0710; Nr.09.620.090.JPD.0710; Nr.01.820.890.JPD.0900, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.04.900.830.JPD.JPV;

3.2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.640.001.BJIC;

3.3. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.050.FS;

3.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

3.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmes Nr.09.100.001.MAR, Nr.09.620.090.MAR;

3.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmes Nr.09.100.001.PODZ, Nr.09.620.090.PODZ;

3.7. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.VPS, Nr.09.620.090.VPS,
ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm .

4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmi Nr.08.620.P082.JPD.1200;

4.2. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas tāmi Nr.08.210.P081.JCB.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 6., 7.punktu, 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktiem:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 5.jūnija, 9.jūnija, 16.jūnija, 20.jūnija, 28.jūnija rīkojumiem Nr.1.1-14/23/145, Nr.1.1-14/23/147, Nr.1.1-14/23/154, Nr.1.1-14/23/159, Nr.1.1-14/23/160, Nr.1.1-14/23/162, Nr.1.1-14/23/167, Nr.1.1-14/23/168 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.09.219.001.KPS, Nr.09.219.001.MVS, Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.08.100.050.JPD.9010, Nr.06.600.001.JPD.0250, Nr.04.900.001.JPD.0250, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.04.900.001.JPD.0580, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.06.600.030.JPD.0510, Nr.08.620.040.JPD.1200, Nr.06.600.035.JPD.0570, Nr.06.600.030.JPD.0570, Nr.09.510.050.SS, Nr.09.219.020.JPD.0710, Nr.03.600.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.08.100.030.JPD.0570, Nr.08.240.085.DK, Nr.08.620.040.JKC99;

5.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.08.100.050.JPD.9010, Nr.06.600.001.JPD.0250, Nr.04.900.001.JPD.0250, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.06.600.030.JPD.0510, Nr.09.219.020.JPD.0710, Nr.03.600.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.08.100.030.JPD.0570;

5.2.2. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.KPS;

5.2.3. Jūrmalas Mežmalas pamatskolai tāmi Nr. 09.219.001.MVS;

5.2.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr.09.100.001.ZVAN,

5.2.5. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.050.SS;

5.2.6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” tāmi Nr.08.240.085.DK,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5.3. papildināt 2.pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmēm Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.04.900.001.JPD.0580, Nr.06.600.035.JPD.0570, Nr.06.600.030.JPD.0570.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF