Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.08.2023. Stājas spēkā 02.08.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 16

protokols Nr. 8, 66. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“ Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

102 743 924

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

135 648 103

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 904 179

euro

Finansēšana

32 904 179

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

3 737 743

euro

Aizņēmumi

28 243 803

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 243 503

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 039 303 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.09.219.P012.JPD.0459, Nr.04.900.022.JPD.0620;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmes Nr.09.100.001.MAD, Nr.09.640.001.MAD;

3.3. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmi Nr.03.110.810.PP;

3.4. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.219.P058.PVS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm .

4. Papildināt 2 .pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmi Nr.09.820.P083.JPD.0421.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 7. punktu, 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktiem:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 11. jūlija, 14. jūlija, 17. jūlija, 19. jūlija, 26. jūlija rīkojumiem Nr.1.1-14/23/177, Nr.1.1-14/23/184, Nr.1.1-14/23/185, Nr.1.1-14/23/187, Nr.1.1-14/23/189, Nr.1.1-14/23/192 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.10.910.001.LP99, Nr.08.220.040.JMZ99, Nr.05.300.005.JPD.0429, Nr.09.219.001.JVS, Nr.09.219.001.KVS, Nr.09.510.001.MS, Nr.09.100.001.NAM, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.100.001.AK, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.04.510.200.JPD.0460, Nr.09.100.030.JPD.0451, Nr.09.100.030.JPD.0459, Nr.09.219.030.JPD.0451, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.06.200.002.JPD.1130, Nr.06.200.002.JPD.0460, Nr.05.200.005.JPD.1130, Nr.05.200.005.JPD.0460.

5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr.05.300.005.JPD.0429, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.04.510.200.JPD.0460, Nr.09.100.030.JPD.0451, Nr.09.100.030.JPD.0459, Nr.09.219.030.JPD.0451, Nr.09.219.030.JPD.0459, Nr.06.200.002.JPD.1130, Nr.06.200.002.JPD.0460, Nr.05.200.005.JPD.1130, Nr.05.200.005.JPD.0460;

5.2.2. Jūrmalas Muzejam tāmi Nr.08.220.040.JMZ99;

5.2.3. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmi Nr.10.910.001.LP99;

5.2.4. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.JVS;

5.2.5. Jūrmalas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.219.001.KVS;

5.2.6. Jūrmalas Mākslas skolai tāmi Nr.09.510.001.MS;

5.2.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

5.2.8. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

5.2.9. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmi Nr.09.100.001.AK,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.


Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF